Platssamverkan i Rågsved

Stockholms stad ska vara en trygg, säker och trevlig stad för invånare och besökare. Detta är i särskilt fokus i Rågsved.

Rågsved är idag en stadsdel med utmaningar kring upplevd trygghet. Under 2020 startades Platssamverkan Rågsved för att öka tryggheten, förbättra samverkan och skapa förutsättningar för att boende och verksamma i Rågsved att påverka utvecklingen i stadsdelen.

Gemensamma mål

Den långsiktiga visionen för platssamverkan är att Rågsved ska vara en trygg och attraktiv stadsdel i en storstad full av möjligheter där barn och ungdomar har framtidstro och lyckas i skolan. Alla flickor, pojkar, kvinnor och män som bor i stadsdelen ska leva ett självständigt liv och kan röra sig fritt och tryggt både i och utanför hemmet. Rågsved ska utvecklas i dialog med de som bor och verkar i stadsdelen.

Den långsiktiga visionen har brutits ned till delmål på 1–5 års sikt.

Så fungerar samverkansarbetet i Rågsved

Genom platssamverkan har staden tillsammans med andra aktörer i området skapat en tydlig ledningsstruktur med en gemensam vision för arbetet. En viktig utgångspunkt är att involvera de som bor och verkar i Rågsved så att de kan vara med och ta ansvar för utvecklingen i stadsdelen tillsammans med aktörerna i platssamverkan.

Dialog för att samla kunskap och skapa engagemang

Hösten 2020 inleddes en medborgardialog för att skapa gemensam kunskap om vilka behov som finns i Rågsved och för att bli fler som arbetar med trygghetssituationen i området.

Tanken är att alla kan bidra med sitt perspektiv, men ingen har hela bilden eller sitter inne med alla svar. Genom att lyssna på varandra och arbeta tillsammans kan vi göra rätt saker. Mer av det som är bra och åtgärda det som inte fungerar.

Medborgardialogen genomfördes i flera steg.

 • Intervjuer med personer som bor och arbetar i Rågsved har genomförts för att samla in så många perspektiv som möjligt på frågan. Det som kom fram i intervjuerna har sammanställts i sju olika teman där både positiva och negativa perspektiv kommer fram.
 • Rapport, januari–februari 2021. Alla perspektiv som samlats in sammanställdes i en rapport.

Medborgardialog i Rågsved – Att leva och arbeta i Rågsved, perspektivrapport mars 2021 (pdf)

 • Arbetsgrupper, våren 2021. Arbetsgrupper med boende, företagare, föreningar, tjänstepersoner och politiker bildades. Grupperna prioriterade och tog fram förslag på åtgärder och aktiviteter.
 • Beslut, sommaren 2021. Stadsdelsnämnden, Platssamverkan Rågsved och andra aktörer fattade beslut och överenskommelser innan åtgärder och aktiviteter påbörjades.

Tjänsteutlåtandet Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, Platssamverkan Rågsved (pdf) 

Förslagen som presenterades rör olika former av aktiviteter för barn, ungdomar, familjer och andra boende i Rågsved, skötsel och utveckling av utemiljön och centrum och fortsatt dialog och möten för delaktighet och involvering.

Detta har skett i platssamverkan Rågsved

 • Park- och fastighetsarbete har skapat en tryggare utemiljö och boende genom att anlägga nya planteringar och röja buskar.
 • På trygghetsvandringar har boende och verksamma inom trygghetsområdet fått peka ut otrygga platser som åtgärdats.
 • En årlig trygghetsdag genomförs på Rågsveds torg varje höst. På trygghetsdagen får personer verksamma inom trygghetsområdet och Rågsvedsbor uppmärksamma det som är bra och mindre bra i Rågsved.
 • Rågsved har nu två stadsodlingsplatser.
 • Skyltar och en elstation i Rågsved har utsmyckats med mosaik.
 • På loven arrangeras flera aktiviteter för barn, unga, familjer och seniorer.
 • Ett nätverk för lokala föreningar, Vårt Rågsved, har skapats för att främja nya kontakter och samarbeten. Vi frågor kontakta: evelyn.garate.ormazabal@stockholm.se
 • Barn i Rågsved har tillsammans med Unga berättar utsmyckat gångtunneln under Hagsätravägen och Bäverdammsgränd med målningar.
 • Kulturskolan har utökat sitt utbud och erbjuder förutom sina vanliga kurser även gratis orkesterverksamhet via El Sistema i skolorna. Dessutom erbjuds kulturaktiviteter på Rågsveds aktivitetshus för fritidsklubben.
 • Öppna förskolan bjöd in till sång och rytmik för besökare och barn tillsammans med Kulturskolan och Svenska för invandrare (sfi).
 • Förskolan arbetade tillsammans med biblioteken för att främja bokläsning och boksamtal.
 • Biblioteken kom till förskolorna för att berätta sagor tillsammans med pedagogerna.
 • För seniorer arrangerades aktiviteter som fika, dans och fester varje torsdag och fredag.
 • Seniorer tränade gratis på seniorgymmet i Rågsveds Servicehus.
 • På sommar torgen arrangerades aktiviteter för barn, unga, familjer och seniorer under hela sommaren.
 • Sociala insatsgruppen stöttar unga och vuxna som vill lämna en kriminell livsstil.
 • Stockholms stad samverkade med polisen och kriminalvården för att minska antalet dödsskjutningar.

Under hösten 2023 planeras fler aktiviteter för att stärka Rågsved som en trygg och attraktiv stadsdel i en dynamisk storstad full av möjligheter.

Metod

Platssamverkan Rågsveds arbete utgår från forskning och beprövad erfarenhet från liknande insatser inom Stockholms stad. Dessa har visat att främjande, förebyggande och gränssättande aktiviteter måste genomföras koordinerat inom flera samhällssektorer för att de åtgärder som tas fram ska få bestående effekt.

Medborgardialogen i Rågsved utgår från en modell för att arbeta med komplexa samhällsfrågor framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Medborgardialogen har ett uttalat medskapande syfte med de som berörs av frågan.

Organisation

Arbetet med Platssamverkan Rågsved inleddes 2020.

Deltagande aktörer

I arbetsgruppen för platssamverkan ingår representanter från:

 • Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
 • Arbetsmarknadsförvaltningen
 • Trafikkontoret
 • Miljöförvaltningen
 • Exploateringskontoret
 • Stadsbyggnadskontoret
 • Idrottsförvaltningen
 • Kulturförvaltningen
 • Utbildningsförvaltningen
 • Polismyndigheten, lokalpolisområde Farsta
 • Rågsveds fastighetsägarförening
 • SL och trafikförvaltningen, Region Stockholm

Uppdaterad