Platssamverkan i Rågsved

Stockholms stad ska vara en trygg, säker och trevlig stad för invånare och besökare. Detta är i särskilt fokus i Rågsved.

Rågsved är idag en stadsdel med utmaningar kring upplevd trygghet. Under 2020 startades Platssamverkan Rågsved för att öka tryggheten, förbättra samverkan och skapa förutsättningar för att boende och verksamma i Rågsved att påverka utvecklingen i stadsdelen.

Gemensamma mål

Den långsiktiga visionen för platssamverkan är att Rågsved ska vara en trygg och attraktiv stadsdel i en storstad full av möjligheter där barn och ungdomar har framtidstro och lyckas i skolan. Alla flickor, pojkar, kvinnor och män som bor i stadsdelen ska leva ett självständigt liv och kan röra sig fritt och tryggt både i och utanför hemmet. Rågsved ska utvecklas i dialog med de som bor och verkar i stadsdelen.

Arbete pågår för att bryta ner den långsiktiga visionen till delmål på 1–5 års sikt.

Så fungerar samverkansarbetet i Rågsved

Genom platssamverkan har staden tillsammans med andra aktörer i området skapat en tydlig ledningsstruktur med en gemensam vision för arbetet. En viktig utgångspunkt är att involvera de som bor och verkar i Rågsved så att de kan vara med och ta ansvar för utvecklingen i stadsdelen tillsammans med aktörerna i platssamverkan.

Dialog för att samla kunskap och skapa engagemang

Hösten 2020 inleddes en medborgardialog för att skapa gemensam kunskap om vilka behov som finns i Rågsved och för att bli fler som arbetar med trygghetssituationen i området.

Tanken är att alla kan bidra med sitt perspektiv, men ingen har hela bilden eller sitter inne med alla svar. Genom att lyssna på varandra och arbeta tillsammans kan vi göra rätt saker, mer av det som är bra och åtgärda det som inte fungerar.

Medborgardialogen genomförs i flera steg.

 • Intervjuer, november–december 2020. Intervjuer med personer som bor och arbetar i Rågsved genomfördes för att samla in så många perspektiv som möjligt på frågan.
 • Rapport, januari–februari 2021. Alla perspektiv som samlats in har sammanställts i en rapport.
  Medborgardialog i Rågsved – perspektivrapport mars 2021 (pdf, 544 kB, nytt fönster)
 • Arbetsgrupper, våren 2021. Arbetsgrupper med boende, företagare, föreningar, tjänstepersoner och politiker bildas. Grupperna prioriterar och tar fram förslag på åtgärder och aktiviteter.
 • Beslut, sommaren 2021. Platssamverkan Rågsved och andra aktörer fattar beslut eller gör överenskommelser innan åtgärder och aktiviteter kan påbörjas.
 • Genomförande, 2021 och framåt. Tillsammans genomför de inblandade aktörerna de beslutade åtgärderna. Det kan ta olika lång tid beroende på åtgärd eller aktivitet.

Du som vill veta mer om medborgardialogen kan höra av dig med dina kontaktuppgifter via e-post.

E-post: medborgardialogragsved@stockholm.se

Metod

Platssamverkan Rågsveds arbete utgår från forskning och beprövad erfarenhet från liknande insatser inom Stockholms stad. Dessa har visat att främjande, förebyggande och gränssättande aktiviteter måste genomföras koordinerat inom flera samhällssektorer för att de åtgärder som tas fram ska få bestående effekt.

Medborgardialogen i Rågsved utgår från en modell för att arbeta med komplexa samhällsfrågor framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Medborgardialogen har ett uttalat medskapande syfte med de som berörs av frågan.

Organisation

Arbetet med Platssamverkan Rågsved inleddes 2020.

Deltagande aktörer

I arbetsgruppen för platssamverkan ingår representanter från

 • Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
 • trafikkontoret
 • exploateringskontoret
 • stadsbyggnadskontoret
 • idrottsförvaltningen
 • kulturförvaltningen
 • utbildningsförvaltningen.
 • Polismyndigheten, lokalpolisområde Farsta
 • Rågsveds fastighetsägarförening
 • SL och trafikförvaltningen, Region Stockholm
 • MTR.

Uppdaterad