Platssamverkan i Blackeberg

Stockholms stad ska vara en trygg, säker och trevlig stad för invånare och besökare. I Bromma samverkar stadsdelsförvaltningen med flera aktörer för att öka trivseln och tryggheten i Blackeberg.

Blackeberg har utmaningar kring upplevd trygghet jämfört med andra områden enligt Stockholms stads trygghetsmätning 2023.

Blackeberg klassas som en så kallad öppen drogscen enligt polisen. Det vill säga en specifik plats där bruk och försäljning av narkotika sker offentligt.

Gemensamma mål

Det övergripande målet för platssamverkan i Blackeberg är att tryggheten ska öka och brott ska minska. Målet med sociala och situationella insatser är att skapa en tryggare och trivsammare miljö för invånare och besökare i området och därmed försvåra för brott.

Genomförda åtgärder

• Vi har tagit fram en lägesbild av trygghet och brottslighet.
• Under våren 2023 genomfördes en medborgardialog och trygghetsvandring.

Metod

Metoderna som används är social och situationell brottsprevention.

Social brottsprevention handlar om att motverka individens benägenhet att begå brott. Det kan handla om tidiga insatser till barn och unga, föräldrastöd och uppsökande verksamhet.

För situationell brottsprevention innebär det att vi gör åtgärder på den specifika platsen för att förebygga att brott sker, exempelvis renhållning och kameraövervakning.

Arbetet med samverkan drivs av stadsdelsförvaltningen som har ansvar för stadsdelsområdet. Alla involverade förvaltningar och bolag har ett eget uppdrag att samverka eller ansvara för olika delar av arbetet inom området för platssamverkan.

Organisation

Det finns en arbetsgrupp för Blackeberg. Uppdraget är att analysera vilka metoder och åtgärder som behövs för att skapa tryggare platser.

Arbetet utgår från Stockholms stads modell för platssamverkan och drivs inom ramen för samverkansöverenskommelsen med lokalpolisområde Vällingby.

Under 2023 bildades en arbetsgrupp för att skapa ett tryggare Blackeberg.

Gruppen består av representanter från:

  • Bromma stadsdelsförvaltning
  • polisen
  • trafikkontoret
  • utbildningsförvaltningen
  • fastighetsägare
  • MTR.

Uppdaterad