Platssamverkan vid Kista busstorg

Stockholms stad ska vara en trygg, säker och trevlig stad för invånare och besökare. Kista busstorg är ett fokusområde för platssamverkan och trygghetsarbetet.

Genom dialoger med invånare, besökare och näringsliv har det framkommit att busstorget och närliggande områden upplevs som otrygga, särskilt efter kontorstid. Skadegörelse, till viss del dålig belysning och eftersatt renhållning har bidragit till att platsen upplevs som otrygg på kvällar och helger.

Gemensamma mål

De övergripande målen för platssamverkan vid Kista busstorg är att platsen ska bli tryggare och trivsammare för den som vistas eller passerar där.

Så arbetar vi med platssamverkan

Det inledande arbetet med platssamverkan vid Kista busstorg har fokuserat på att utreda platsens grundförutsättningar och gränsdragning för platsens olika delar.

Stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret deltar för att fånga upp de strategiskt långsiktiga planerna för området.

För Kista busstorg finns en arbetsgrupp som arbetar med mål och åtgärder för platsen. Arbetet utgår från en gemensam och aktuell lägesbild, därefter görs en orsaksanalys för att sedan definiera åtgärder och till sist uppföljning.

För Kista busstorg finns också en så kallad gestaltningsgrupp som har till uppdrag är att ta fram ett program för platsen.

Genomförda åtgärder

 • Utökad städning.
 • Översyn av skräpkorgar och byte till en enhetlig modell.
 • Konstruktioner har målats.
 • Konstruktioner ovanför rulltrappan och i gången som löper under spåret har tagits bort. Detta för att öppna upp platsen och ta bort platser där duvor kan sitta.
 • Ny och förstärkt belysning.
 • Städning vid tågspåren eftersom skräp blåser ner till busstorget.
 • Trygghetskameror har installerats.
 • En ljusinstallation skapades i samverkan med ungdomar som bor eller verkar i stadsdelsområdet under perioden januari–mars 2021.
 • Tillgängligheten har setts över.
 • Ett arbete för att ta fram ett gestaltningsprogram pågår och beräknas vara klart hösten 2021.

Organisation

Arbete med platssamverkan vid Kista busstorg inleddes 2020. Det utgår från Stockholms stads modell för platssamverkan och från den lokala samverkansöverenskommelsen som staden har slutit med lokalpolisområde Järva.

De olika aktörerna ansvarar för området på olika sätt. Genom platssamverkan samordnas insatserna.

I platssamverkan vid Kista busstorg ingår:

 • Järva stadsdelsförvaltning
 • trafikkontoret
 • stadsbyggnadskontoret
 • exploateringskontoret
 • trafikförvaltningen
 • polisen.

Lokal samverkansöverenskommelse med polisen

Syftet med den lokala samverkansöverenskommelsen är att nå ett effektivt samordnat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Överenskommelsen utgår från den centrala överenskommelsen mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm samt stadsdelsförvaltningens gemensamma trygghetsstrategi.

Deltagande aktörer är:

 • Järva stadsdelsförvaltning
 • trafikkontoret
 • utbildningsförvaltningen
 • lokalpolisområde Järva.

Strategisk samverkansgrupp för brottsutsatta platser

Det finns en struktur för den strategiska samverkansgruppen för brottsutsatta platser som Järva stadsdelsförvaltning sammankallar.

Övriga deltagare i den strategiska gruppen är:

 • polisen
 • fastighetsägare på Järva
 • bostadsbolagen
 • Fastpartner
 • SISAB
 • trafikkontoret
 • exploateringskontoret
 • utbildningsförvaltningen.

Kista – en plats för utveckling och innovation

Stadsdelen Kista ligger nordväst om Stockholm och är en del av Rinkeby-Kista stadsdelsområde. Kista busstorg är en central plats i området, och många människor passerar här dagligen.

Här finns Kista Science City och Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet har filialer på platsen. Området har stor betydelse för innovation och näringslivsutveckling, och många människor har sin arbetsplats här.

60 000 på- och avstigningar i kollektivtrafiken görs vid Kista varje dag. Kistas tillgänglighet och betydelse stärks ytterligare när tvärbanan byggs ut till Helenelund och tunnelbanan byggs ut till Barkarbystaden.

Det planeras för 6 000 nya bostäder i Kista. Den planerade stadsutvecklingen kommer leda till fler resande till och från Kista.

Uppdaterad