Trygghetsarbete

Staden arbetar på en mängd olika sätt för att skapa social trygghet och en stadsmiljö som både är och upplevs som säker.

Vart tredje år genomför Stockholms stad en trygghetsmätning. Den senaste mätningen genomfördes 2020 och visar på ett försiktigt positivt resultat, jämfört med den gradvisa ökning av otrygghet som visats i tidigare mätningar. Nu tycks ökningarna ha planat ut eller till och med börjat minska.

Vi är på rätt väg men inte färdiga. Till år 2025 ska otryggheten vara halverad. Därför fortsätter staden att tillsammans med andra arbeta för ett tryggare Stockholm.

Trygghetsskapande investeringar

Bland annat parker, kollektivtrafik och cykel- och gångbanor ska planeras för att de ska vara tillgängliga och trygga för alla. Bland annat ska gående inte hänvisas till tunnlar, god belysning överallt ska säkerställas och att parker ska upplevas som trygga.

Städning och klottersanering

En ren och städad miljö bidrar till att skapa trygghet. Att snabbt ta bort klotter och åtgärda skadegörelse och nedskräpning bidrar också till att minska risken för att mer klotter och skadegörelse tillkommer. Nedskräpning och klotter på ytor och fastigheter som staden äger eller har rådighet över ska vara åtgärdat inom 24 timmar från det att det rapporterats i med hjälp av till exempel stadens Tyck till-app. 

Stockholms stad och Polisregion Stockholm har tecknat en gemensam samverkansöverenskommelse för att stärka arbetet mot brott och otrygghet. Samverkansöverenskommelsen beskriver målsättningar, prioriteringar och skapar gemensam struktur för samarbetet både centralt och lokalt.

Det övergripande målet med samverkansöverenskommelsen är att stockholmarnas upplevda trygghet ska öka och att den faktiska brottsligheten ska minska.

Respektive stadsdelsnämnd ska tillsammans med polisen ta fram lokala samverkansöverenskommelser som bygger på lokala behov och förutsättningar.

Övergripande samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm (pdf, 2 MB, nytt fönster)

Samarbete för ökad trygghet

Stockholms stad ökar samarbetet med fastighetsägare, näringsidkare, civilsamhälle och andra aktörer för att utveckla attraktiva och trygga stadsdelar i hela staden. Samtliga nämnder och bolag ska bidra till detta genom platssamverkan. Stadsledningskontoret ansvarar för övergripande samordning.

Ordningsvakter och väktare

I Stockholm finns särskilda team av ordningsvakter och väktare som arbetar på uppdrag av staden. Dessa ordningsvakter och väktare är mobila och kan närvara vid otrygga platser efter behov i trygghetsskapande syfte och utgöra ett komplement till den polisära närvaron.

Trygghetskameror

Staden har utökat kamerabevakningen på strategiskt viktiga platser i samråd med polisen. Syftet är att avskräcka från brott samt att möjliggöra bättre bevisföring.

Trygghetskameror i kommunala skolor

Kommunala skolor har rätt att bedriva kamerabevakning enligt lagen om kamerabevakning. Kamerabevakningen är aktiv dygnet runt. Bilder från övervakningskameror anses vara personuppgifter då de kan hänföras till en enskild individ.

Utbildningsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter vid kamerabevakning på skola.

Närliggande arbetsområden

Stadens trygghetsarbete har klara beröringspunkter med närliggande arbetsområden, bland annat genom Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram och genom platssamverkan.

Arbete mot kriminalitet och våldsbejakande extremism

Arbetet mot kriminalitet och våldsbejakande extremism är ett ansvar för flera olika myndigheter. Stockholms stad arbetar främst med förebyggande åtgärder men också uppsökande för att fånga upp personer med riskbeteenden samt med verksamheter för den som vill hoppa av en kriminell livsstil eller lämna våldsbejakande extremistiska miljöer.

Säkerhet och krisberedskap

Stadens säkerhets- och krisberedskapsarbete och stadens trygghetsarbete har klara beröringspunkter, bland annat vad gäller behovet av bra och uppdaterade lägesbilder. Även vissa typer av insatser har relevans för båda arbetsområdena.

Platssamverkan

Genom platssamverkan ska stadens samverkan med polis, lokalt näringsliv, civilsamhälle och andra relevanta aktörer förbättras och förstärkas för att öka tryggheten i och attraktionskraften till Stockholm.

Organisation

Ansvaret för att Stockholm är en trygg stad ligger på alla stadens verksamheter, var en inom sitt ansvarsområde men ansvaret är vidare än så. Exempel på andra viktiga aktörer utgörs av polisen, Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting) och alla fastighetsägare.

Stadens ansvar är dock betydande genom sitt lagbundna ansvar för socialtjänsten liksom för gatu-, torg- och parkmarken i staden samt en mängd allmänna inrättningar (skolor, idrottshallar, bibliotek med mera). Stadens bostadsbolag har också en viktig roll, både vad avser tryggheten i bostadsfastigheterna och i den utemiljö de ansvarar för.

Samtliga förvaltningar och bolag ska ha en ansvarig för det brottsförebyggande arbetet. Arbetet ska samordnas det med andra, till exempel polis, fastighetsägare och fristående utbildningsanordnare. Därför ska det finnas ett lokalt brottsförebyggande råd eller motsvarande i samtliga stadsdelsförvaltningar.

Styrande dokument

Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram

Programmet ger riktning till och stärker stadens samlade trygghets- och säkerhetsarbete samt anger mål och ansvarsförhållanden. Programmet revideras enligt uppdrag i stadens budget för 2019.

För ett tryggare och säkrare Stockholm, Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021 (pdf, 457,3 kB, nytt fönster)

Uppdaterad