Trygghetsarbetet i Järva

Stadsdelsförvaltningen arbetar aktivt för att skapa trygghet för invånare i Järva stadsdelsområde. Det gör vi genom att ta hand om och utveckla vår stadsmiljö, men också genom sociala och förebyggande insatser.

Långsiktiga och kortsiktiga insatser planeras och genomförs tillsammans med andra aktörer. Samverkan är nyckeln till ett tryggare område, både på kort och lång sikt.

Har du frågor eller iakttagelser kopplat till säkerheten och tryggheten på Järva är du välkommen att höra av dig.

E-post: tryggijarva@stockholm.se

Vid pågående brott ring 112.

För att anmäla brott eller kontakta polisen ring 114 14 eller gå in på polisens webbplats.

Ta del av lägesbilden varje vecka

Varje vecka inhämtar vi och sammanställer en lägesbild för Järva stadsdelsområde. De som lämnar information till lägesbilden är bland annat polis, räddningstjänst, fastighetsägare, väktarbolag, transportföretag samt stadens förvaltningar och verksamheter.
Syftet är att ge en samlad lägesbild så att resurser kan riktas dit de bäst behövs för att öka tryggheten.

Du kan prenumerera på lägesbilden. Anmäl ditt intresse via e-post.

E-post: tryggijarva@stockholm.se

Trygghetsinventeringar

Stadsdelsförvaltningen genomför regelbundet trygghetsvandringar under året. Vandringarna är inventeringar av brister i utemiljön, och kallas numera ofta trygghetsinventeringar. Vanliga brister handlar om belysning, växtlighet och trafikfrågor. Allt som behöver åtgärdas skrivs upp i ett protokoll som följs upp.

Stadsdelsförvaltning genomför trygghetsinventeringarna tillsammans med

 • föreningen Fastighetsägare i Järva
 • olika bostadsbolag i stadsdelsområdet
 • polisen
 • trafikkontoret
 • stadsbyggnadskontoret.

Dessa annonseras bland annat i förvaltningens sociala medier så att berörda invånare har möjlighet att anmäla sig och bidra. Stadsdelsnämndens pensionärsråd och råd för funktionshinderfrågor bjuds särskilt in. Förvaltningen har även genomfört trygghetsinventeringar ur barnperspektiv i samarbete med skolor, där de deltagande barnen visat och berättat om miljön runt skolan och om sina skolvägar.

Datum för trygghetsinventeringarna hittar du i stadens kalendarium.

Kontakta oss om du vill delta.

E-post: trygghet@jarvafast.se

Tyck till

Om du ser någonting i utemiljön som behöver åtgärdas kan du felanmäla detta genom stadens app Tyck till.

Här kan du läsa mer om hur du laddar ned appen Tyck till:

Nattvandring

Nattvandring sker varje fredag och lördagskväll. Nattvandrarna är ideellt engagerade i olika lokala föreningar och besöker under vandringarna bland annat olika bostadsområden, torg och fritidsgårdar.

Om du vill delta eller ha information om nattvandring kontakta stadsdelsområdets samordnare för nattvandring.

Telefon: 08-508 010 00
E-post: jarva@stockholm.se

Trygghetsmätningar

Vart tredje år genomförs en trygghetsmätning i Stockholms stad. Den senaste genomfördes 2023 och visar en förbättring av den upplevda tryggheten i stadsdelsområdet jämfört med mätningen 2020. Men invånarna är generellt mer otrygga och känner större oro för att utsättas för brott än genomsnittet i Stockholm.

Målgruppen är unga i riskzon för kriminalitet och särskilt utsatta och sårbara brottsoffer. Lokala samverkansnav med representation från skola, polis, fritidsverksamhet och socialtjänst utgör en viktig del i det förebyggande arbetet. Genom naven stärks samverkan. Kontaktvägar har blivit kortare och snabbare samt nya arbetssätt prövas.

 • Skolresultaten i stadsdelsområdet har förbättrats över tid.
 • Tryggheten i skolan har ökat.
 • Samverkansstrukturer mellan skola, socialtjänst, polis och fritid har etablerats.

Målet är att få fler att vilja lämna sin kriminella livsstil och att tidigt identifiera unga som riskerar att involveras i våldsamma konflikter. Inom ramen för metoden Trefas arbetar stadsdelsförvaltningen, polis och kriminalvården gemensamt med konkreta åtgärder gentemot enskilda individer. Sociala insatsgrupper som stöttar individer att lämna en kriminell livsstil (SIG) är en viktig del i arbetet.

 • Samverkansarbetet mot det dödliga våldet inom ramen för Trefas har varit framgångsrikt.
 • Deltagandet i sociala insatsgrupper har ökat.
 • Förbättrad samverkan mellan socialtjänst och polis.
 • Kraftig minskning av antalet skjutningar i området.

Skjutvapenvåldet kopplat till Järva har legat på en hög nivå och läget har varit ansträngt under lång tid. Under 2023 har ingen person avlidit till följd av skjutvapenvåld vilket är en kraftig minskning jämfört med tidigare år. Det tros bero på att flera nyckelindivider har lagförts eller inte längre finns i området, ökade polisiära resurser på Järva och ett närmare samverkansarbete mellan socialtjänst och polis.

Otillåten påverkan är påtryckningar mot myndighetspersoner i syfte att påverka deras yrkesutövning. Medarbetare och chefer ska ha god kunskap om innebörden av begreppet och erbjuds utbildning för att kunna hantera situationer där det finns risk för hot, våld och otillåten påverkan.

 • Ett arbete gentemot det lokala näringslivet har initierats.
 • Kartläggning sker av arbete kopplat till välfärdsbrottslighet.
 • Medarbetare i förvaltningen utbildas inom otillåten påverkan

En ren och trivsam stadsmiljö som befolkas av boende, yrkesverksamma, näringsidkare och besökare minskar grogrunden för kriminell verksamhet och ökar tryggheten.

För att komma till rätta med brister i den fysiska miljön som skapar otrygghet och otrivsel genomförs trygghetsinventeringar, trygghetsinvesteringar, platssamverkan och platsaktivering. Arbetet sker systematiskt genom att identifierade brister åtgärdas, följs upp och kommuniceras till befolkningen och näringsidkare.

Platsaktivering tillför trivselskapande aktiviteter till det offentliga rummet. Det kan till exempel handla om vintertorg som utrustas med extra sittplatser och belysning.

Platssamverkan

Arbetsgrupper med berörda samverkansaktörer har formerats när det gäller platssamverkan för Tensta, Rinkeby och Husby. Platssamverkan syftar till att skapa trygghet i stadsmiljön.

 • Ökad trygghet bekräftas i olika mätningar.
 • Viss minskning av misshandelsbrott utomhus över tid.
 • Viss minskning av antalet personrån över tid.

Trygghetsinvesteringar

Vi arbetar ständigt för att förbättra stadsmiljön och prioriterar det som boende och andra i området lyfter till oss. Varje år investerar Stockholms stad cirka 100 miljoner kronor för att göra staden mer trygg. Läs mer om vilka investeringar som har gjorts i området under de senaste åren.

Uppdaterad