Trygghetsarbetet i Järva

Stadsdelsförvaltningen arbetar aktivt för att skapa trygghet för invånare i Järva stadsdelsområde. Det gör vi genom att ta hand om och utveckla vår stadsmiljö, men också genom sociala och förebyggande insatser.

Långsiktiga och kortsiktiga insatser planeras och genomförs tillsammans med andra aktörer. Samverkan är nyckeln till ett tryggare område, både på kort och lång sikt.

Vart tredje år genomförs en trygghetsmätning i Stockholms stad. Den senaste genomfördes 2020 och visar en förbättring av den upplevda tryggheten i stadsdelsområdet jämfört med mätningen 2017. Men invånarna är generellt mer otrygga och känner större oro för att utsättas för brott än genomsnittet i Stockholm.

Lokal samverkansöverenskommelse med Polisen

Stadsdelsförvaltningen arbetar utifrån den lokala samverkansöverenskommelse som tagits fram tillsammans med lokalpolisområde Järva. Även utbildningsförvaltningen, trafikkontoret och externa aktörer medverkar i arbetet. En gemensam lägesbild för Järva utgör underlag för lokala prioriteringar och åtgärdsplaner.

Utifrån lägesbilden och dess beskrivning av stadsdelsområdet, brottsutvecklingen och invånarnas upplevda trygghet har man i samverkansöverenskommelsen identifierat fyra prioriterade områden:

 • nyrekrytering
 • kriminella konflikter
 • otillåten påverkan
 • otrygga brottsutsatta platser.

Nyrekrytering

Målgruppen är unga i riskzon för kriminalitet och särskilt utsatta och sårbara brottsoffer. Lokala samverkansnav med representation från skola, polis, fritidsverksamhet och socialtjänst utgör en viktig del i det förebyggande arbetet. Genom naven stärks samverkan. Kontaktvägar har blivit kortare och snabbare samt nya arbetssätt prövas.

 • Skolresultaten i stadsdelsområdet har förbättrats över tid.
 • Tryggheten i skolan har ökat.
 • Samverkansstrukturer mellan skola, socialtjänst, polis och fritid har etablerats.

Kriminella konflikter

Målet är att få fler att vilja lämna sin kriminella livsstil och att tidigt identifiera unga som riskerar att involveras i våldsamma konflikter. Inom ramen för metoden Trefas arbetar stadsdelsförvaltningen, polis och kriminalvården gemensamt med konkreta åtgärder gentemot enskilda individer. Sociala insatsgrupper (SIG) är en viktig del i arbetet.

 • Samverkansarbetet mot det dödliga våldet inom ramen för Trefas har varit framgångsrikt.
 • Deltagandet i sociala insatsgrupper har ökat.
 • Förbättrad samverkan mellan socialtjänst och polis.
 • Kraftig minskning av antalet skjutningar i området.

Färre skjutningar i området

Skjutvapenvåldet kopplat till Järva har legat på en hög nivå och läget har varit ansträngt under lång tid. Under 2022 minskade antalet skjutningar och dödsfall kraftigt från föregående två år. Det tros bero på att flera nyckelindivider har lagförts eller inte längre finns i området, ökade polisiära resurser på Järva och ett närmare samverkansarbete mellan socialtjänst och polis.

Otillåten påverkan

Otillåten påverkan är påtryckningar mot myndighetspersoner i syfte att påverka deras yrkesutövning. Medarbetare och chefer ska ha god kunskap om innebörden av begreppet och erbjuds utbildning för att kunna hantera situationer där det finns risk för hot, våld och otillåten påverkan.

 • Ett arbete gentemot det lokala näringslivet har initierats.
 • Kartläggning sker av arbete kopplat till välfärdsbrottslighet.
 • Medarbetare i förvaltningen utbildas inom otillåten påverkan

Otrygga brottsutsatta platser

En ren och trivsam stadsmiljö som befolkas av boende, yrkesverksamma, näringsidkare och besökare minskar grogrunden för kriminell verksamhet och ökar tryggheten.

För att komma till rätta med brister i den fysiska miljön som skapar otrygghet och otrivsel genomförs trygghetsinventeringar, trygghetsinvesteringar, platssamverkan och platsaktivering. Arbetet sker systematiskt genom att identifierade brister åtgärdas, följs upp och kommuniceras till befolkningen och näringsidkare.

Platsaktivering tillför trivselskapande aktiviteter till det offentliga rummet. Arbetsgrupper med berörda samverkansaktörer har formerats gällande platssamverkan för Bromsten, Spånga, Tensta, Kista, Rinkeby, Akalla och Husby för att skapa trygghet i stadsmiljön.

 • Ökad trygghet bekräftas i olika mätningar.
 • Viss minskning av misshandelsbrott utomhus över tid.
 • Viss minskning av antalet personrån över tid.

Trygghetsinventeringar

Stadsdelsförvaltningen har genomfört systematiska trygghetsvandringar i många år och de genomförs regelbundet under året. Vandringarna är inventeringar av brister i utemiljön, och kallas numera oftare trygghetsinventeringar. Ofta handlar det om belysning, växtlighet och trafikfrågor. Allt som behöver åtgärdas skrivs upp i ett protokoll som följs upp.

Stadsdelsförvaltning genomför trygghetsinventeringarna tillsammans med:

 • föreningen Fastighetsägare i Järva
 • olika bostadsbolag i stadsdelsområdet
 • Polisen
 • trafikkontoret
 • stadsbyggnadskontoret.

Dessa annonseras bland annat i förvaltningens sociala kanaler så att berörda invånare har möjlighet att anmäla sig och bidra. Stadsdelsnämndens pensionärsråd och råd för funktionshinderfrågor bjuds särskilt in. Förvaltningen har även genomfört trygghetsinventeringar ur barnperspektiv i samarbete med skolor, där de deltagande barnen visat och berättat om miljön runt skolan och om sina skolvägar.

Om du vill delta, kontakta stadsdelsförvaltningen.

Platssamverkan

Stadsdelsförvaltningen identifierar platser som upplevs som otrygga och startar därefter en platssamverkan i samverkan med polis och alla parter som är viktiga för den identifierade platsen. Genom att involvera så många som möjligt som har verksamhet kring en plats i gemensamma insatser kan tryggheten och säkerheten öka för alla som vistas och verkar där.

Trygghetsinvesteringar

Vi arbetar ständigt för att förbättra stadsmiljön och prioriterar det som boende och andra i området lyfter till oss. Varje år investerar Stockholms stad cirka 100 miljoner kronor för att göra staden mer trygg. Läs mer om vilka investeringar som har gjorts i området under de senaste åren.

Uppdaterad