Trygghetsarbetet i Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng

Vi arbetar aktivt för att skapa en tryggare miljö för alla som bor i området. Det gör vi genom att ta hand om och utveckla vår stadsmiljö, men också genom sociala och preventiva åtgärder.

Både de långsiktiga och de mer konkreta insatserna planeras och genomförs tillsammans med andra aktörer. Samverkan är nyckeln till en tryggare Skärholmen, både på kort och också lång sikt.

Lokal samverkansöverenskommelse med Polisen

Skärholmens stadsdelsförvaltning arbetar tillsammans flera olika aktörer för att förebygga brottslighet och öka tryggheten i området.

Aktörerna är bland andra:

 • Polisen
 • utbildningsförvaltningen
 • trafikkontoret
 • fastighetsbolagen
 • lokala aktörer.

Samarbetet utgår från en gemensam samverkansöverenskommelse, där aktörerna tillsammans skapar lokala lägesbilder utifrån erfarenheter i verksamheterna, statistik och dialog med boende i stadsdelen.

Samverkansöverenskommelsen och lägesbilderna uppdateras kontinuerligt för att hela tiden vara relevanta för det pågående trygghetsarbetet i stadsdelen.

Lokal lägesbild

En lokal lägesbild tas fram gemensamt av stadsdelsförvaltningen och Polisen. Den beskriver stadsdelsområdet, hur brottsutvecklingen ser ut, invånarnas och elevernas upplevda trygghet och vad de är oroliga över.

Utifrån lägesbilden har vi på Skärholmens stadsdelsförvaltning identifierat tre områden:

 • Riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden
 • Unga i risk för kriminalitet
 • Narkotika – öppen drogförsäljning på offentliga platser

Riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden

Avgränsade platser eller områden med hög brottslighet och otrygghet kräver gemensamma åtgärder som identifieras på lokal nivå. Vissa områden uppvisar en problematik som kräver gemensamma insatser från flera samhällsaktörer för att komma tillrätta med problemen.

Ambitionen är att polisen och staden i samverkan med bland annat civilsamhället och näringsliv ska nå målet att inte ha något utsatt område i stadsdelen. För att nå detta krävs gemensam kraftsamling och en prioritering avseende insatser.

Unga i risk för kriminalitet

Barn och unga som riskerar att dras in i kriminalitet är en prioriterad grupp för de riktade insatserna. Skolan har en betydande roll som skyddsfaktor, men är i behov av en nära samverkan med socialtjänst och polis för att lyckas med uppdraget för de unga som är i riskzon att hamna i destruktivt beteende.

Narkotika – öppen drogförsäljning på offentliga platser

Öppen narkotikaförsäljning på offentliga platser där människor rör sig i vardagen gör att dessa upplevs som otrygga. Här krävs polisiära insatser men även brottsförebyggande arbete och riktade sociala insatser i samverkan med staden, civilsamhälle och näringsliv.

Trygghetsvandringar

Stadsdelsförvaltningen, Polisen och Skärholmens Fastighetsägarförening genomför trygghetsvandringar tre till fyra gånger per år. Vandringarna görs på platser som upplevs som otrygga för att ta reda på vad som kan åtgärdas. Ofta handlar det om belysning, växtlighet och trafikfrågor.

Med på trygghetsvandringarna är:

 • anställda på förvaltningen
 • boende
 • företagare
 • andra förvaltningar
 • representanter från kollektivtrafiken.

Alla synpunkter samlas in i en rapport för att kunna åtgärdas.

Funktionshindersrådets och pensionärsrådets trygghetsvandringar

Representanter från funktionshinderrådet och pensionärsrådet har genomfört trygghetsvandringar. Råden har även fått riktad information från Polisen med tips och råd för att minska utsattheten. Stadsdelsförvaltningen och Polisen ska starta en arbetsgrupp som ska jobba riktat med dessa grupper.

Platssamverkan

Stadsdelsförvaltningen arbetar tillsammans med andra aktörer i området för att platssamverka kring centrumområdena i

 • Bredäng
 • Sätra
 • Skärholmen
 • Vårberg.

Samverkansarbetet genomförs tillsammans med andra förvaltningar, Polisen och fastighetsägare i området. Syftet är att involvera så många som möjligt som har verksamhet på platserna för att öka tryggheten och säkerheten för alla som vistas och verkar där.

Trygghetsinvesteringar

Vi arbetar ständigt för att förbättra stadsmiljön och prioriterar det som boende och andra i området lyfter till oss. Varje år investerar Stockholms stad cirka 100 miljoner kronor för att göra staden mer trygg. Läs mer om vilka investeringar som har gjorts i området under de senaste åren.

Uppdaterad