Trygghetsarbetet på Södermalm

Södermalms trygghetsarbete samordnas inom Söderandan, det lokala brottsförebyggande rådet. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten för alla boende, besökare och näringsliv, men också att skapa ett renare och grönare Södermalm.

Den senaste trygghetsmätningen visar att de allra flesta Södermalmsbor upplever sin stadsdel som en trygg plats. Här är man tryggare än i staden i snitt.

Stockholms stads medborgarundersökning 2021 visar att andelen medborgare som på det hela taget upplever att Södermalms stadsdelsområde är trygg att bo i har ökat åtta procent jämfört med föregående mätning.

Söderandan

Söderandan är det lokala brottsförebyggande rådet på Södermalm och bygger på samverkan mellan:

 • stadsdelsförvaltningen
 • lokalpolisen
 • företagare
 • myndigheter
 • fastighetsägare
 • organisationer
 • föreningar och samfund.

Arbetsgrupper inom Söderandan

Inom Söderandan finns flera arbetsgrupper som är inriktade på ett geografiskt område eller ett specifikt ämne. Varje grupp har tydliga mål och utvärderar arbete och resultat årligen. Till exempel arbetar Hornstullsgruppen med frågor kopplade till västra Södermalm. Här deltar runt 25 olika aktörer för att dela lägesbild och information.

Det finns också grupper indelade i verksamhetsområde. Ett exempel är Hotellgruppen som samlar representanter från majoriteten av hotellen på Södermalm. Genom samverkan i gruppen har lokalpolis utbildat hotellpersonal i frågor som rör exempelvis stölder, narkotika och prostitution.

Ett annat exempel är Samverkan Söder som arbetar med ungdomsfrågor. Här ingår bland andra representanter från:

 • fritidsgårdar
 • samfund
 • fältassistenter
 • stadsdelsförvaltningens preventionssamordnare.

Det kan också bildas tillfälliga arbetsgrupper då exempelvis invånare, företagare eller polis uttrycker ett behov. Genom Söderandans stora nätverk finns möjlighet att snabbt samla aktörer som tillsammans kan arbeta för en lösning på utmaningen.

Lokal samverkansöverenskommelse med Polisen

Stadsdelsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och lokalpolisområde Södermalm har gjort en lokal samverkansöverenskommelse. Arbetet i Söderandan sker med utgångspunkt i den. Den senaste samverkansöverenskommelsen undertecknades i mars 2020.

Lokal lägesbild

En lokal lägesbild tas fram gemensamt av stadsdelsförvaltningen och polisen. Den beskriver stadsdelsområdet, hur brottsutvecklingen ser ut, invånarnas och elevernas upplevda trygghet och vad de är oroliga över.

Utifrån lägesbilden har fyra fokusområden identifierats:

 • Riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden
 • Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer
 • Unga i risk för kriminalitet
 • Skolan som brottsplats

Riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden

Stadsdelsförvaltningen deltar i Effektiv samverkan Hornstull, en samverkan som leds av Polisen. Syftet är att snabbt agera och sätta in effektiva åtgärder för problem som uppstår i området Västra Södermalm. Det kan till exempel handla om extra polispatrullering, förändringar i stadsmiljön för att öka tryggheten och minska brottslighet. Det kan också handla om att identifiera behov för att ansöka om utökat område för stadens mobila ordningsvakter att verka i. Under 2021 inleddes även Effektiv samverkan Medborgarplatsen.

Platssamverkan

Stadsdelsförvaltningen arbetar med platssamverkan kring Medborgarplatsen och Björns trädgård. I platssamverkan involveras så många som möjligt som har verksamhet i det specifika området för att öka tryggheten och säkerheten för alla som vistas och verkar där.

Fokus är att genom förbättringar i den fysiska miljön och att skapa aktiviteter i området få fler att stanna och vilja röra sig på platsen. Platssamverkan Medborgarplatsen har nära samverkan med polisens samverkansgrupp Effektiv samverkan Medborgarplatsen.

Unga i risk för kriminalitet och skolan som brottsplats

En samverkansgrupp där skola, socialtjänst och polis ingår arbetar för att gemensamt skapa goda förutsättningar för unga på Södermalm. Arbetet har ett förebyggande, främjande och åtgärdande fokus.

Ett exempel är att personal i skolan utbildas av socialtjänst i risk- och skyddsfaktorer och socialtjänstens arbete. De utbildas även av polisen i kunskap kring narkotika.

Arbetsgruppen utgår från forskning kring exempelvis strategiska brott och prevention. Ett identifierat behov är regelbundna möten där skola, socialtjänst och polis träffas och delar nulägesbild samt utbyter erfarenheter för att nå ökad samverkan.

Fältassistenter

Fältassistenter finns som ett stöd för stadsdelens unga året runt. De samverkar med bland andra:

 • fritidsgårdar
 • andra stadsdelsförvaltningar
 • skolan
 • polisen
 • ungdoms- och socialjouren.

Utsättningsmöten

Varje vecka träffas aktörer som rör sig ute i stadsdelsområdet i ett så kallat utsättningsmöte för att diskutera lägesbild och dela relevant information inför helgen. Det kan handla om en särskild plats eller om aktuella händelser i området. Genom att dela information och samverka ökar möjligheten att ge stöd till Söders unga där de befinner sig.

Deltar gör:

 • polisen
 • fältassistenter
 • ungdomsjouren
 • stadens ordningsvakter.

Nattvandring

Vuxna kan göra skillnad för Söders unga genom att delta i nattvandringar. Dessa samordnas av Facebookgrupperna ”Nattvandring på Södermalm” och ”Nattvandring Hammarby Sjöstad” i samverkan med lokalpolisen Södermalm och Södermalms stadsdelsförvaltning.

Inför varje tillfälle, som leds av nattvandringsledare, ges information om det aktuella läget och i vilka områden det kan finnas extra behov av nattvandrare.

Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer

Socialtjänsten och lokalpolisen arbetar under perioden april 2021 till april 2022 tillsammans i projektet IGOR kring våld i nära relation.

Syftet är att öka samverkan mellan socialtjänst och polisen för att förebygga upprepat partnervåld, förhindra att nya gärningar inträffar i redan kända relationer samt att identifiera relationer där partnervåld förekommer som myndigheterna i dag inte känner till.

En viktig del i projektet är att motivera både våldsutsatta och våldsutövare att söka stöd. Inom ramen för projektet genomförs bland annat hembesök, uppsökande besök efter underrättelseuppgifter och så kallade släppsamtal när gärningspersonen friges från häkte eller anstalt.

Trygghetsvandringar

Stadsdelsförvaltningen och polisen genomför trygghetsvandringar utifrån behov som kan komma från polis, invånare eller andra aktörer i området. Vandringarna görs på platser som upplevs som otrygga för att ta reda på vad som kan åtgärdas. Utifrån det som kommer upp på vandringen tas en åtgärdslista fram. Ofta handlar det om belysning, växtlighet och trafikfrågor.

På trygghetsvandringar deltar aktörer som berörs och som kan påverka situationen på den aktuella platsen:

 • Södermalms stadsdelsförvaltning
 • polisen
 • boende
 • företagare
 • trafikkontoret
 • berörda förvaltningar
 • representanter från kollektivtrafiken.

Trygghetsinvesteringar

Vi arbetar ständigt för att förbättra stadsmiljön och prioriterar det som boende och andra i området lyfter till oss. Varje år investerar Stockholms stad cirka 100 miljoner kronor för att göra staden mer trygg. Läs mer om vilka investeringar som har gjorts i området under de senaste åren.

Uppdaterad