Trygghetsarbetet i Skarpnäck

Fyra viktiga områden är prioriterade för trygghetsarbetet i Skarpnäck. Det handlar om unga i risk för kriminalitet, skolan som brottsplats, särskilt utsatta och sårbara brottsoffer samt riktat arbete mot vissa platser.

Den senaste trygghetsmätningen i Stockholms stad genomfördes 2020. Den visar att den upplevda tryggheten fortsätter öka i stadsdelsområdet. Invånarna känner sig trygga och uppger i lägre grad än genomsnittet i Stockholm att de känner oro för att utsättas för brott.

Alla som bor och verkar inom stadsdelsområdet bidrar på olika sätt till hur stadsdelen upplevs. Stadsdelsförvaltningen bedriver ett aktivt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete tillsammans med många aktörer:

 • invånare
 • skolor
 • polis
 • stadens mobila ordningsvakter
 • fastighetsägare
 • det lokala näringslivet
 • lokala brottsförebyggande råd
 • föreningslivet
 • övriga civilsamhället.

Lokal samverkansöverenskommelse med Polisen

Stockholms stad och Polisregion Stockholm har en övergripande samverkansöverenskommelse. Utifrån denna har en lokal samverkansöverenskommelse tagits fram mellan Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Globens lokalpolisområde och utbildningsförvaltningen.

Lokal lägesbild

En lokal lägesbild tas fram gemensamt av stadsdelsförvaltningen och Polisen. Den senaste lägesbilden gjordes i december 2021.

Lägesbilden bygger på

 • statistik om de lokala skolorna
 • brottsstatistik
 • Stockholmsenkäten
 • trygghetsmätningen
 • erfarenheter från verksamma aktörer i stadsdelsområdet.

I lägesbilden framgår vilka områden som staden prioriterar för samverkan. Utifrån lägesbilden har sedan stadsdelsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och lokalpolisområdet valt ut fyra prioriterade områden:

 • Unga i risk för kriminalitet
 • Skolan som brottsplats
 • Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer
 • Riktat arbete mot avgränsade platser

Unga i risk för kriminalitet

Det övergripande målet är att förhindra att unga utvecklar en kriminell identitet och att avbryta en sådan utveckling om den pågår. Under 2021 inleddes ett projekt, "Samordnare mot rekrytering till kriminalitet", i samverkan med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, grundskolan och polisen.

Skolan som brottsplats

Här samverkar skola, socialtjänst och polis med att förebygga och skydda unga mot att utsättas för brott i och kring skolan. Lägesbilden visar att unga är mer utsatta i skolan än på andra platser. Barn och ungdomar som är i behov av stöd ska tidigt få detta utifrån en helhetsbedömning.

Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer

Stadsdelsförvaltningen, lokalpolisområdet samt polisens regionala enhet för brott i nära relation (BIN) arbetar för att stärka och effektivisera samordning kring våldsutsatta vuxna.

I lägesbilden framkommer att socialtjänsten når våldsutsatta sent och ofta i ett akut skede med erbjudande om stöd och skydd. Målet är att våldsutsatta som polisen möter snabbt ska nås av förslag till skydd och stöd från socialtjänsten och poliser i yttre tjänst ska ha en tydlig kontaktväg till socialtjänsten.

Riktat arbete mot avgränsade platser

Ett övergripande mål är att minska brottsutsattheten och öka tryggheten utomhus. Lägesbilden visar att ett fåtal platser i stadsdelsområdet är överrepresenterade när det gäller vissa typer av brott. Att öka tryggheten på och kring de platser som är mest utsatta när det gäller brottslighet sker bland annat genom det operativa samarbetet i Skarpnäckslyftet, där bland annat Stockholmshem och Stiftelsen På rätt väg ingår.

Övrigt trygghetsarbete

Stadsdelsförvaltningen anordnar varje år ett trygghetstorg i en av stadsdelarna i området. Det är ett tillfälle för flera aktörer att tillsammans möta invånarna och diskutera trygghetsfrågor.

På trygghetstorget samlas

 • representanter från Stockholms stad
 • polisen
 • kommunala bostadsbolag
 • MTR
 • frivilligorganisationer
 • föreningar.

2021 var trygghetstorget i Kärrtorp och 2022 arrangeras det på Skarpnäcksfältet. Tidigare år har det varit i Hammarbyhöjden och Bagarmossen.

Trygghetsinventering

Stadsdelsförvaltningen och Polisen genomför trygghetsinventeringar flera gånger per år. Inventeringarna görs på platser som upplevs som otrygga för att ta reda på vad som kan åtgärdas. Med på inventeringarna finns representanter från myndigheter och bolag som har mandat att genomföra trygghetsskapande åtgärder. Även boende och företagare kan delta.

Inför varje trygghetsinventering frågar stadsdelsförvaltningen via sociala medier invånarna om vilka platser som upplevs otrygga och varför. Svaren ligger sedan till grund för hur inventeringen genomförs. Efter inventeringen samlas alla synpunkter i en rapport för att åtgärdas och följas upp.

Ofta har vi trygghetsvandringar i en mindre grupp, men vi bjuder in alla att inför vandringen att skicka in synpunkter om platsen. På förvaltningens Facebooksida kan du se vilka områden vi fokuserar på just nu.

Genomförda trygghetsinventeringar:

 • Bagarmossen 21 januari 2021
 • Kärrtorp 17 februari 2021
 • Enskededalen/Dalen 17 mars 2021. Tillsammans med Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning.
 • Parkleken Brödkaveln 9 september 2021
 • Björkhagen 21 oktober 2021
 • Hammarbyhöjden 18 november 2021
 • Nytorps gärde 27 januari 2022.

Den som vill veta mer om dessa trygghetsinventeringar och ta del av rapporterna kan kontakta stadsdelsförvaltningen. 

Platssamverkan

Stadsdelsförvaltningen bedriver ett kontinuerligt arbete med platssamverkan i områdena Skarpnäcksfältet och Bagarmossen. Det innebär att involvera så många som möjligt som har verksamhet där för att öka tryggheten och säkerheten för alla som vistas och verkar på platsen.

Trygghetsinvesteringar

Vi arbetar ständigt för att förbättra stadsmiljön och prioriterar det som boende och andra i området lyfter till oss. Varje år investerar Stockholms stad cirka 100 miljoner kronor för att göra staden mer trygg. Läs mer om vilka investeringar som har gjorts i området under de senaste åren.

Uppdaterad