Trygghetsarbetet i Skarpnäck

Fyra viktiga områden är prioriterade för trygghetsarbetet i Skarpnäck. Det handlar om unga i risk för kriminalitet, skolan som brottsplats, särskilt utsatta och sårbara brottsoffer samt riktat arbete mot vissa platser.

Den senaste trygghetsmätningen visar att den upplevda tryggheten fortsätter öka i stadsdelsområdet. Invånarna känner sig trygga och uppger i lägre grad än genomsnittet i Stockholm att de känner oro för att utsättas för brott.

Alla som bor och verkar inom stadsdelsområdet bidrar på olika sätt till hur stadsdelen upplevs. Stadsdelsförvaltningen bedriver ett aktivt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete tillsammans med många aktörer:

 • invånare
 • skolor
 • polis
 • stadens mobila ordningsvakter
 • fastighetsägare
 • det lokala näringslivet
 • lokala brottsförebyggande råd
 • föreningslivet
 • övriga civilsamhället.

Lokal samverkansöverenskommelse med Polisen

Stockholms stad och Polisregion Stockholm har en övergripande samverkansöverenskommelse. Utifrån denna har en lokal samverkansöverenskommelse tagits fram mellan Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Globens lokalpolisområde och utbildningsförvaltningen.

Lokal lägesbild

En lokal lägesbild tas fram gemensamt av stadsdelsförvaltningen och Polisen. Den senaste lägesbilden gjordes i december 2022.

Lägesbilden bygger på

 • statistik om de lokala skolorna
 • brottsstatistik
 • Stockholmsenkäten
 • trygghetsmätningen
 • erfarenheter från verksamma aktörer i stadsdelsområdet.

I lägesbilden framgår vilka områden som staden prioriterar för samverkan. Utifrån lägesbilden har sedan stadsdelsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och lokalpolisområdet valt ut fyra prioriterade områden:

 • Unga i risk för kriminalitet
 • Skolan som brottsplats
 • Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer
 • Riktat arbete mot avgränsade platser

Unga i risk för kriminalitet

Det övergripande målet är att förhindra att unga utvecklar en kriminell identitet och att avbryta en sådan utveckling om den pågår. Stadsdelsförvaltningen påbörjade 2021 ett arbete med att inrätta en funktion för lokal samordning mot rekrytering till kriminalitet (LOSAM). Arbete sker inom ramen för ett fyraårigt projekt. Målgruppen är barn i åldern 10–15 år som är i riskzon för att dras in i kriminalitet.

Skolan som brottsplats

Här samverkar skola, socialtjänst och polis med att förebygga och skydda unga mot att utsättas för brott i och kring skolan. Skolan är den plats där en betydande del av ungdomsbrottsligheten utspelar sig, och där brottsutövare och brottsoffer träffas dagligen.

Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer

Den övergripande samverkan ska särskilt beakta

 • de äldres utsatthet av bedrägerier
 • personer som är utsatta för våld i nära relation
 • hedersrelaterat våld
 • brott mot individer utifrån deras etnicitet, nationalitet, funktionshinder, kön, religion eller sexuell läggning.

Arbetet med unga brottsoffer ska ske i samverkan med socialförvaltningen. Lokal stödverksamhet för unga brottsoffer har utvecklats för att fler brottsutsatta ungdomar i området ska få möjlighet att få det stöd de kan behöva. Brottsutsatta ungdomar i området får snabbt tillgång till detta stöd.

Riktat arbete mot avgränsade platser

Ett övergripande mål är att minska brottsutsattheten och öka tryggheten utomhus. Lägesbilden visar att ett fåtal platser i stadsdelsområdet är överrepresenterade när det gäller vissa typer av brott. Att öka tryggheten på och kring de platser som är mest utsatta när det gäller brottslighet sker bland annat genom det operativa samarbetet i Skarpnäckslyftet, där bland annat Stockholmshem och Stiftelsen På rätt väg ingår.

Övrigt trygghetsarbete

Stadsdelsförvaltningen anordnar varje år ett trygghetstorg i en av stadsdelarna i området. Det är ett tillfälle för flera aktörer att tillsammans möta invånarna och diskutera trygghetsfrågor.

På trygghetstorget samlas

 • representanter från Stockholms stad
 • polisen
 • kommunala bostadsbolag
 • MTR
 • frivilligorganisationer
 • föreningar.

Trygghetsvandringar

Stadsdelsförvaltningen och Polisen genomför trygghetsvandringar flera gånger per år. De görs på platser som upplevs som otrygga för att ta reda på vad som kan åtgärdas. Med på trygghetsvandringarna finns också representanter från myndigheter och bolag som har mandat att genomföra trygghetsskapande åtgärder. Även boende och företagare kan delta.

Inför varje trygghetsvandring frågar stadsdelsförvaltningen via sociala medier invånarna om vilka platser som upplevs otrygga och varför. Svaren ligger sedan till grund för hur vandringen genomförs. Efter vandringen samlas alla synpunkter i en rapport för att åtgärdas och följas upp.

Ofta har vi trygghetsvandringar i en mindre grupp, men vi bjuder in alla att inför vandringen att skicka in synpunkter om platsen. På förvaltningens Facebooksida kan du se vilka områden vi fokuserar på just nu.

 • Björkhagen våren 2024
 • Skarpnäck hösten 2024.

Vill du veta mer om tidigare trygghetsvandringar och ta del av rapporterna kan du kontakta stadsdelsförvaltningen.

Platssamverkan

Stadsdelsförvaltningen bedriver ett kontinuerligt arbete med platssamverkan i områdena Skarpnäcksfältet och Bagarmossen. Det innebär att involvera så många som möjligt som har verksamhet där för att öka tryggheten och säkerheten för alla som vistas och verkar på platsen.

Trygghetsinvesteringar

Vi arbetar ständigt för att förbättra stadsmiljön och prioriterar det som boende och andra i området lyfter till oss. Varje år investerar Stockholms stad cirka 100 miljoner kronor för att göra staden mer trygg. Läs mer om vilka investeringar som har gjorts i området under de senaste åren.

Uppdaterad