Trygghetsarbetet i Bromma

Bromma ska vara en trygg, säker och välskött stadsdel att bo, vistas och verka i. Tillsammans arbetar vi för ett tryggt och trivsamt Bromma.

Alla som bor och verkar i ett område bidrar på olika sätt till hur närområdet upplevs, och det är gemensamma insatser som får störst effekt. Därför är samverkan och samarbete den röda tråden i alla insatser som görs i det lokala trygghetsarbetet.

Bromma stadsdelsförvaltning leder arbetet med trygghetsfrågor i samarbete med polisen, andra myndigheter, förvaltningar inom staden och inte minst med civilsamhället, näringslivet och alla som bor i området.

Den senaste trygghetsmätningen i Stockholms stad genomfördes 2023. Den visar att invånarna i Bromma känner sig tryggare och upplever mindre utsatthet för brott än i andra delar av Stockholm. Andelen polisanmälda brott ligger också under snittet i staden.

Det finns en variation mellan de olika stadsdelarna i Bromma. Några platser upplevs som mindre trygga, eller är mer utsatta än andra. Dessa platser utgör fokus för de lokala trygghetsskapande insatserna.

Unga i risk för destruktivt beteende och kriminella miljöer

Barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet är en lokal prioritering i Bromma. Skolan har en betydande roll som skyddsfaktor, men är i behov av en nära samverkan med socialtjänst och polis för att lyckas med uppdraget för de unga som är i riskzon att hamna i destruktivt beteende.

Skola, socialtjänst och polis arbetar för att skapa goda förutsättningar för unga i Bromma. Arbetet har ett förebyggande, främjande och åtgärdande fokus.

Arbetsgruppen utgår från forskning om till exempel strategiska brott och prevention. Ett identifierat behov är regelbundna möten där skola, socialtjänst och polis träffas för att dela lägesbild och utbyta erfarenheter för att nå ökad samverkan.

Systemhotande brottslighet

Brottslighet riktad mot välfärdssystemen är systemhotande då både resursfördelning och myndighetsutövning påverkas. Välfärdsbrott innebär ett felaktigt utnyttjande av skattemedel, vilket riskerar att hota legitimiteten för både välfärden och det offentliga.

Långsiktigt är välfärdsbrott ett hot mot demokratin och riskerar även att leda till att tillit och förtroende för samhällsinstitutioner undergrävs. Det kan handla om arbetslivskriminalitet eller otillåten påverkan, exempelvis mot enskilda personer eller desinformationskampanjer mot socialtjänsten, och även om bedrägerier mot utbetalande myndigheter och kommuner, exempelvis ekonomiskt bistånd och föreningsbidrag.

Sedan 2024 har ingår representanter från stadsdelsförvaltningen i en samverkansgrupp tillsammans med polisen som arbetar för att förebygga och minska välfärdsbrott och otillåten påverkan.

Riktat arbete mot särskilt utsatta brottsoffer

Vissa grupper är extra utsatta när de utsätts för brott. Det kan till exempel vara äldre, funktionsnedsatta, brottsoffer som utsätts i en nära relation samt barn och unga. Enligt polisens statistik har det skett en ökning av anmälda relationsbrott det senaste året. Stadsdelsförvaltningen ser att ärenden med våld är vanligt förekommande inom socialtjänsten och ser också en ökning av ärenden med våld i nära relation.

Stadsdelsförvaltningen och lokalpolisen arbetar gemensamt för att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Detta bland annat genom att öka medvetenheten och kunskapen om våld i nära relationer, men också vilka möjligheter till stöd som finns.

Trygghetsvandringar

Stadsdelsförvaltningen i samverkan med polisen arrangerar och genomför regelbundet trygghetsvandringar i utemiljön. Det kan både vara öppna vandringar för allmänheten och vandringar för särskilda målgrupper.

Vi bjuder in berörda aktörer i området, till exempel tjänstepersoner från förvaltningen och staden, boende, företagare, representanter från kollektivtrafiken med flera, för att på plats gå igenom synpunkter på tryggheten och möjliga åtgärder. Synpunkterna samlas in i en rapport för att kunna åtgärdas. Ofta handlar det om belysning, växtlighet och trafikfrågor.

Tider för kommande trygghetsvandringar annonseras i lokalpress, via anslag och i stadens kalendarium.

Trygghetsinvesteringar

Vi arbetar ständigt för att förbättra stadsmiljön för dig som bor i Bromma och prioriterar det som boende och andra i området lyfter till oss. Under de senaste åren har stora investeringar i tryggheten gjorts i området.

Stadsdelsnämnden kan söka pengar från kommunstyrelsen för så kallade trygghetsinvesteringar. Åtgärderna ska avse investering i den fysiska miljön och utgå från en lokal behovsanalys. Exempel kan vara åtgärder i stadsmiljön som förbättrar säkerhet och trivsel. I Bromma har en rad åtgärder genomförts med ett särskilt fokus på skymmande buskage och belysning.

Olovliga bosättningar

Det händer att det förekommer otillåtna bosättningar inom stadsdelsområdet där personer regelbundet sover utomhus, i båtar eller bilar.

Stadsdelsförvaltningen samverkar med flera aktörer för att motverka otillåtna bosättningar och för att de platser som behöver städas tas om hand omgående.

I samverkan ingår:

 • enheten för hemlösa
 • socialtjänsten
 • Stadsmiljöenheten
 • polisen
 • andra aktörer.

Det kan handla om situationella, sociala och ordningshållande insatser, men även stödinsatser.

Fältassistenter

Fältassistenternas målgrupp är ungdomar mellan 11 och 18 år. De arbetar uppsökande, förebyggande och med tidiga insatser för ungdomar som ställs inför olika typer av svårigheter. Det kan handla om att fånga upp, stötta och lotsa vidare när det förekommer:

 • alkohol- och drogkonsumtion
 • våld
 • kriminalitet
 • mobbning
 • psykisk ohälsa.

Det uppsökande arbetet sker dagtid och kvällar i parker och centrummiljöer, på skolor och fritidsgårdar. Målet är att skapa relationer som bygger på frivillighet och respekt för ungdomarnas integritet.

Det förebyggande arbetet kan innefatta:

 • enskilda samtal
 • gemensamma aktiviteter
 • föreläsningar i skolor
 • gruppverksamheter.

Fältassistenterna samarbetar med:

 • socialtjänst
 • polisen
 • skolor
 • fritidsgårdar
 • myndigheter
 • föräldrar
 • andra vuxna som arbetar kring ungdomar.

Föräldraskapsstöd

Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att växa upp till trygga och självständiga individer. För vårdnadshavare i Bromma erbjuds olika föräldrastödsprogram.

ABC föräldraträffar

ABC föräldraträffar vänder sig till alla föräldrar som har barn mellan 0 och 18 år. ABC syftar till att stärka relationen mellan föräldrar och barn. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN:s barnkonvention.

Under fyra gruppträffar får föräldrar diskutera och dela erfarenheter med varandra. De får även kunskap om barn och ungdomars utveckling. Träffarna leds av två utbildade gruppledare.

Komet föräldraträffar

Komet föräldraträffar vänder sig till föräldrar som har barn mellan 3 och 18 år och som upplever mycket bråk och konflikter med sitt barn.

På träffarna får föräldrar hjälp att hitta bättre sätt att kommunicera med sitt barn. Deltagarna får även verktyg som kan leda till färre bråk och konflikter. Under nio till elva gruppträffar får föräldrar också dela erfarenheter och diskutera med andra föräldrar. Träffarna leds av två utbildade gruppledare.

Föräldraskap i Sverige

Föräldraskap i Sverige är fem föräldraträffar för förälder som:

 • har barn mellan 0 och 18 år
 • är född i ett annat land
 • vill veta mer om att vara förälder i Sverige.

Träffarna tar upp viktiga teman som rör barn och familjeliv i Sverige. Under gruppträffarna möter föräldrar andra utrikesfödda föräldrar och får möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med varandra. Träffarna leds av två utbildade gruppledare.

Grannstöd

Grannstöd är en brotts- och skadeförebyggande verksamhet som bygger på att frivilliga deltagare patrullerar med bil eller till fots dagtid i bostadsområden. Grannstödjare ska inte ingripa vid brott utan den primära uppgiften är att synas, observera och rapportera. En viktig syssla är också att informera om brottsförebyggande metoder, exempelvis hur man kan förebygga bedrägeribrott.

I Bromma finns det en ideell förening vars engagerade deltagare patrullerar runt om i stadsdelen. Stadsdelsförvaltningen har ett samarbete med Grannstöd Bromma.

Tyck till

Via appen Tyck till kan du felanmäla, lämna synpunkter eller ge beröm. Varje gång du lämnar en synpunkt gör du en viktig insats för vår stad. Tillsammans hjälps vi åt att skapa ett renare, snyggare och tryggare Stockholm. Det kan gälla exempelvis om

 • något är trasigt
 • det är skräpigt på en gata
 • det är något annat du tycker behöver åtgärdas.

I appen är det lätt att ange plats och du kan även bifoga bilder.

Uppdaterad