Trygghetsarbetet i Bromma

Trygghetsarbetet i Bromma fokuserar bland annat på unga i risk för kriminalitet och skolan som brottsplats. Riktat arbete mot platser som uppfattas som otrygga är också prioriterat.

Alla som bor och verkar i området bidrar på olika sätt till hur stadsdelen upplevs. I trygghetsarbetet behöver alla samarbeta.

Den senaste trygghetsmätningen i Stockholms stad genomfördes 2020. Den visar att de allra flesta Brommabor upplever sin stadsdel som en trygg plats. I flera hänseenden har tryggheten ökat i Bromma, men vi ser samtidigt en minskning i den upplevda tryggheten när det gäller att vistas utomhus på kvällstid. Den upplevda otryggheten i stadsdelsområdet följer inte mönstret med den faktiska utsattheten för brott.

Övrigt trygghetsarbete

Trygghetsvandringar

Stadsdelsförvaltningen och polisen genomför trygghetsvandringar två till tre gånger per år för att ta reda på vad som uppfattas som otryggt i området. Synpunkterna samlas in i en rapport för att kunna åtgärdas. Ofta handlar det om belysning, växtlighet och trafikfrågor.

På trygghetsvandringarna medverkar:

 • anställda på förvaltningen
 • boende
 • företagare
 • andra förvaltningar
 • polisen.

Under 2021 har vandringar genomförts i Mariehäll och Annedal samt i Minneberg. Tider för kommande trygghetsvandringar annonseras i lokalpress och via anslag.

Trygghetsinvesteringar

Stadsdelsnämnden kan söka pengar från kommunstyrelsen för så kallade trygghetsinvesteringar. Åtgärderna ska avse investering i den fysiska miljön och utgå från en lokal behovsanalys. Exempel kan vara åtgärder i stadsmiljön som förbättrar säkerhet och trivsel. I Bromma har en rad åtgärder genomförts med ett särskilt fokus på skymmande buskage och belysning.

Olovliga bosättningar

Det händer att det förekommer otillåtna bosättningar inom stadsdelsområdet där personer regelbundet sover utomhus, i båtar eller bilar.

Stadsdelsförvaltningen samverkar med flera aktörer för att motverka otillåtna bosättningar och för att de platser som behöver städas tas om hand omgående.

I samverkan ingår:

 • enheten för hemlösa
 • socialtjänsten
 • polisen
 • andra aktörer.

Det kan handla om situationella, sociala och ordningshållande insatser, men även stödinsatser.

Fältassistenter

Fältassistenternas målgrupp är ungdomar mellan 11 och 18 år. De arbetar uppsökande, förebyggande och med tidiga insatser för ungdomar som ställs inför olika typer av svårigheter. Det kan handla om att fånga upp, stötta och lotsa vidare när det förekommer:

 • alkohol- och drogkonsumtion
 • våld
 • kriminalitet
 • mobbning
 • psykisk ohälsa.

Det uppsökande arbetet sker dagtid och kvällar i parker och centrummiljöer, på skolor och fritidsgårdar. Målet är att skapa relationer som bygger på frivillighet och respekt för ungdomarnas integritet.

Det förebyggande arbetet kan innefatta:

 • enskilda samtal
 • gemensamma aktiviteter
 • föreläsningar i skolor
 • gruppverksamheter.

Fältassistenterna samarbetar med:

 • socialtjänst
 • polisen
 • skolor
 • fritidsgårdar
 • myndigheter
 • föräldrar
 • andra vuxna som arbetar kring ungdomar.

Föräldraskapsstöd

Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att växa upp till trygga och självständiga individer. För vårdnadshavare i Bromma erbjuds olika föräldrastödsprogram.

ABC föräldraträffar

ABC föräldraträffar vänder sig till alla föräldrar som har barn mellan 0 och 18 år. ABC syftar till att stärka relationen mellan föräldrar och barn. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN:s barnkonvention.

Under fyra gruppträffar får föräldrar diskutera och dela erfarenheter med varandra. De får även kunskap om barn och ungdomars utveckling. Träffarna leds av två utbildade gruppledare.

Komet föräldraträffar

Komet föräldraträffar vänder sig till föräldrar som har barn mellan 3 och 18 år och som upplever mycket bråk och konflikter med sitt barn.

På träffarna får föräldrar hjälp att hitta bättre sätt att kommunicera med sitt barn. Deltagarna får även verktyg som kan leda till färre bråk och konflikter. Under nio till elva gruppträffar får föräldrar också dela erfarenheter och diskutera med andra föräldrar. Träffarna leds av två utbildade gruppledare.

Föräldraskap i Sverige

Föräldraskap i Sverige är fem föräldraträffar för förälder som:

 • har barn mellan 0 och 18 år
 • är född i ett annat land
 • vill veta mer om att vara förälder i Sverige.

Träffarna tar upp viktiga teman som rör barn och familjeliv i Sverige. Under gruppträffarna möter föräldrar andra utrikesfödda föräldrar och får möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med varandra. Träffarna leds av två utbildade gruppledare.

Uppdaterad