Foto: Per Englund

Följ med på trygghetsvandring

En trygghetsvandring är en form av medborgardialog där du som bor i Stockholm har chans att påverka trygghetsarbetet i din stadsdel.

I centrum samlas en grupp människor i olika åldrar en höstkväll i november. På plats är representanter från stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret, bostadsbolag, MTR, civilsamhället och Polisen. Tillsammans med unga och äldre invånare från stadsdelen ska de ägna en stund åt att göra området tryggare utifrån ett medborgarperspektiv.

– Inför varje trygghetsvandring har vi frågat invånarna och företagare om vilka platser de upplever som otrygga. Under vandringen besöker vi sedan gemensamt dessa platser. Det kan handla om att det uppfattas som skräpigt, trasigt eller mörkt, men även att det händer saker på platsen som skapar otrygghet, säger Sanna som är samordnare med ansvar för trygghetsfrågor i Skarpnäck. 

– De som bor och verkar i lokalsamhället har störst kännedom om platsen och deras erfarenheter är viktiga att ta tillvara för att göra insatser som kan öka den upplevda tryggheten i deras eget område, säger Sanna.

Trygghetsvandringar – eller trygghetsinventeringar – är viktiga i stadens arbete för ökad trygghet.

Synpunkter tas vidare i det lokala utvecklingsarbetet

Bristerna som framkommer och de möjliga förbättringar som identifieras rapporteras sedan till berörda parter, till exempel stadsdelsförvaltningen eller fastighetsägare. Det kan handla om direkta åtgärder eller synpunkter som tas vidare i det lokala utvecklingsarbetet.

Fördelen med en trygghetsvandring är att de många perspektiven samlas när medborgare, polis, Stockholms stad, föreningar och näringsliv alla ges möjlighet att delta.

En möjlighet att fördjupa det demokratiska samtalet

Trygghetsvandringarna fungerar som ett komplement till den trygghetsmätning som staden genomför var tredje år. Men de tjänar också andra syften.

– Trygghetsvandringen är också en bra möjlighet till att fördjupa det demokratiska samtalet mellan medborgare, civilsamhälle, Stockholms stad och Polisen. Den dialogen är mycket värdefull i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, säger Maria, stadsmiljöutredare i Skarpnäck.

Trygghetsvandringar för en bättre utemiljö

Målet med trygghetsvandringarna är att göra utemiljön tryggare. När människor trivs och känner sig trygga och gärna rör sig utomhus i sitt närområde, blir också staden mer levande. Med en mer levande stadsdel upplevs förhoppningsvis området som mer tryggt.

Under året arrangeras löpande trygghetsvandringar runt om i staden. Du hittar datum i kalendariet.

Uppdaterad