Vi jobbar för din trygghet

Att känna sig trygg är en viktig fråga för stockholmarna och en prioriterad fråga för Stockholms stad.

Stora delar av stadens verksamheter samverkar och är avgörande för att öka tryggheten. Förskola, skola, socialtjänst, stadsutveckling och riktade insatser – i princip alla verksamhetsområden bidrar på olika sätt. Alla medverkar de till att öka den upplevda tryggheten och för att förebygga brott i Stockholm.

Stadens arbetssätt

Exempel från verksamheterna

Många gånger kan vi genom att stötta i tid förebygga brott och att otrygghet överhuvudtaget uppstår.

Otryggheten ska halveras till år 2025

Det övergripande målet är att Stockholm ska vara en trygg, säker och välskött stad att bo, vistas och verka i. Stadens samlade brottsförebyggande, trygghets- och säkerhetsarbete är ett ansvar som sträcker sig över samtliga nämnder och bolagsstyrelser.

Genom att långsiktigt minska bakgrundsorsakerna till brott och otrygghet ska staden nå målet att inte ha några särskilt utsatta områden samt halvera otryggheten till år 2025. Orsakerna kan vara ekonomisk och social utsatthet, otrygga familjeförhållanden, segregation samt planering och skötsel av den offentliga miljön.

Stadens trygghetsprogram är ett styrdokument som gäller alla verksamheter. Läs mer om programmet och om hur staden arbetar med trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Stockholms stad arbetar aktivt mot skadegörelse och andra problem i skolmiljön. Kamerabevakning är en del av säkerhetsarbetet i skolan. Syftet är att förebygga och förhindra allvarliga incidenter samt bidra till en trygg skolmiljö.

Uppdaterad