Så mäter vi trygghet

Trygghetsmätningen är en enkätundersökning om utsatthet för brott, upplevelser av ordningsstörningar och upplevelse av trygghet eller oro för att utsättas för olika typer av brott. Det är ett av sätten som Stockholms stad mäter trygghet på.

Hur mäter man om misshandel stoppats i tid, skjutningar som inte blivit av och utsatta barn som fångats upp av socialtjänst eller skola? Att mäta resultatet av det brottsförebyggande arbetet är inte alltid enkelt. Men att mäta den upplevda tryggheten i ett område är enklare och kan vara en start i arbetet med att förhindra brott.

Stockholm stads brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete mäts på flera sätt, bland annat genom Trygghetsmätningen, Stockholmsenkäten, skolenkäter, data från Tyck till-appen och interna incidentrapporter (IA).

Utöver det får staden information från samverkansaktörer som till exempel polisens händelserapporter, anmälda brott och skjutningar samt Storstockholms brandförsvars registrerade bränder. Inkommen statistik sammanställs i rapporter till nämnder och bolagsstyrelser.

Trygghetsmätningen

Trygghetsmätningen är en enkätundersökning om utsatthet för brott, upplevelser av ordningsstörningar och upplevelse av trygghet eller oro för att utsättas för olika typer av brott. Frågorna ställs till ett slumpmässigt urval av vuxna personer som är mantalsskrivna i Stockholms stad.

Trygghetsmätningen genomfördes åren 2008, 2011, 2014, 2017, 2020 och 2023. Enkäten finns på olika språk och omkring 15 000 personer har svarat på mätningen de senaste åren.

Stockholmsenkäten

Vartannat år genomför Stockholms stad en undersökning om ungdomars levnadsvanor. I Stockholmsenkäten får ungdomar i årskurs nio och år två på gymnasiet svara på frågor inom följande områden:

  • brott och utsatthet för brott
  • droger och spel
  • psykisk hälsa
  • skola, fritid och föräldrar.

Svaren sammanställs till en rapport om ungdomars levnadsvanor och ger en uppfattning om hur ungdomars mående, beteenden och normer förändras över tid.

Ta del av resultatet från Stockholmsenkäten 2020.

Lokala lägesbilder

Varje stadsdel gör en egen lokal lägesbild som beskriver aktuella problem, lokala förhållanden, behov och resurser. Lägesbilden ger kunskap om den lokala situationen och är ett underlag för åtgärder i stadsdelen.

Så arbetar staden brottsförebyggande och trygghetsskapande

Att Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo, vistas och verka i är det övergripande målet för stadens samlade brottsförebyggande arbete och för trygghets- och säkerhetsarbetet i staden.

Uppdaterad