Undersökning om ungdomars levnadsvanor – Stockholmsenkäten

Vartannat år genomför Stockholms stad den så kallade Stockholmsenkäten. Där får ungdomar svara på frågor uppdelade i olika områden. Svaren sammanställs till en rapport om ungdomars levnadsvanor.

Ungdomar i årskurs nio och år två i gymnasiet får svara på frågor inom följande områden:

  • brott och utsatthet för brott
  • droger och spel
  • psykisk hälsa
  • skola, fritid och föräldrar.

Stockholmsenkäten 2022

Resultaten från Stockholmsenkäten presenteras både på stadsövergripande nivå och på stadsdelsområdesnivå.

Stockholmsenkäten 2022 – rapport med urval av stadsövergripande resultat (pdf)

Presentation av Stockholmsenkäten 2022 (pdf)

Presentation av Stockholmsenkäten 2022

 

Tematiska rapporter 2022 – resultat på stadsdelsområdesnivå

Brott och utsatthet för brott

Sett till brottslighet bland eleverna är den långsiktiga trenden för allvarliga egendomsbrott bland stadens unga svagt positiv, där de lägsta nivåerna av allvarliga egendomsbrott har uppmätts vid de senaste mätningarna.

Brott och utsatthet för brott grundskolan åk 9 2022 (pdf, 1,9 MB) 

Brott och utsatthet för brott gymnasiets år 2 2022 (pdf, 1,9 MB)

Droger och spel

I de två senaste mätningarna år 2020 och 2022 ökar tobaksbruket bland Stockholms elever, detta jämfört mellan åren 2010 och 2018 då tobaksbruket minskade kontinuerligt. Detta beror framför allt på att snusandet ökar, samt inverkan av e-cigaretter och vitt snus.

Vad gäller spelande, sett över tid, har trenden varit att elever som satsar pengar på spel minskat. Vid de senaste mättillfällena har detta vänt och nu ökar andelen elever som satsar pengar på spel.

Droger och spel grundskolan åk 9 2022 (pdf, 1,9 MB)

Droger och spel gymnasiets år 2 2022 (pdf, 2 MB)

Psykisk hälsa 

För den psykiska hälsan bland eleverna syns liksom i tidigare års undersökningar att flickor i mycket större utsträckning visar upp negativa resultat, jämfört pojkar, i samtliga frågor som rör psykisk ohälsa.

Psykisk hälsa grundskolan åk 9 2022 (pdf, 1,2 MB)

Psykisk hälsa gymnasiets år 2 2022 (pdf, 1,2 MB)

Skola, fritid och föräldrar

Skola, fritid och föräldrar grundskolan åk 9 2022 (pdf, 1,5 MB)

Skola, fritid och föräldrar gymnasiets år 2 2022 (pdf, 1,5 MB)

Tidigare undersökningar

Vill du ta del av tidigare års undersökningar kontakta socialförvaltningen.

Uppdaterad