Trygghetsarbetet i Hägersten-Älvsjö

Två viktiga fokusområden är prioriterade för trygghetsarbetet i Hägersten-Älvsjö. Det handlar om riktat arbete mot vissa avgränsade platser och utsatta områden samt unga i risk för kriminalitet.

Den senaste trygghetsmätningen i Stockholms stad visar att invånarna i Hägersten-Älvsjö känner sig tryggare och upplever mindre utsatthet för brott än den genomsnittliga stockholmaren. Andelen polisanmälda brott ligger också under snittet i staden.

Viss variation finns dock mellan brottsområden och de olika stadsdelarna. Några geografiska platser upplevs som mindre trygga eller är mer utsatta än andra, vilket gör att tyngdpunkten i de lokala trygghetsinsatserna riktas dit.

Tillsammans för ett tryggt och trivsamt Hägersten-Älvsjö

Alla som bor och verkar i ett område bidrar på olika sätt till hur närområdet upplevs, och det är gemensamma insatser som får störst effekt. Därför är samverkan och samarbete den röda tråden i alla insatser som görs i det lokala trygghetsarbetet.

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning leder arbetet i samarbete med polisen, andra myndigheter, förvaltningar inom staden och inte minst med civilsamhället, näringslivet och alla som bor i området.

Lokal samverkansöverenskommelse med Polisen

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning och utbildningsförvaltningen har en lokal samverkansöverenskommelse med två lokalpolisområden, Globen och Skärholmen.

Lokal lägesbild

Till grund för samverkansöverenskommelsen ligger en lokal lägesbild som tas fram gemensamt av stadsdelsförvaltningen och polisen utifrån statistik, dialog och trygghetsmätningar. Den uppdateras kontinuerligt vid möten varannan vecka. Här beskrivs stadsdelsområdet, hur brottsutvecklingen ser ut, invånarnas och elevernas upplevda trygghet, orsakssamband med mera.

Utifrån lägesbilden har två prioriterade områden identifierats:

  • riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden
  • unga i risk för kriminalitet.

Riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden

De platser som sticker ut vad gäller brottslighet, ordningsstörningar och upplevd otrygghet och därför prioriteras i samverkansöverenskommelsen är:

  • Liljeholmen med fokus på Liljeholmstorget och Trekantsparken
  • Solberga i Älvsjö med fokus på området närmast centrum
  • Fruängens centrum, Västertorps centrum vid Störtloppsvägen samt södra tunnelbaneutgången på Västertorpsvägen.

På dessa platser finns bland annat narkotikarelaterad brottslighet och andra problem som kräver gemensamma insatser från flera samhällsaktörer, vilket gör att trygghetsarbetet till stor del bedrivs genom platssamverkan.

Platssamverkan handlar om att samla olika aktörer – staden, polisen, fastighetsägare, näringslivet, civilsamhället och andra aktörer med flera – för att jobba praktiskt tillsammans med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder runt en speciell plats. Stadsdelsförvaltningen är samordnare för arbetet, i samverkan med Polisen Skärholmen och Polisen Globen.

Unga i risk för kriminalitet

Barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet är en lokal prioritering i stadsdelsområdet. Skolan har en betydande roll som skyddsfaktor, men är i behov av en nära samverkan med socialtjänst och polis för att lyckas med uppdraget för de unga som är i riskzon att hamna i destruktivt beteende.

Inom ramen för arbetet med unga ingår också arbetet med skolan som brottsplats. Dit räknas brott som begås i skolan, på väg till eller från skolan, samt gärningsmän och brottsoffer som går i skolan.

Övrigt trygghetsarbete

Utöver de två prioriterade områdena så vävs arbete mot narkotika in i alla de insatser som görs i det lokala trygghetsarbetet. Det gäller såväl bruk som försäljning av droger.

Trygghetsvandringar

Stadsdelsförvaltningen i samverkan med polisen arrangerar regelbundet närmiljövandringar om trygghetsfrågor. Det kan både vara öppna vandringar för allmänheten och vandringar för särskilda målgrupper.

Vi bjuder in berörda aktörer i området, till exempel tjänstepersoner från staden, boende, företagare, representanter från kollektivtrafiken med flera, för att på plats gå igenom synpunkter på tryggheten och möjliga åtgärder.

Boende kan kontakta Hägersten-Älvsjös stadsdelsförvaltning via e-post eller genom appen Tyck till om de har synpunkter på otrygga platser.

Trygghetsinvesteringar

Vi arbetar ständigt för att förbättra stadsmiljön och prioriterar det som boende och andra i området lyfter till oss. Varje år investerar Stockholms stad cirka 100 miljoner kronor för att göra staden mer trygg. Läs mer om vilka investeringar som har gjorts i området under de senaste åren.

Uppdaterad