Trygghetsarbetet i Hässelby-Vällingby

Stadsdelsförvaltningen arbetar aktivt för att skapa trygghet för invånare i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde. Det gör vi genom sociala och förebyggande insatser, men också genom att ta hand om och utveckla vår stadsmiljö.

Alla som bor och verkar inom stadsdelsområdet bidrar på olika sätt till hur stadsdelen upplevs. Långsiktiga och kortsiktiga insatser planeras och genomförs tillsammans med andra aktörer. Samverkan är nyckeln till ett tryggare område, både på kort och lång sikt.

Den senaste trygghetsmätningen visar att stadsdelsområdet nu uppfattas som lite mindre otryggt i jämförelse med förra trygghetsmätningen. Skillnaderna inom stadsdelsområdet är dock mycket stor. I de flesta områden minskar otryggheten, men på en del platser är den oförändrad.  

Lokal samverkansöverenskommelse med Polisen

Stadsdelsförvaltningen arbetar utifrån den lokala samverkansöverenskommelse som tagits fram tillsammans med lokalpolisområde Vällingby. Även utbildningsförvaltningen, trafikkontoret och externa aktörer medverkar i arbetet. En gemensam lägesbild för Hässelby-Vällingby utgör underlag för lokala prioriteringar och åtgärdsplaner.

Utifrån lägesbilden och dess beskrivning av stadsdelsområdet, brottsutvecklingen och invånarnas upplevda trygghet har man i samverkansöverenskommelsen identifierat fem prioriterade områden med tillhörande arbetsgrupper där både polisen och stadsdelsförvaltningen är representerade:

  • Unga i riskzon för destruktivt beteende.
  • Otrygga och brottsutsatta platser.
  • Systemhotande brottslighet.
  • Särskilt utsatta och såbara brottsoffer.
  • Kriminella miljöer och livsstilar.

Unga i riskzon för destruktivt beteende

Målet är att så få barn och unga som möjligt utvecklar destruktivt beteende och att de unga som ändå utvecklar destruktivt beteende ska upptäckas tidigt och erbjudas insats.

Arbetet kring unga i risk för destruktivt beteende är fokuserat på förebyggande arbete. Det handlar bland annat om att ungdomar ska gå i skolan och för det finns en grupp som arbetar med skolnärvaroprogrammet. Fältassistenter har i samverkan med utbildningsförvaltningen arbetat med våldsprevention i skolan. Polis och socialtjänst samverkar kring ungdomar inom ramen för sociala insatsgrupper för unga. Fritidsledare arbetar uppsökande i stadsdelsområdets skolor. Samverkan runt barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott är avgörande. Tidiga insatser är ofta effektiva för både individ och samhälle.

Otrygga och brottsutsatta platser

Målet är att minska antalet otrygga och brottsutsatta platser och öka tryggheten och minska brottsligheten på otrygga platser.

För att på ett effektivt sätt åstadkomma positiva förändringar på otrygga platser ska förvaltningen arbeta med geografiskt avgränsade platser. Dessa platser har identifieras tillsammans med Lokalpolisområde Vällingby och kartläggningar och orsaksanalyser genomförs. Utifrån underlaget har åtgärder mot otrygga och brottsutsatta platser tagits fram. Platssamverkan och platsaktiviteter är viktiga samverkansmetoder för att förebygga otrygga platser. Vi arbetar utifrån de beprövade metoder som rekommenderas av Brottsförebyggande rådet.

Trygghetsvandringar och medborgardialoger

För att lyssna till hur medborgarna upplever tryggheten i stadsdelen genomförs regelbundna trygghetsvandringar och medborgadialoger. Det är öppna tillfällen där alla är välkomna att delta. Stadsdelsförvaltningen tillsammans med polisen (lokalpolisområde Vällingby) och fastighetsägarna i Hässelby-Vällingby (Havafast) sammankallar och ansvarar för trygghetsvandringarna och medborgardialogerna.

Systemhotande brottslighet

Målet är att stärka stadens förmåga att motverka välfärdsbrott, minska antalet och storleken på felaktiga utbetalningar och stärka parternas förmåga att motverka otillåten påverkan.

Brottslighet riktad mot välfärdssystemen är systemhotande då både resursfördelning och myndighetsutövning påverkas. Välfärdsbrott innebär ett felaktigt utnyttjande av skattemedel, vilket riskerar att hota legitimiteten för både välfärden och det offentliga. Arbetet mot välfärdsbrottsligheten är en viktig del i det brottsförebyggande arbetet då det är angeläget att se till att skattebetalarnas pengar används på rätt sätt och att invånaren är trygga i att de får rätt stöd när de är i behov av det.

Särskilt utsatta och såbara brottsoffer

Målet är att färre gärningspersoner begår brott mot särskilt utsatta och sårbara brottsoffer och att fler utsatta och sårbara brottsoffer får relevant stöd och hjälp.

Det finns brottsoffergrupper som har begränsad förmåga att hantera brott de utsätts för, vilket innebär att de är särskilt sårbara. Exempel på sårbara brottsoffer kan vara äldre utsatta för bedrägeri, personer utsatta för hedersrelaterat våld, brott mot personer utifrån deras etnicitet, nationalitet, funktionsnedsättning, kön, religion eller sexuella läggning.

För att stötta särskilt utsatta och sårbara brottsoffer har förvaltningen ett relationsvåldsteam som samverkar med flera aktörer för att erbjuda ett samordnat stöd för personer som har blivit utsatta.  

Kriminella miljöer och livsstilar

Målet är att färre individer ska radikaliseras och rekryteras in i våldsbejakande miljöer och att fler individer ska lämna kriminella miljöer och livsstil.

Personer som vill lämna en kriminell livsstil erbjuds stöd från stadsdelsförvaltningen genom Social Insatsgruppen (SIG). SIG stöttar den enskilde med flera stödåtgärder som syftar till att få den enskilde att lämna den kriminella livsstilen. Stadsdelsförvaltningen samverkar med polisen i bland annat bedömningen av hotbilden runt klienten för att kunna avgöra vilket stöd som kan behövas. Stadsdelsförvaltningen stöttar även anhöriga till personer med en kriminell livsstil genom att erbjuda dem olika former av stöd, genom bland annat SIG anhörigstöd.

Övrigt trygghetsarbete

Förvaltningen bedriver även ett trygghetsskapande arbete genom att förbättra utemiljön genom olika fysiska åtgärder som exempelvis slyröjning och belysningsåtgärder. Förvaltningen samverkar också med andra aktörer kring dessa frågor så att insatser för att förbättra utemiljön koordineras för största möjliga effekt. Civilsamhället är en viktig resurs i trygghetsarbetet och förvaltningen samverkar med flera olika föreningar. Även näringslivet är en viktig resurs för att öka tryggheten i Hässelby-Vällingby.

Trygghetsinvesteringar

Vi arbetar ständigt för att förbättra stadsmiljön och prioriterar det som boende och andra i området lyfter till oss. Varje år investerar Stockholms stad cirka 100 miljoner kronor för att göra staden mer trygg. Läs mer om vilka investeringar som har gjorts i området under de senaste åren.

Uppdaterad