Trygghetsarbetet i Hässelby-Vällingby

Fyra viktiga fokusområden är prioriterade för trygghetsarbetet. Det handlar om samverkan kring utsatta platser, ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet, personer som vill lämna en kriminell livsstil och att hjälpa särskilt utsatta och sårbara brottsoffer.

Alla som bor och verkar inom stadsdelsområdet bidrar på olika sätt till hur stadsdelen upplevs. I trygghetsarbetet behöver därför alla samarbeta.

Den senaste trygghetsmätningen visar att stadsdelsområdet nu uppfattas som lite mindre otryggt i jämförelse med förra trygghetsmätningen. Skillnaderna inom stadsdelsområdet är dock mycket stor. I de flesta områden minskar otryggheten, men den ökar på en del platser.

Lokal samverkansöverenskommelse med Polisen

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning har en lokal samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Vällingby.

Lokal lägesbild

En lokal lägesbild har gemensamt tagits fram av stadsdelsförvaltningen och Polisen. Den beskriver stadsdelsområdet, hur brottsutvecklingen ser ut och invånarnas upplevda trygghet.

Utifrån lägesbilden har Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde Vällingby prioriterat följande fyra områden:

 • Platssamverkan
 • Unga i risk för kriminalitet
 • Personer som vill lämna en kriminell livsstil
 • Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer.

Platssamverkan

Stadsdelsförvaltningen bedriver platssamverkan eller samverkan i liknande former på ett flertal platser i stadsdelsområdet. Samverkan inkluderar bland andra:

 • företagare
 • fastighetsägare och fastighetsförvaltare
 • kommunala bostadsbolag
 • bostadsrättsföreningar
 • fackförvaltningar
 • representanter för kollektivtrafiken.

Unga i risk för kriminalitet

Arbetet kring unga i risk för kriminalitet är fokuserat på förebyggande arbete. Det handlar bland annat om att ungdomar ska gå i skolan och för det finns en grupp som arbetar med skolnärvaroprogrammet.

Fältassistenter har i samverkan med utbildningsförvaltningen arbetat med våldsprevention i skolan. Polis och socialtjänst samverkar kring ungdomar inom ramen för sociala insatsgrupper för unga. Fritidsledare arbetar uppsökande i stadsdelsområdets skolor.

Personer som vill lämna en kriminell livsstil

Personer som vill lämna en kriminell livsstil kan få stöd att lämna sitt tidigare levnadssätt. Stödet innebär bland annat att stärka motivationen att lämna livsstilen genom att hitta andra möjligheter och en positiv utveckling i livet.

Förvaltningen arbetar i nära samverkan med Jobbtorg Stockholm och Försäkringskassan för att dessa personer ska kunna skapa sig en egen försörjning.

Stadsdelsförvaltningen stöttar även anhöriga till personer med en kriminell livsstil genom att erbjuda dem olika former av stöd, till exempel individuellt stöd eller att delta i cirklar.

Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer

Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer omfattar många grupper av människor. En av dessa grupper är offer för relationsvåld. För att stötta dem har förvaltningen ett relationsvåldsteam som samverkar med flera aktörer för att stötta offren. Relationsvåldsteamet samarbetar också med Polisen inom ramen för ett projekt som har som mål att få våldsutövaren att sluta slå.

Övrigt trygghetsarbete

Förvaltningen bedriver även ett trygghetsskapande arbete genom att förbättra utemiljön genom olika fysiska åtgärder som exempelvis slyröjning och belysningsåtgärder. Förvaltningen samverkar också med andra aktörer kring dessa frågor så att insatser för att förbättra utemiljön koordineras för största möjliga effekt.

Civilsamhället är en viktig resurs i trygghetsarbetet och förvaltningen samverkar med flera olika föreningar. Även näringslivet är en viktig resurs för att öka tryggheten i Hässelby-Vällingby.

Trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar anordnas av fler aktörer i stadsdelsområdet och förvaltningen deltar i så stor utsträckning som möjligt. Genom att det ofta är flera organisationer som deltar kan fler brister hanteras inom samma område. Problemen handlar för det mesta om belysning, växtlighet, klotter och nedskräpning. Deltar gör:

 • stadsdelsförvaltningen
 • bostadsbolag
 • fastighetsbolag
 • andra förvaltningar
 • representanter för företag och kollektivtrafiken.

Trygghetsinvesteringar

Vi arbetar ständigt för att förbättra stadsmiljön och prioriterar det som boende och andra i området lyfter till oss. Varje år investerar Stockholms stad cirka 100 miljoner kronor för att göra staden mer trygg. Läs mer om vilka investeringar som har gjorts i området under de senaste åren.

Uppdaterad