Trygghetsarbetet i Farsta

Tre viktiga fokusområden är prioriterade i trygghetsarbetet i Farsta. Det är riktat arbete mot särskilda platser, unga i risk för kriminalitet och särskilt utsatta brottsoffer.

Den senaste trygghetsmätningen visar att de allra flesta Farstabor upplever sin stadsdel som en trygg plats. I flera hänseenden har tryggheten ökat i Farsta, men vi ser samtidigt en tydlig minskning i tryggheten när det gäller att vistas utomhus på kvällstid. Den upplevda otryggheten i stadsdelsområdet följer inte mönstret med den faktiska utsattheten för brott.

Staden arbetar på olika sätt för att skapa trygghet och en stadsmiljö som både är och upplevs som säker. Trygghetsskapande arbetet i Farsta bedrivs i nära samarbete med

 • lokalpolisområde Farsta-Vantör
 • civilsamhället
 • näringsliv
 • medborgarna.

Lokal samverkansöverenskommelse med Polisen

Farsta stadsdelsförvaltning och utbildningsförvaltningen har en lokal samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Farsta-Vantör. Tillsammans arbetar vi för att förebygga brottslighet och öka tryggheten inom stadsdelen.

Lokal lägesbild

En lokal lägesbild tas fram gemensamt av stadsdelsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och Polisen. Den beskriver stadsdelsområdet, hur brottsutvecklingen ser ut, invånarnas och elevernas upplevda trygghet och vad de är oroliga över.

Utifrån lägesbilden har vi identifierat tre fokusområden för Farsta:

 • Riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden
 • Unga i risk för kriminalitet samt unga brottsaktiva individer
 • Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer

Riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden

Farsta har inte något område som klassas som särskilt utsatt eller utsatt. Däremot framgår det att otryggheten och anmälda brott är koncentrerade till vissa platser. För att komma tillrätta med den upplevda otryggheten och faktiska utsattheten för brott fokuserar stadsdelen, i samverkan med polisen och andra aktörer, det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet till dessa platser.

Platssamverkan

Platssamverkan är ett sätt att skapa säkra, trygga och attraktiva platser där människor bor och verkar. Fastighetsägare, kommunen och andra aktörer går samman i en fristående, icke-vinstdrivande organisation och tar gemensamt ansvar för ett lokalt avgränsat område. I Farsta sker platssamverkan i företagsområdet Larsboda samt i Hökarängen.

Trygghetsvandringar

Farsta stadsdelsförvaltning genomför vid behov trygghetsvandringar på platser som upplevs som särskilt otrygg. Trygghetsvandringar genomförs genom att aktörer med ansvar för en plats tillsammans går runt och noterar saker i stadsmiljön som bidrar till otrygghet. Det kan handla om allt från belysning och buskage till klotter och hur gångvägar är utformade. Trygghetsinventeringen ligger sedan till grund för åtgärder tillsammans med en tidsram för uppföljning.

Ofta är boende och aktörer från näringslivet med på trygghetsvandringarna, som genomförs två till fyra gånger per år.

Farsta brottsförebyggande råd

Farsta lokala brottsförebyggande råd (Brå) ska skapa förutsättningar för god samverkan som leder till ökad trygghet och minskad brottslighet i området. Rådet träffas fyra gånger om året.

I Brå ingår:

 • ordförande och vice ordförande från Farsta stadsdelsnämnd
 • stadsdelsdirektör
 • olika representanter från förvaltningen
 • kommunpolis
 • grundskolechef
 • olika förvaltare
 • kommunala bostadsbolag
 • kulturförvaltningen
 • trafikkontoret
 • SL
 • MTR
 • Storstockholms brandförsvar
 • Svenska kyrkan.

Helgsamverkan

Helgsamverkan handlar om att samordna helgens brottsförebyggande och trygghetsskapande resurser och ge goda förutsättningar för samverkan ute på fältet. För att få till en bra samverkan under helgerna samlas aktörer varje fredag kväll.

Det är till exempel:

 • polis
 • trygghetsvärdar
 • fältassistenter
 • fritidspersonal
 • nattvandrare
 • ordningsvakter.

De informerar varandra om vad som kan förväntas inför helgen, vilka platser som behöver uppmärksammas extra och hur man når varandra om något särskilt händer. Kontakt hålls sedan per telefon så att de olika resurserna ska kunna agera snabbt för att hantera problem som uppstår.

Unga i risk för kriminalitet samt unga brottsaktiva individer

Det är känt att lokala kriminella nätverk har en påtaglig samhällspåverkan och att det i den miljön sker löpande rekrytering av nya individer. På vissa platser i stadsdelsområdet finns en oro för äldre ungdomars nyrekrytering av yngre till befintlig kriminell verksamhet. Det är därför viktigt att samhällets alla tillgängliga resurser kraftsamlar för att stoppa en icke önskvärd utveckling.

Sociala insatsgruppen

Sociala Insatsgruppen (SIG) Farsta är ett stöd för unga vuxna mellan 19 och 29 år, som bor i Farsta stadsdelsområde och som vill påbörja ett liv utan kriminalitet.

Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer

Under den senaste tiden kan vi se att antalet bedrägeribrott mot äldre i Farsta stadsdelsområde har ökat. Farsta har ur ett demografiskt perspektiv en ganska stor andel äldre vilket gör att arbetet är prioriterat. Från polisen, skola och socialtjänst har tydliga signaler kommit att unga i Farsta och deras föräldrar blivit alltmer ovilliga att anmäla brott samt delta i brottsutredningar. Detta samtidigt som personrån och hot mot unga ökar.

Våga anmäla, våga vittna

Projektet syftar till att öka unga brottsoffers benägenhet att anmäla brott samt minska risken för påtryckningar och hot mot brottsoffret så att hen tillsammans med sina föräldrar kan medverka i brottsutredningen.

Medverkande i projektet är:

 • skola
 • fältassistenter
 • Farsta fritid
 • socialtjänst
 • polis.

Övrigt trygghetsarbete

Olovliga bosättningar

Det händer att det förekommer otillåtna bosättningar inom stadsdelsområdet där personer regelbundet sover utomhus. Stadsdelsförvaltningen samverkar med enheten för hemlösa, socialtjänsten, Polisen och andra aktörer för att motverka otillåtna bosättningar och för att de platser som behöver städas tas om hand omgående. Det kan handla om situationella, sociala och ordningshållande insatser, men även stödinsatser.

Trygghetsinvesteringar

Stadsdelsnämnden har möjlighet att söka pengar från kommunstyrelsen för så kallade trygghetsinvesteringar. Åtgärderna ska avse investering i den fysiska miljön och utgå från en lokal behovsanalys av tryggheten. Exempel kan vara åtgärder i stadsmiljön som förbättrar säkerhet och trivsel. I Farsta har en rad åtgärder genomförts med ett särskilt fokus på skymmande buskage och belysning.

Trygghetsvärdar

Trygghetsvärdarna är ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningen, Familjebostäder och Stockholmshem. De besöker offentliga platser som gator och torg, centrum samt semi-offentliga platser så som källare, cykelförråd, tvättstugor och trapphus. Värdarna kan sättas in inom hela stadsdelsområdet men har ett särskilt fokus på Farsta strand, Farsta och Fagersjö. Efter varje arbetspass sker en återrapport till stadsdelen och bostadsbolagen med iakttagelser och konkreta exempel på fel och brister som behöver åtgärdas.

Vid större särskilda händelser i stadsdelsområdet kan trygghetsvärdarna även finnas närvarande för att ge extra stöd och information till boende i området.

Trygghetsvärdar finns ute onsdagar och torsdagar 18.00–22.00, fredagar och lördagar 18.00–24.00 samt söndagar 18.00–23.00.

De går att nå på telefon 076-121 80 08 under de tider de arbetar.

Fältassistenter

Fältassistenternas målgrupp är ungdomar mellan 11 och 18 år. De arbetar uppsökande, förebyggande och med tidiga insatser för ungdomar som ställs inför olika typer av svårigheter. Det kan handla om att fånga upp, stötta och lotsa vidare när det förekommer alkohol- och drogkonsumtion, våld, kriminalitet, mobbning eller psykisk ohälsa.

Det uppsökande arbetet sker dagtid och kvällar, bland annat i parker och centrummiljöer, på skolor och fritidsgårdar. Målet är att skapa relationer som bygger på frivillighet och respekt för ungdomarnas integritet.

Det förebyggande arbetet kan innefatta allt från enskilda samtal, gemensamma aktiviteter, föreläsningar i skolor samt gruppverksamheter.

Fältassistenterna samarbetar med skolor, fritidsgårdar, myndigheter, föräldrar och andra vuxna som arbetar kring ungdomar.

Tillsammansdagarna

Tillsammansdagarna är ett samverkansprojekt som riktar sig till ungdomar i årskurs sju vid fyra av Farstas högstadieskolor.

Aktörer som medverkar är:

 • socialtjänst
 • skola
 • fritid
 • kyrka
 • polis
 • Region Stockholm
 • Farsta centrum.

Syftet med dagarna är dels att informera ungdomarna om vilka vuxna, till exempel fritidsledare, kuratorer och fältassistenter, som finns i deras stadsdel som ungdomarna kan vända sig när de behöver. Det är också ett sätt för ungdomarna och de professionella att lära känna varandra.

Föräldraskapsstöd

Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att växa upp till trygga och självständiga individer. Vårdnadshavare som bor inom Farsta stadsdelsområde kan erbjudas möjlighet att delta i ABC (Alla barn i centrum) samt Komet.

ABC består av fyra gruppträffar med olika teman som leds av utbildade gruppledare. Varje träff är 2,5 timme. De finns två olika grupper, en för vårdnadshavare som har barn som är 3 till 12 år och en för de som har barn som är 13 till 18 år.

Komet står för kommunikationsmetod och hjälper föräldrar kommunicera bättre för att undvika konflikter. Kometgrupperna består av tio träffar och en individuell träff som leds av utbildade gruppledare. Varje träff är 2,5 timme. Träffarna riktar sig till föräldrar som har barn mellan 3 och 11 år.

Uppdaterad