Trygghetsarbetet i Farsta

Tre fokusområden är prioriterade – ren och trygg stadsmiljö, ledarledd fritid för barn och unga samt proaktivt arbete för att motverka rekrytering av barn och unga in i kriminalitet.

Den senaste trygghetsmätningen visar att otryggheten minskar i stadsdelsområdet på ett övergripande plan:

  • minskad oro i bostadsområden
  • minskad otrygghet utomhus
  • stor minskning av utsatthet för personrån.

Variationen är dock stor mellan olika stadsdelar.

Alla som bor och verkar inom stadsdelsområdet bidrar på olika sätt till hur stadsdelen upplevs. I trygghetsarbetet behöver därför alla samarbeta.

Lokal samverkansöverenskommelse med polisen

Farsta stadsdelsförvaltning, utbildningsförvaltningen och trafikkontoret har en lokal samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Farsta-Vantör.

Lokal lägesbild

En lokal lägesbild tas fram gemensamt av stadsdelsförvaltningen, lokalpolisområde Farsta, utbildningsförvaltningen och trafikkontoret. Lägesbilden utgår från en kartläggning och är en samlad bedömning om brott och otrygghet.

I lägesbilden görs en analys av vilka brotts- och trygghetsproblem som är mest framträdande, hur de ser ut och när de uppstår. Utifrån lägesbilden har stadsdelsförvaltningen identifierat fem områden:

  • unga i riskzon för destruktivt beteende
  • otrygga och brottsutsatta platser
  • särskilt utsatta och sårbara brottsoffer
  • kriminella miljöer och livsstilar
  • systemhotande brottslighet.

Unga i riskzon för destruktivt beteende

Stadsdelsförvaltningen arbetar förebyggande med ANDTS-frågor (alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och nikotin samt spel om pengar). Vi har sociala insatsgrupper (SIG), samverkansforum mellan socialtjänst, skola, polis och fritid. Här finns också stödgruppsverksamhet för barn och ungdomar, till exempel Humlan.

Otrygga och brottsutsatta platser

Stadsdelsförvaltningen arbetar bland annat med trygghetsinvesteringar och trygghetsvandringar, platssamverkan och Farsta trygghetsforum.

Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer

Stadsdelsförvaltningen arbetar bland annat mot våld i nära relationer och med riktade informationsinsatser för att förebygga bedrägerier mot seniorer. Ett annat exempel är att erbjuda trygga mötesplatser för unga HBTQI+-personer.

Kriminella miljöer och livsstilar

Stadsdelsförvaltningen arbetar bland annat med Trefas, vilket är en nära samverkan mellan olika myndigheter mot skjutvapenvåldet. Vi arbetar förebyggande och förhindrande mot våldsbejakande extremism samt med sociala insatsgrupper för vuxna. 

Systemhotande brottslighet

Stadsdelsförvaltningen arbetar med att ta fram en handlingsplan med aktiviteter som syftar till att identifiera och öka medvetenhet om sårbarheter och riskområden för välfärdsbrott. Aktiviteterna hjälper till att kartlägga omfattning och behov av åtgärder.

Övrigt trygghetsarbete

Trygghetsvärdar

Trygghetsvärdarna i Farsta är ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningen, Familjebostäder och Stockholmshem. De besöker offentliga platser som gator och torg, centrum samt platser så som källare, cykelförråd, tvättstugor och trapphus.

Vid större särskilda händelser i stadsdelsområdet kan trygghetsvärdarna även finnas närvarande för att ge extra stöd och information till boende i området.

Fältassistenter

Fältassistenternas målgrupp är ungdomar mellan 11 och 18 år. De arbetar uppsökande, förebyggande och med tidiga insatser för ungdomar som ställs inför olika typer av svårigheter. Det kan handla om att fånga upp, stötta och lotsa vidare när det förekommer alkohol- och narkotikabruk, våld, kriminalitet, mobbning eller psykisk ohälsa.

Det uppsökande arbetet sker dagtid och kvällar, bland annat i parker och centrummiljöer, på skolor och fritidsgårdar. Målet är att skapa relationer som bygger på frivillighet och respekt för ungdomarnas integritet. Fältassistenterna samarbetar med skolor, fritidsgårdar, myndigheter, föräldrar och andra vuxna som arbetar kring ungdomar.

Trygghetsvandringar

Stadsdelsförvaltningen och polisen genomför trygghetsvandringar tre till fyra gånger per år. Vandringarna görs på platser som upplevs som otrygga för att ta reda på vad som kan åtgärdas. Ofta handlar det om belysning, växtlighet och trafikfrågor.

Anställda på förvaltningen, boende, företagare, andra förvaltningar och representanter från kollektivtrafiken är med på trygghetsvandringarna. Alla synpunkter samlas in i en rapport för att kunna åtgärdas.

Platssamverkan

Stadsdelsförvaltningen arbetar med platssamverkan med fokus på Farsta strand och Hökarängen. Det innebär att involvera så många som möjligt som har verksamhet där för att öka tryggheten och säkerheten för alla som vistas och verkar där.

Uppdaterad