Trygghetsarbetet på Östermalm och Norrmalm

Trygghetsarbetet på i Norra innerstaden fokuserar särskilt på unga, på att förebygga deras droganvändande och arbeta riktat mot särskilda platser som uppfattas som otrygga.

Alla som bor och verkar i stadsdelen bidrar på olika sätt till hur stadsdelen upplevs. I trygghetsarbetet behöver därför alla samarbeta. Det gäller samarbete med Polisen, andra myndigheter, förvaltningar inom staden och inte minst civilsamhället, näringslivet och de boende.

Den senaste trygghetsmätningen visar att de allra flesta som bor i Norra innerstaden, tidigare Norrmalm och Östermalm, upplever sin stadsdel som en trygg plats. Men det finns alltid områden att utveckla och förbättra. Till exempel är otryggheten och brottsligheten högre i Kungsträdgården, på Odenplan, vid Centralstationen och runt Klarakvarteren.

Stadsdelsförvaltningen och Polisen bedriver ett effektivt och samordnat trygghetsskapande arbete. I arbetet ingår också andra aktörer som verkar i stadsdelsområdet.

Lokal samverkansöverenskommelse med Polisen

Norra innerstadens stadsdelsförvaltning och utbildningsförvaltningen har en lokal samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Norrmalm. Tillsammans arbetar vi för att förebygga brottslighet och öka tryggheten inom stadsdelen.

Lokal lägesbild

En lokal lägesbild tas fram gemensamt av stadsdelsförvaltningen och Polisen. Den senaste lägesbilden gjordes i december 2022. Den beskriver stadsdelsområdet, hur brottsutvecklingen ser ut, invånarnas och elevernas upplevda trygghet och vad de är oroliga över.

Utifrån lägesbilder har olika områden identifierats:

  • Unga i risk för kriminalitet och skolan som brottsplats
  • Riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden
  • Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer
  • Avhopparverksamhet för kriminella.

Unga i risk för kriminalitet

Barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet är en prioriterad grupp för olika former av arbeten. Tidiga insatser med social prevention är viktigt för att minska risken att det sker. En av de viktigaste skyddsfaktorerna för unga är att genomföra sin skolgång med godkända betyg.

Skolan som brottsplats

Skolan har därmed en betydande roll som skyddsfaktor för att unga ska avhållas från att dras in i kriminalitet. Stadsdelsförvaltningen stödjer skolorna i deras förebyggande arbete mot kriminalitet. För att lyckas med uppdraget för unga i riskzon är det viktigt att skola, socialtjänst och Polisen samarbetar, föreslår och deltar i åtgärder.

Fältassistenter och föräldravandrare

Året runt finns fältassistenter som ett stöd för stadsdelens unga. De samverkar med bland andra fritidsgårdar, andra stadsdelar, Polisen och ungdoms- och socialjouren. Dagtid är de på skolorna och några kvällar i veckan är de ute i stadsdelen.

Riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden

Trygghetsvandringar

Stadsdelsförvaltningen och Polisen genomför trygghetsvandringar. Vandringarna görs på platser som uppmärksammas i den lokala lägesbilden och som upplevs som otrygga. Otryggheten handlar ofta om belysning, växtlighet och trafikfrågor. Platsen kan också vara brottsutsatt och ha problem med olika former av ordningsstörningar.

Anställda på förvaltningen, med ansvar för olika områden, boende, företagare, andra förvaltningar och representanter från kollektivtrafiken är med på trygghetsvandringarna. Alla synpunkter samlas in i en rapport för åtgärder som sedan följs upp i en slutrapport.

Tider och platser för kommande trygghetsvandringar läggs in i kalendariet.

Platssamverkan

I platssamverkan arbetar vi med ändringar i fysiska miljön, ökar medvetenheten om vilka aktörer som arbetar i området samt för att miljön ska bli trevligare och tryggare för alla som vistas där.

Stadsdelsförvaltningen har platssamverkan kring områdena nedan som du kan läsa mer om.

Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer

Risken för att bli utsatt för brott ser olika ut för olika individer och samhällsgrupper. Det finns brottsoffer som har begränsade resurser att hantera situationen när de utsatts för brott, vilket innebär att de är särskilt sårbara. Det innebär inte alltid att de utsätts oftare för brott, men att om de utsätts har de svårare att få hjälp och stöd. Arbete med särskilt utsatta och sårbara brottsoffer sker inom förvaltningens verksamheter. Funktionshindrade, äldre och personer som utsätts för våld i nära relationer är några exempel på grupper som räknas som särskilt sårbara och utsatta brottsoffer.

Representanter från funktionshinderrådet och pensionärsrådet bjuds kontinuerligt in till trygghetsvandringarna där de kan lyfta sina perspektiv. Råden har även fått riktad information från Polisen med tips och råd för att minska utsattheten.

Avhopparverksamhet för kriminella

Lokalpolisområde Norrmalm och stadsdelsförvaltningen arbetar för att öka kompetensen och medvetenheten hos medarbetarna kring arbetet med avhopparverksamhet.

Syftet är att säkerställa att det finns en känd struktur för att omhänderta avhopparärenden och en god samverkan med stadens och Polisens avhopparverksamhet.

Övrigt trygghetsarbete

Stadsdelsförvaltningen samverkar med enheten för hemlösa, Polisen och andra aktörer för att inte otillåtna övernattningar ska bidra till otrygghet och för att de platser som behöver städas tas om hand omgående. Det kan handla om situationella, sociala och ordningshållande insatser, men även städinsatser.

Trygghetsinvesteringar

Vi arbetar ständigt för att förbättra stadsmiljön och prioriterar det som boende och andra i området lyfter till oss. Varje år investerar Stockholms stad cirka 100 miljoner kronor för att göra staden mer trygg. Läs mer om vilka investeringar som har gjorts i området under de senaste åren.

Uppdaterad