Trygghetsarbetet på Kungsholmen

Tre viktiga fokusområden är prioriterade för trygghetsarbetet på Kungsholmen. Det handlar om riktat arbete mot avgränsade platser, unga i risk för kriminalitet och skolan som brottsplats, samt särskilt utsatta och sårbara brottsoffer.

Den senaste trygghetsmätningen visar att de allra flesta Kungsholmsbor upplever sin stadsdel som en trygg plats. Här är man tryggare jämfört med många andra stadsdelar. Men det finns alltid områden att utveckla och förbättra. Det är det som trygghetsarbetet på Kungsholmen fokuserar på. Genom gemensamma satsningar där Stockholms stad och polisen samarbetar vill vi öka den upplevda tryggheten.

Lokal samverkansöverenskommelse med Polisen

Kungsholmens stadsdelsförvaltning och utbildningsförvaltningen har en lokal samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Norrmalm. Tillsammans arbetar vi för att förebygga brottslighet och öka tryggheten inom stadsdelen.

Lokal lägesbild

En lokal lägesbild har tagits fram gemensamt av stadsdelsförvaltningen och polisen. Den beskriver stadsdelsområdet, hur brottsutvecklingen ser ut, invånarnas och elevernas upplevda trygghet och vad de är oroliga över.

Utifrån lägesbilden har Kungsholmens stadsdelsförvaltning identifierat tre fokusområden:

  • Riktat arbete mot avgränsade platser
  • Unga i risk för kriminalitet och skolan som brottsplats
  • Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer.

Riktat arbete mot avgränsade platser

Enligt polisens bedömning har Kungsholmen inte något utsatt område. I nuläget är tre områden prioriterade med fokus på brottsförebyggande insatser för att öka den upplevda tryggheten och minska brottsligheten. Det är Hornsbergs strand, Fridhemsplan och Stadshagen.

Platssamverkan och Effektiv samordning för trygghet (EST) är exempel på konkreta åtgärder. EST innebär att olika funktioner från staden, polisen och andra aktörer regelbundet stämmer av för att skapa en lägesbild för Kungsholmen och åtgärda de problem som identifieras. Andra åtgärder är Kungsholmens trygghets- och säkerhetsråd och trygghetsvandringar.

Unga i risk för kriminalitet och skolan som brottsplats

Enligt Stockholmsenkäten 2020 är andelen ungdomar på Kungsholmen som provat eller använder tobak, alkohol och narkotika många gånger högre än i ytterstaden.

Det finns en nedåtgående trend när det gäller att använda tobak och alkohol, men den ligger fortfarande på en relativt hög nivå. En alltför hög nivå ur ett hälsoperspektiv.

Andelen unga som provat eller regelbundet använder narkotika är relativt oförändrad över tid. Pojkar i årskurs 2 på gymnasiet sticker ut som grupp. Att förebygga att unga provar och använder narkotika är ett prioriterat arbete.

Enkäten visar också en viss ökning av antalet unga som utsätts för olika typer av brott. Samverkansmöten mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) samt avstämningar mellan fältassistenter och polis är exempel på åtgärder för att minska risken att det sker.

Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer

Vissa grupper är extra utsatta när de utsätts för brott. Det kan till exempel vara äldre, funktionsnedsatta, brottsoffer som utsätts i en nära relation samt barn och unga.

Enligt polisens statistik har det skett en ökning av anmälda bedrägerier mot äldre och funktionsnedsatta, medan antalet stölder som drabbar dessa grupper är oförändrad. Anmälda rån har minskat och ligger på väldigt låga nivåer.

Antalet anmälningar om brott i nära relationer har inte ökat de senaste åren enligt polisens statistik. Stadsdelsförvaltningen ser att ärenden med våld är vanligt förekommande inom socialtjänsten, även om det inte skett någon anmärkningsvärd ökning de senaste åren.

Exempel på gemensamma åtgärder är avstämningar mellan stadsdelsförvaltning och polis för att dela lägesbilder, sprida information till målgrupperna och till de yrkesgrupper som arbetar med dem.

Övrigt trygghetsarbete

En stor del av trygghetsarbetet handlar om att skapa fungerande, rena och trivsamma miljöer. Det kan till exempel handla om att buskage och renhållning sköts väl och att parker blir platser som inbjuder till aktiviteter och möten. Trivsamma miljöer lockar människor att vistas där och förebygger brott och trygghet.

Ett annat exempel är fältassistenternas uppsökande arbete både i skolmiljö och utemiljö. Det är ett sätt att möta unga och fånga upp problem i ett tidigt skede.

Ytterligare ett exempel är Kungsholmens trygghets- och säkerhetsråd, där representanter från Stockholms stad, polisen, brandförsvaret, regionen och civilsamhället delar information och samverkar i trygghetsfrågor. Syftet är att öka tryggheten för boende och besökare på Kungsholmen.

Trygghetsvandringar

Stadsdelsförvaltningen och polisen genomför trygghetsvandringar en till två gånger per år. Vandringarna görs på platser som upplevs som otrygga för att ta reda på vad som kan åtgärdas. Ofta handlar det om belysning, växtlighet och trafikfrågor.

Anställda på förvaltningen, andra förvaltningar, representanter från kollektivtrafiken, civilsamhället och boende är med på trygghetsvandringarna. Alla synpunkter samlas in i en rapport för att kunna åtgärdas.

Tider för kommande trygghetsvandringar läggs in i kalendariet.

Trygghetsinvesteringar

Vi arbetar ständigt för att förbättra stadsmiljön och prioriterar det som boende och andra i området lyfter till oss. Varje år investerar Stockholms stad cirka 100 miljoner kronor för att göra staden mer trygg. Läs mer om vilka investeringar som har gjorts i området under de senaste åren.

Uppdaterad