Vux 2.0

Vux 2.0 är ett kompetensutvecklings- och digitaliseringsprojekt. Målet är att bidra till en bred användning av digitala verktyg inom Vuxenutbildningen i egen regi inom Stockholms stad.

Projektet arbetar med det genom att höja den digitala kompetensen på såväl individnivå som organisatorisk nivå.

För lärarens perspektiv handlar det om förbättrade möjligheter till överblick och kunna ge individuellt anpassad feedback samt få större möjligheter att använda digitala verktyg i undervisningen. Syftet är att förstärka flexibiliteten i undervisningen och ge utökade möjligheter för lärarna att möta eleverna där de befinner sig. En utökad användning av digitala verktyg ska även effektivisera och minska det administrativa arbetet för undervisande lärare.

Arbetet görs genom kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildningstillfällen för lärare, något som regelbundet utvärderas för att insatserna ska svara upp mot de behov som lärarna har.


På organisationsnivå ges stöd för såväl skolledare som den organisatoriska utvecklingen. Det görs genom riktade insatser och fortbildningar för skolledare men även genom tvärorganisatoriska arbetsgrupper på områdena för lärare, skolledning och system/teknik. Dessa arbetsgrupper erhåller stöd för utveckling av digital kompetens samt bidrar till utveckling på sin egen och de övriga skolor som ingår i projektet.

Syftet är att skapa organisatoriska strukturer för att löpande kunna värdera och använda digital teknik i undervisningen inom vuxenutbildningen, samt ge förbättrade möjligheter för skolledare att överblicka progressionen för olika klasser.

Arbetet med organisatoriska förändringar ska även ge utvecklade stödstrukturer för användning av digitala verktyg i undervisningen samt bidra till ökad jämställdhet, tillgänglighet och likabehandlingen inom vuxenutbildningen.

Projektfakta

Projektperiod: 2017-12-15 till 2022-06-30
Stockholms roll i projektet: Projektägare genom arbetsmarknadsförvaltningen
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Socialfonden 2014–2020. Programområde 1 - kompetensförsörjning
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 23 369 929 kronor
Projektets tema: Digitalisering

Uppdaterad