Hållbar etablering

Hållbar Etablering utvecklar arbetet med att ge ett samlat och holistiskt stöd för nyanlända.

Projektet drivs av arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad i samarbete med

  • socialförvaltningen (genom Intro Stockholm)
  • Arbetsförmedlingen
  • Region Stockholm.

Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

Lärdomar från projektet ska ligga till grund för ett Etableringscentrum inom staden. Målsättningen är att projektdeltagarna ska fullfölja aktiviteter som leder till en hållbar etablering och förankring på arbetsmarknaden och i samhället. Ett fokusområde är digitalisering där deltagarna erbjuds olika kompetenshöjningsinsatser.

Genom projektet utvecklas samverkan med arbetsgivare och branschorganisationer med målsättningen att arbetsgivare i större utsträckning än idag ska bli mer benägna att anställa nyanlända. Arbetet görs inom ramen för Integrationspakten i Stockholms stad.

Utöver projektets huvudsyfte kring det holistiska stödet genomförs också pilotutbildning för studieväg 1. Pilotutbildningen, som kallas Sfi jobbfokus, ska göra det enklare för deltagarna att närma sig arbetsmarknaden och en hållbar etablering.

Projektfakta

Projektperiod: 2019-08-01 till 2022-06-30
Stockholms roll i projektet: Projektägare genom arbetsmarknadsförvaltningen
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Europeiska socialfonden, ESF
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 38 600 000 kronor
Projektets tema: Arbetsmarknad, utbildning och social inkludering

Uppdaterad