Prosfet

Prosfet bidrar till arbetet för att utveckla hållbara transporter i urbana miljöer. Projektet identifierar lokala myndigheters planeringsbehov och utvecklingsbehov när det gäller transporter och stadslogistikaktiviteter.

Med en ökande befolkning i urbana områden kommer flera hållbarhetsutmaningar inom transportområdet. Servicetjänster inom frakt och leveranser står för en stor del av befintlig infrastruktur och särskilda satsningar behöver därför riktas mot området för att nå målet om en hållbar stadsutveckling.

Projektet identifierar lokala beslutsfattandes planeringsbehov samt möjliggör ett erfarenhetsutbyte inom området tillsammans med andra samverkanspartners. Detta sker bland annat genom att sammanställa goda exempel på hur olika aktörer redan idag deltar i processen med att planera transporter i urbana miljöer.

Vidare utvecklar projektet även olika former och stödmaterial för att involvera berörda aktörer och beslutsfattare i processen.

Externa samverkanspartners är

  • Bradford stad
  • Sheffield stad
  • University of Sheffield
  • Göteborgs universitet
  • Universidad de extremadura
  • Consiglio nazionale delle ricerche
  • Softeco sismat srl
  • Shaping cloud ltd.

Projektfakta

Projektperiod: 2017-01-01 till 2019-12-31
Stockholms roll i projektet: Projektpartner genom trafikkontoret
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Horisont 2020
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 2 068 092 kronor
Projektets tema: Klimat, miljö och mobilitet

Uppdaterad