EU-projekt

Ett sätt för staden att utveckla sin verksamhet, utbyta idéer och testa olika lösningar tillsammans med andra är att delta i projekt som finansieras av EU.

Inom ramen för olika EU-projekt finns det mycket som vi kan lära av våra regionala, nationella och europeiska grannar, men Stockholm är också en uppskattad projektdeltagare med kunskap att dela med sig av.

EU-projekten bidrar till att staden får möjlighet att testa nya metoder, utbyta erfarenheter samt visa andra städer hur Stockholms stad utvecklar samhällsservicen för invånarna. Möjligheterna till EU-finansierat utvecklingsarbete sträcker sig över i princip alla stadens verksamhetsområden.

Exempel på EU-projekt där staden medverkar

Civitas Eccentric belyser åtgärder som främjar hållbar mobilitet och hållbara transporter i stadsnära periferiområden i fem städer. Tolv demonstrationsprojekt pågår i Stockholm som syftar till bland annat utvecklingen av mobilitetstjänster, testflottar för ellastcyklar och elskåpbilar, förbättringar inom kollektivtrafiken, nya lösningar för hållbar citylogistik med mera.

Totalt innefattar projektet 50 delprojekt. Projektet koordineras av Madrid, som tillsammans med München, Åbo samt Ruse i Bulgarien genomför liknande åtgärder i sina respektive städer.

Projekttid: september 2016 till och med augusti 2020.

Projektet finansieras inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.

Stockholms stad är projektparter och miljöförvaltningen leder stadens medverkan i projektet.

Clarity handlar om att utnyttja, förädla och demonstrera nyttan av information från befintliga klimattjänster; öppna data om dagens klimat liksom om väntade förändringar i framtiden. Stockholms stad är slutanvändare med fokus på hur staden kan göras mer långsiktigt hållbar och hur det med planering går att minska risker och konsekvenser av värmeböljor, skyfall och luftföroreningar. Inom projektet utvecklas ett redskap för att från öppna data i klimattjänster beräkna urbana indikatorer, till exempel gällande grön infrastruktur.

Projekttid: juni 2017 till och med maj 2020.

Projektet finansieras med 1,25 miljoner kronor inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.

I projektet representeras Stockholms stad av miljöförvaltningen. Projektet koordineras av Austrian Institute of technology (AIT, Österrike) och innefattar 17 partners.

Entreprenör i Sverige är ett samverkansprojekt som leds av Start-Up Stockholm och där åtta kommuner i Stockholms län samverkar. Projektet kommer att utvidga sfi-undervisningen på B-nivå med förberedande insatser som utgår från inspiration, idéutveckling samt förståelse för företagande.

Projektet avser att bygga ett nytt spår för sfi som kallas SFE. 390 personer kommer att gå den särskilda insatsen Pre Start-Up Program. Genom projektet förbereds deltagarna inför och slussas vidare till affärs- och innovationsrådgivning under en tidig fas i etableringen för nyanlända. Projektet har ett särskilt mål att nå nyanlända kvinnor.

Projekttid: januari 2018 till och med december 2020.

Projektet finansieras med medel från Europeiska socialfonden och har en totalbudget om ungefär 11,6 miljoner kronor.

Stockholms stad är projektpartner och arbetsmarknadsförvaltningen leder stadens arbete i projektet.

GrowSmarter är ett EU-projekt som Stockholms stad leder och deltar i med tolv smarta lösningar i Årsta och Slakthusområdet. I projektet samarbetar Stockholm och ytterligare sju europeiska städer med företag för att testa och utveckla smarta lösningar för hållbar urban tillväxt.

Med tolv smarta lösningar för energi, infrastruktur och transporter är målet energieffektivisering och minskad klimatpåverkan samtidigt som fler jobb skapas.

Projekttid: 2015 till och med 2019.

Projektet finansieras med 25 miljoner euro inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.

Stockholms stad är övergripande projektledare och en av tre huvudaktörer. Miljöförvaltningen leder stadens arbete i projektet och flera förvaltningar och bolag deltar aktivt i arbetet.

Hotlist ska, genom information och kunskapsöverföring, öka antalet kvalitativa investeringar i form av kapital och industriella samarbeten till Stockholmsregionens innovativa små och medelstora företag. Syftet är att öka internationell kompetens, tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning i företag i regionen.

Projekttid: oktober 2016 till och med september 2019.

Projektet finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Stockholms stad är projektägare och Stockholm Business Region ansvarar för stadens arbete i projektet.

Kompetensarena Sthlm är ett regionalt samverkansprojekt som bidrar till en hållbar framtida kompetensförsörjning. Projektets mål är att främja kompetensförsörjning och utbildningsplanering i regionen på kort och lång sikt. Vuxenutbildningen ska anpassas till arbetsmarknaden. Projektet ska förstärka samverkan mellan utbildning, arbetsplatsförlagt lärande och näringsliv.

Projekttid: januari 2018 till och med januari 2020.

Projektet finansieras med medel från Europeiska socialfonden och har en totalbudget om ungefär 15 miljoner kronor.

Stockholms stad är projektpartner och arbetsmarknadsförvaltningen leder stadens arbete inom projektet.

NextGenLink uppgraderar den existerande sjöförbindelsen mellan tre hamnar i Östersjöområdet (Stockholm, Åbo och Mariehamn). Projektet bidrar till ökad hållbarhet och  miljövänlighet samt möjliggör automatisk förtöjning. Dessutom är avsikten att förändra och förbättra hamnarnas infrastruktur när det gäller att hantera både växande passagerarmängder och fler och större godstransporter som rör sig mellan Finland och Sverige.

Projekttid: februari 2017 till och med juni 2020.

Projektet finansieras av Fonden för ett sammanlänkat Europa.

Stockholms hamnar är projektpartner.

NonHazCity är ett EU-projekt som syftar till att göra städerna runt Östersjön kemikaliesmarta. Analyser av avloppsvatten och informationskampanjer är exempel på åtgärder inom projektet som ska leda till att mängderna skadliga ämnen till havet minskas.

Projekttid: mars 2016 till och med mars 2019.

Finansieringen kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden och har en totalbudget om ungefär 3,5 miljoner euro. Stockholms stads budget för projektet är 6,2 miljoner kronor.

Miljöförvaltningen leder projektet.

Nystart Stockholm stödjer nyanlända ungdomar med bristfällig skolbakgrund under deras första år på språkintroduktionsprogrammet på gymnasiet i Stockholms stad. Syftet är att ta fram långsiktiga metoder för att stödja nyanlända ungdomar till en gymnasieexamen.

Projektet har ett extra fokus på att arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv och ska vara extra tillgänglig för unga tjejer.

Projekttid: januari 2018 till och med december 2020.

Projektet finansieras med ungefär 11,2 miljoner kronor från Europeiska socialfonden och har en totalbudget om ungefär 15 miljoner kronor.

Utbildningsförvaltningen leder projektet.

Prosfet syftar till att skapa hållbara transporter i städer genom att identifiera lokala myndigheters planeringsbehov när det gäller transporter och stadslogistikaktiviteter.

Projekttid: januari 2017 till och med december 2019.

Projektet finansieras med medel från EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.

Stockholms stad är projektpartner och trafikkontoret ansvarar för stadens medverkan.

Stockholm Digital Care är ett av stadens digitaliseringsprojekt med sikte på framtidens äldreomsorg. Projektet är ett samarbete mellan Stockholms stad, Huddinge kommun, Nacka kommun och Södertälje kommun. Även Kommunförbundet, Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting) och forskningsinstitutet SICS Swedish ICT är med.

Syftet är att öka antalet kommersiella digitala produkter och tjänster specifikt utformade för äldre som bor hemma. Ett mål är också att se till att redan befintliga digitala produkter och tjänster blir kända för fler.

Projekttid: september 2016 till och med december 2020.

Finansieringen kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Äldreförvaltningen leder stadens arbete inom ramen för projektet.

SUSA samordnar riktade insatser till 15-19 åringar som står längst ifrån arbetsmarknaden och riskerar att inte fullfölja studier på gymnasienivå.

Projektet innehåller förstärkt vägledning i grundskolans årskurs 9, sommarlovssatsning med jobb och studiestöd samt breddade insatser inom gymnasieskolans introduktionsprogram, individuellt alternativ och allmän yrkesintroduktion. Under projekttiden kommer den centrala samverkansstrukturen kopplat till målgruppen att tydliggöras.

Projekttid: september 2015 till och med augusti 2019.

Projektet finansieras med ungefär 15,8 miljoner kronor från Europeiska socialfonden och har en totalbudget om ungefär 26 miljoner kronor.

Utbildningsförvaltningen leder projektet.

Sverige Bygger Nytt är ett samverkansprojekt som bidrar till hållbar rekrytering inom byggsektorn. Projektet syftar till att ta fram nya metoder med ambitionen att förändra attityder kring mångfald och jämställdhet för en ökad kompetensförsörjning inom byggsektorn.

Projekttid: augusti 2016 till och med juli 2019

Projektet finansieras med ungefär 30 miljoner kronor från Europeiska socialfonden och har en totalbudget om ungefär 65,3 miljoner kronor.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning medverkar i projektet tillsammans med Solna stad, Arbetsförmedlingen och aktörer i byggbranschen.

Vux 2.0 kommer att introducera digitala verktyg inom hela vuxenutbildningen i Stockholms stad. Projektet ska leda till en kompetenshöjning för pedagogisk personal för förbättrade möjligheter att använda digital teknik för att erbjuda en variation av pedagogiskt stöd för att möta varje elevs behov.

Projekttid: december 2017 till och med mars 2021.

Projektet finansieras med ungefär 14 miljoner kronor från Europeiska socialfonden och har en totalbudget om ungefär 18,7 miljoner kronor.

Arbetsmarknadsförvaltningen leder projektet.

YFI är ett samverkansprojekt mellan vuxenutbildningen, sfi och ett antal yrkesgymnasier i Stockholms stad. Syftet är att utveckla en integrerad språk- och yrkesutbildning riktad till målgruppen vuxna utrikes födda. Inom ramen för projektet skapas en sammanhållen utbildningskedja där språk- och yrkesutbildning integreras hela vägen från nybörjarnivå till slutmålet – en gymnasial yrkesutbildning och ett arbete. Projektets arbetssätt kan halvera tiden det tar att gå från sfi till en hållbar anställning.

Projekttid: september 2015 till och med december 2020.

Projektet finansieras med ungefär 31.4 miljoner kronor från Europeiska socialfonden och har en totalbudget om ungefär 67,4 miljoner kronor.

Arbetsmarknadsförvaltningen leder projektet.

ÖdiS ska utveckla gemensamma standarder samt tillgängliggöra och stimulera användningen av öppna data bland företag i Stockholmsregionen. Genom nätverk, plattformar och samverkan ska sammanlagt 500 företag dra nytta av data och ett resultat av projektet förväntas vara etableringen av en webbportal för att samla öppna data i Stockholmsregionen.

I projektet medverkar utöver staden Storsthlm och övriga 25 kommuner i Stockholms län.

Projekttid: januari 2018 till och med december 2020.

Projektet finansieras med 15 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Stockholms stad är projektägare och stadsledningskontoret leder stadens arbete i projektet.

Urban Learning är ett projekt där flera stora europeiska städer samlats för att utbyta erfarenheter och goda exempel – bland annat kring integrerad energiplanering i stadsområden. Målet har varit att uppnå konkreta resultat för att utveckla tekniska energilösningar, styrdokument och planeringsprocesser, och instrument och verktyg för energifrågor i samband med stadsplanering.

Med en befolkningstillväxt på 1-2% har många städer stora utmaningar med att kunna erbjuda hållbara och prisvärda bostäder och infrastrukturer. För att nå högt uppsatta energi- och klimatmål, och samtidigt hålla nere kostnaderna, krävs därför ett gott och produktivt samarbete mellan viktiga aktörer inom energiförsörjning.

Projekttid: 1 mars 2015 till och med november 2017.

Projektet har finansierats av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.

Från Stockholms stad medverkade stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och exploateringskontoret i projektet. I Stockholm utgjorde Fokusgrupp energi i Norra Djurgårdsstaden den lokala arbetsgruppen. Genom organisationen av arbetet i Norra Djurgårdsstaden, med arbetsgrupper bemannade från olika förvaltningar, fanns goda erfarenheter som kunde utnyttjas i projektet Urban Learning.

Uppdaterad