SUSA – Stockholms unga studerar eller arbetar

SUSA - Stockholms unga studerar eller arbetar, samordnar riktade insatser till unga i 15-19 åringar som står långt ifrån arbetsmarknaden och riskerar att inte fullfölja studier på gymnasienivå.

Genom ett preventivt arbete är målsättningen att bygga broar mellan grundskola och gymnasium för på så sätt minska antalet individer som hoppar av gymnasiet utan fullständiga betyg.

SUSA ger kunskap om hur stort behovet är av förstärkta individuella insatser för målgruppen samt vilka ytterligare insatser som kan bidra till att fler ungdomar väljer ett gymnasieprogram som de har intresse och förutsättningar för.

Projektet innehåller en förstärkt vägledning i grundskolans årskurs 9, sommarlovssatsning med jobb och studiestöd samt breddade insatser inom gymnasieskolans introduktionsprogram, individuellt alternativ och allmän yrkesintroduktion. Inom ramen för projektet ska deltagande aktörer även ta fram en samverkansform för arbetet.

Externa samverkanspartners är

  • Botkyrka kommun
  • Södertälje kommun
  • lokala föreningar
  • ideella organisationer
  • sociala företag
  • näringslivsaktörer.

Projektfakta

Projektperiod: 2015-09-01 till 2019-08-30
Stockholms roll i projektet: Projektägare genom utbildningsförvaltningen
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Europeiska socialfonden (ESF)
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 27 407 571 kronor
Projektets tema: Arbetsmarknad, utbildning och social inkludering

Uppdaterad