Spången

Spången är ett jobbrotationsprojekt. Syftet är att kompetensutveckla medarbetare inom stadens identifierade bristyrkesområden med språklig och formell yrkeskompetens.

Bristyrkesområdena är förskola, äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Arbetsgivare har möjlighet att utan kostnad utbilda medarbetarna som saknar formell utbildning till barnskötare eller vårdbiträde.

Inom ramen för projektet erbjuds kompetensutveckling motsvarande grundläggande barnskötarutbildning (900 poäng) alternativt vårdbiträdesutbildning (800 poäng).

Utbildningarna ges som uppdragsutbildningar med språk- och IT-stöd inom den gymnasiala vuxenutbildningen på Campus Åsö. Under utbildningstiden erhåller medarbetarna adekvat stöd utifrån sina förutsättningar.

Projektet rekryterar och utbildar en vikarie som ersätter ordinarie medarbetare. Vikarien får en arbetslivsintroduktionsanställning/kommunal visstidsanställning. Denna innefattar utbildnings- och introduktionsinsatser, handledning och en utvecklingsplan. Innan vikariatet erhåller hen en introduktionsutbildning med språkstöd.

Vikarien anställs på heltid, där minst 25 % av arbetstiden utgörs av kompetenshöjande studier för att stärka kvalitén i verksamheten. Arbetsplatsen utser en handledare till vikarien. Tillsammans med en coach från jobbtorgen följer projektet upp och stödjer vikarien på arbetsplatsen.

Medarbetaren får utbildning med bibehållen lön och arbetsgivarna får vikarier utan kostnad.

Vikarien får stöd av utbildade handledare på arbetsplatsen och studie- och yrkesvägledare. Handledaren får kostnadsfri handledarutbildning - Coachning och Mentorskap på arbetsplatsen (CMA) inom ramen för projektet.

Projektfakta

Projektperiod: 2018-09-01 till 2022-06-30
Stockholms roll i projektet: Projektägare genom arbetsmarknadsförvaltningen
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: ESF
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 30 700 000 kronor
Projektets tema: Arbetsmarknad, utbildning och social inkludering

Uppdaterad