NonHazCity

NonHazCity bidrar till utvecklingen av den kemikaliesmarta staden där projektet belyser hur kemikalieanvändningen ser ut bland olika aktörer i en stad samt hur användningen kan minska.

Syftet är att sprida kunskap om farliga ämnen samt vad kommuner, företag och enskilda kan göra för att minska utsläpp och exponering.

Målsättningen är att mängden skadliga ämnen som tillförs Östersjön ska minska och projektet riktar sig bland annat till invånare samt små och medelstora företag.

I Stockholm genomförs exempelvis analyser av avloppsvatten och olika informationskampanjer, men staden delar också lärande exempel kring hur städer kan arbeta för en minskad kemikalieanvändning. Ett sådant lärande exempel är hur städer kan arbeta strategiskt och kommunikativt genom en kemikalieplan som tydliggör olika aktörers ansvar.

Staden fokuserar även på verksamhetsanalyser av och kommunikationsinsatser riktade mot stadens förskolor.

Externa samverkanspartners är

 • Västerås kommun
 • Pärnu stad
 • Riga stad
 • Gdańsk stad
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Turku University of Applied Sciences
 • Pärnu Water
 • Baltic Environmental Forum Estonia
 • Baltic Environmental Forum Latvia
 • University of Gdańsk
 • Gdańsk Water Utilities
 • Baltic Environmental Forum Lithuania
 • Klaipėda regional environmental department
 • Kaunas District Municipality
 • Šilalė District Municipality
 • Institute of Applied Ecology
 • Baltic Environmental Forum Germany.

Projektfakta

Projektperiod: 2016-03-01 till 2019-02-01
Stockholms roll i projektet: Projektägare genom miljöförvaltningen
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Östersjöprogrammet
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 34 780 447 kronor
Projektets tema: Klimat, miljö och mobilitet

Uppdaterad