NextGenLink

NextGenLink utvecklar den existerande maritima länken mellan Sverige och Finland för att på så sätt bidra till mer klimatvänliga sjötransporter på Östersjön.

Projektet uppgraderar sjöfartsförbindelsen mellan Åbo-Mariehamn-Stockholm med ett nytt LNG-fartyg samt förbättringar i hamnarnas infrastruktur.

Förbindelsen Åbo-Stockholm ligger på den så kallade Scandinavian-Mediterranean Core Network Corridor, en korridor av transportinfrastruktur som EU har pekat ut som särskilt prioriterad inom ramen för det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T.

Målsättningen med projektet är att bidra till en ökad användning av mer hållbara fartygsbränslen och därmed minskade utsläpp, samtidigt som hamnarna blir bättre på att hantera växande passagerarmängder och fler och större godstransporter rör sig mellan Finland och Sverige.


Stockholms stad deltar tillsammans med

  • Åbo Hamn
  • Mariehamns Hamn
  • Viking Line.

Projektfakta

Projektperiod: 2017-02-07 till 2020-06-30
Stockholms roll i projektet: Projektpartner genom Stockholms hamnar
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 7 365 000 000 kronor
Projektets tema: Klimat, miljö och mobilitet

Uppdaterad