Samverkan för ökad skolnärvaro

Projektet bidrar till ökad samverkan och stöd till elever i årskurs 8 och 9 med upprepad eller längre skolfrånvaro.

Fler elever ska öka sin närvaro, nå utbildningsmålen i grundskolan och få behörighet till gymnasiet. Totalt 200 elever kommer att erbjudas stöd under projekttiden.

Stärkt samverkan ska leda till ökad samsyn kring vikten av tidiga förebyggande närvarofrämjande insatser. Uppdraget är att i nära samarbete med grundskolan, elevhälsan i grundskolan och befintliga skolsociala team, förstärka och komplettera befintliga insatser för att minska skolfrånvaro.

Arbetet ska vara kunskapsbaserat och individcentrerat samt bygga vidare på de upparbetade processer som idag finns för de skolsociala teamen, där en gemensam arbetsmodell för skolsociala team i Stockholms stad utgör basen i projektarbetet.

Stödet i projektet erbjuds som en frivillig, förebyggande insats inom socialtjänstens förebyggande och öppna verksamhet. Skolsocionom ger kompletterande stöd till grundskolans närvarofrämjande arbete och insatsen sker i dialog med elev och vårdnadshavare.

Från och med höstterminens start 2020 kommer de elever i årskurs 8 och 9, som skolan bedömer är i behov av stöd, att erbjudas insatser. Initialt ska projektet erbjuda stöd till elever med frånvaro runt 20 procent, i syfte att arbeta med tidiga och mer förebyggande insatser.

Sju skolsocionomer har rekryterats till projektet. Det innebär en förstärkning med en skolsocionom på heltid till deltagande stadsdelsförvaltningars ordinarie skolsociala team. Samtliga skolsocionomer kommer att ingå i projektets nätverk för metodutveckling och ökad likställighet i staden.

Under hösten 2022 ska projektets erfarenheter och lärdomar spridas och implementeras i de ordinarie skolsociala teamen och grundskolor i Stockholms stad.

Projektfakta

Projektperiod: 2020-02-01 till 2022-06-30
Stockholms roll i projektet: Projektägare genom socialförvaltningen
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Europeiska socialfonden
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 14 786 978 kronor
Projektets tema: Arbetsmarknad, utbildning och social inkludering

Uppdaterad