Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen arbetar för att alla i Stockholm ska leva i en frisk och hälsosam miljö. Våra arbetsområden är mycket varierade. Det kan röra sig om så vitt skilda frågor som inomhusmiljö, trafikbuller, vattenfrågor, kemikalier, mathygien eller luftföroreningar.

Miljöförvaltningen är den myndighet som ansvarar för miljön i Stockholms stad, både utomhus och inomhus. Förvaltningen arbetar aktivt för att du som stockholmare ska bo i en frisk och hälsosam miljö. Detta kan gälla allt från trafikbuller till vattenfrågor, kemikalier, luftkvalitet och hygien.

Tillsyn och övervakning

Förvaltningen har tillsyn och övervakning som sin huvuduppgift. Det har blivit allt viktigare att knyta samman dessa och på så sätt skapa en dialog med aktörerna. Det kan till exempel handla om att samordna tillsyn, utbildning och information i riktade kampanjer.

Miljöförvaltningen arbetar också med klimatfrågan, med målet fossilbränslefri stad 2040. Det kan handla om allt från strategi och uppföljning till kommunikation av stadens klimatarbete och stockholmarnas klimatpåverkan.

Det är de förtroendevalda i Miljö- och hälsoskyddsnämnden som beslutar kring hur staden ska arbeta inom området. Miljöförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut

Miljötaxa

Organisation

Arbetet på miljöförvaltningen leds av miljödirektör Anna Hadenius. Miljöförvaltningen består av sex avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område.

Avdelningen för hälsoskydd bedriver tillsyn enligt miljöbalken med avseende på främst hälsoskydd, men även miljötillsyn. Tillsynsarbetet bedrivs framför allt genom inspektioner och granskning av verksamhetsutövares egenkontroll samt rapporter över utförda kontroller och utredningar. Utöver det arbetar avdelningen med förebyggande informationsinsatser mot verksamhetsutövare. Avdelningen har tre enheter: inomhusmiljö, skola och miljö och hälsa och miljö som stöds administrativt av gruppen för tillsynsstöd.

Enheten för inomhusmiljö

Enheten för inomhusmiljö arbetar främst med störningar i bostäder. Exempel på störningar i bostad kan vara buller från fläktar och verksamheter som restauranger och evenemang, dålig ventilation, fukt och mögelproblem eller luktstörningar. Tillsynen bedrivs både genom riktad tillsyn och genom störningsanmälningar. Upplever du problem i bostaden med till exempel buller eller dålig ventilation ska du först tala med din värd eller bostadsrättsförening. Om problemen ändå fortsätter kan du kontakta avdelningen för hälsoskydd och enheten för inomhusmiljö.

Enheten handlägger också ärenden om klagomål på bullerstörningar från återvinningsstationer och driver riktad tillsyn om höga ljudnivåer i evenemangslokaler. Enheten är remissinstans till tillståndsenheten på socialnämnden när det gäller ansökan om utskänkningstillstånd.

Enheten för skola och miljö

Enheten för skola och miljö arbetar med tillsyn över offentliga lokaler, som till exempel förskolor, skolor och idrottsanläggningar. Enheten övervakar att ägare av flerfamiljshus tar sitt ansvar och arbetar med egenkontroll för att se till att det inte uppstår problem och störningar för dem som bor i husen. Enheten bedriver också tillsyn när det gäller verksamheters hantering av avfall, skötsel av återvinningsstationer, läckagekontroll av oljecisterner, enskilda avlopp och båtklubbar. Enheten hanterar också djurtillstånd för hållande av orm, pälsdjur med mera.

Enheten för hälsa och miljö

Enheten handlägger tillståndsansökningar för bergvärmepumpar och kontrollrapporter för köldmedier och radon. Enheten bedriver också tillsyn över försäljare av kosmetiska- och hygieniska produkter. Varje sommar arbetar enheten med övervakning av vattenkvaliteten vid Stockholms strandbad. Enheten utför även tillsyn på hygienlokaler (piercing, tatuering och fotvård) och solarier samt på stadens bassängbad och plaskdammar.

Avdelningen för plan och miljö arbetar för att större hänsyn ska tas till miljön och hälsan i staden. Vi ser till att olika verksamheter i staden följer miljöbalkens bestämmelser och att störningar förebyggs genom att medverka vid planeringen av ny bebyggelse och trafiksystem.

Avdelningen arbetar inom

 • farligt avfall
 • förorenade markområden och byggnader
 • biologisk mångfald och naturskyddade områden
 • kemiska produkter och varor
 • klimat
 • miljöbilar
 • miljöfarlig verksamhet.

Avdelningen driver flera projekt för att förbättra miljön och hälsan. Några exempel är stadens handlingsprogram mot växthusgaser, artarken och information om farligt avfall. Avdelningen arbetar även med projekt som rör miljöanpassade fordon och drivmedel, som till exempel Miljöbilar i Stockholm.

Energi och klimat

Miljöförvaltningen bistår stadsledningskontoret i arbetet med att samordna stadens klimatarbete och arbetar med

 • strategiskt arbete, uppföljning och utveckling
 • åtgärder för att minska utsläppen med samordning av olika projekt, inspiration för stockholmarna och genomförande av egna åtgärder
 • att söka och samordna finansiering för genomförande av åtgärder
 • kommunikation om stadens klimatarbete och informationsinsatser för att öka kunskaperna om stockholmarnas klimatpåverkan och ge verktyg till att reducera den.

Företagsenheten

Företagsenheten arbetar med tillsyn av miljöfarliga verksamheter, förorenade områden, tillsyn över kemikalielagstiftningen, där även varor ingår, och tillsynen över farligt avfall. Särskilda satsningar görs när det handlar om farligt avfall från rivningsverksamhet, PCB och kvicksilver.

Stadsmiljö

Stadsmiljöenheten arbetar med tillsyn av skyddade naturområden och trafikens miljöstörningar (hamn, flyg, spår och väg) samt större infrastrukturbyggen. Enheten deltar också i den fysiska planeringen av staden genom att tillföra expertkompetens inom miljöområdet i planeringsprocessen.

Miljöbilar

Miljöbilar i Stockholm ska arbeta med att övervinna de marknadshinder som idag hindrar att miljöbilar slår igenom på den svenska marknaden.

Livsmedelskontrollen kontrollerar de cirka 7000 livsmedelsverksamheter som finns i Stockholm, till exempel restauranger, gatukök, livsmedelsbutiker, livsmedelsproducenter, torghandlare eller skolkök.

Avdelningen för register över livsmedelsanläggningarna, gör återkommande kontroller av att reglerna för livsmedelshantering följs, tar prover på dricksvatten och livsmedel för laboratoriekontroll av såväl bakteriehalt som sammansättning, och övervakar livsmedelshanteringen vid tillfälliga evenemang.

Livsmedelskontrollen tar emot och utreder allmänhetens klagomål och svarar på frågor som berör verksamhetsområdet.

Kontrollenheterna 1, 2 och 3

Kontrollenheterna 1, 2 och 3 gör planerad kontroll av livsmedelsanläggningar på distrikt samt deltar i tillsynsprojekt och livsmedelsprovtagning. På K2 arbetar Stockholms stadsveterinärer, som gör kontroller av kött- och fiskanläggningar.

Kontrollstöd

Enheten har huvudansvar för att ta emot inkommande ärenden och förfrågningar från allmänheten, andra företag och myndigheter. Man tar emot, handlägger och utreder alla matförgiftningar och klagomål samt registrerar livsmedelsanläggningar och håller registret uppdaterat. Enheten uppdaterar avdelningens rutiner och e-mallar.

E-post: livsmedelskontrollen@stockholm.se

Miljöanalys svarar för samordning av övervakningen av mark, vatten, biologisk mångfald samt miljöns inverkan på människors hälsa. På avdelningen finns enheterna kemikaliecentrum och vattenmiljöenheten. Mätvärden och analyser från miljöövervakningen finns på Miljöbarometern.

Kemikaliecentrum

Stockholms stad har en kemikalieplan som beskriver hur stadens olika verksamheter ska agera för att minska riskerna kopplade till farliga kemiska ämnen i sina verksamheter. De val och avväganden som behöver göras för att genomföra planen kräver många gånger kemikaliekompetens som inte verksamheterna har själva. Kemikaliecentrums uppdrag är att stödja stadens förvaltningar och bolag med sådan kompetens.

Det gör vi genom att erbjuda utbildningar, publicera vägledningar och svara på frågor. Kemikaliecentrum ska också kommunicera med invånare och verksamhetsutövare i staden för att hjälpa dem bidra till ett giftfritt Stockholm.

Vattenmiljöenheten

Vattenmiljöenheten arbetar med miljöövervakning och utredningar av åtgärder i stadens vattenmiljöer. Övervakningen av miljögifter sker i matriser som sediment, vatten och biota medan övervakningen av ekologin fokuserar på fisk, bottenfauna, vattenväxter och plankton.

Enheten driver arbetet med genomförande av Handlingsplanen för god vattenstatus genom framtagande Lokala åtgärdsprogram för samtliga av stadens större sjöar, vattendrag och kustvatten. Enheten bedriver även, bland annat genom flera stora forskningsprojekt, ett nära samarbete med universiteten i dagvattenfrågor.

Naturmiljöenheten

Naturmiljöenheten samordnar arbetet med genomförande av handlingsplanen biologisk mångfald bland annat genom framtagande av stadsdelsvisa åtgärdsprogram för hur den biologiska mångfalden kan stärkas. Enheten arbetar även med miljöövervakning av den biologiska mångfalden på tre nivåer: landskapsnivå, habitatnivå och artnivå. Enheten har även hand om miljöförvaltningens GIS-system Miljödata (miljöförvaltningens mätdata och kartor från andra aktörer) samt samordningen av miljöförvaltningens GIS-arbete.

SLB-analys ansvarar för övervakning av luftmiljön i Stockholms stad.

SLB-analys är också operatör för det regionala systemet för luftmiljöövervakning på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Utöver dessa verksamheter tas uppdrag även emot av andra beställare. Dessa uppdrag kan både bestå i mätningar eller modellberäkningar. SLB-analys deltar även i en rad forskningsprojekt. Information om luftkvaliteten i regionen återfinns på SLB-analys webbplats.

Avdelningen sköter förvaltningens administrativa service, it, juridik, registratur och arkiv, kontorsservice, personalfrågor och ekonomi.

Verksamhetsstöd arbetar med att stödja och effektivisera förvaltningens kärnverksamhet genom att ta fram och upprätthålla administrativa rutiner och stödsystem och att utgöra internkonsulter inom respektive expertområde. Härifrån leds till exempel utvecklingen av e-tjänster, ekonomi-, lednings- och ärendehanteringssystem.

Avdelningen fungerar även som miljö- och hälsoskyddsnämndens kansli och handlägger nämndens beslut. Här arbetar även våra registratorer som diarieför alla handlingar som kommer in till förvaltningen.

Kommunikationsavdelningen ska, genom kommunikationsinsatser, underlätta för stadens verksamheter, näringsliv och invånare att agera i linje med gällande regelverk och agera för att uppnå stadens miljömål.

Miljöförvaltningen kommunicerar med olika metoder och i olika kanaler. Avdelningen ansvarar bland annat för utveckling och förvaltning av delar av stadens gemensamma webbplats, Miljöbarometern och förvaltningens sociala medier.

Kommunikation sker även genom dialoger, konferenser, prova-på aktiviteter, undersökningar och annonsering. Avdelningen ger service till media och arbetar även med stöd till övriga förvaltningen och med internkommunikation inom förvaltningen.

Uppdaterad