Styrande dokument

En rad olika styrdokument ligger till grund för arbetet i stadens verksamheter. Många av dem beslutas av kommunfullmäktige. Andra viktiga styrdokument är den kommunala författningssamlingen och allmänna lokala ordningsföreskrifter.

Sammanställning av stadsövergripande styrdokument

Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholms stad (pdf, 58 kB, nytt fönster)
Beslut: 2018-01-29

Riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad (pdf, 1,5 MB, nytt fönster)
Beslut: 2013-10-14 

Riktlinjer för barnsäkerhet i Stockholms stads kommunala förskolor (pdf, 210 kB, nytt fönster) Beslut: 2018-06-11

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid (pdf, 2,7 MB, nytt fönster)
Beslut: 2018-01-29

IT-strategi för ett bättre lärande (pdf, 126 kB, nytt fönster)
Beslut: 2011-05-02 

Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor (pdf, 2,9 MB, nytt fönster)
Beslut: 2018-02-19

Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa (pdf, 73 kB, nytt fönster)
Beslut: 2010-06-21

Riktlinjer för familjehemsvård för barn och ungdom (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)
Beslut: 2014-01-27

Riktlinjer för handläggning och dokumentation av barn och ungdomsärenden inom Individ- och familjeomsorgen (pdf, 581 kB, nytt fönster)
Beslut: 2009-11-30

Riktlinjer för adoption (pdf, 495 kB, nytt fönster)
Beslut: 2008-05-12

Riktlinjer för vårdnad, boende, umgänge och namn (pdf, 454 kB, nytt fönster)
Beslut: 2012-10-15

Samordnad grundskoleplanering i Stockholm, SAMS – planeringsinriktning 2017 (pdf, 4,2 MB, nytt fönster)
Beslut: 2017-06-21

Ensamkommande barn och ungdomar - Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar (pdf, 470 kB, nytt fönster)
Beslut: 2011-03-14 

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018–2022 (pdf, 2,7 MB, nytt fönster)
Beslut: 2017-12-11

Överenskommelse om samverkan kring personer med missbruk/beroende KS januari 2017 (pdf, 462 kB, nytt fönster)
Beslut: 2017-01-18

Stockholms stads program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017–2020 (pdf, 475 kB, nytt fönster)
Beslut: 2017-01-30

Riktlinjer för budget- och skuldrådgivning (pdf, 305 kB, nytt fönster)
Beslut: 2018-05-28

Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden (pdf, 412 kB, nytt fönster) Beslut: 2018-01-29

Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom /funktionsnedsättning (pdf, 1,9 MB, nytt fönster)
Beslut: 2012-08-22

Stockholms stads sociala program för att minska prostitutionen (pdf, 54,7 kB, nytt fönster)
Beslut: 2006-06-12

Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2018–2021 (Program för ANDT-politiken) (pdf, 502 kB, nytt fönster)
Beslut: 2018-06-11

Riktlinjer för vuxna med missbruks-/beroendeproblem (pdf, 456 kB, nytt fönster)
Beslut: 2013-06-12

Riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom stadens socialpsykiatri (pdf, 573 kB, nytt fönster)
Beslut: 2012-03-15

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter (pdf, 277 kB, nytt fönster)
Beslut: 2014-01-14

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (pdf, 966 kB, nytt fönster) Beslut: 2017-10-16

Stockholms stads program mot hemlöshet 2014–2019 (pdf, 275 kB, nytt fönster)
Beslut: 2013-11-26

Bilaga Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden 2018–2019
Beslut: 2018-06-11

Riktlinjer för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning (pdf, 225,6 kB, nytt fönster)
Beslut: 2017-02-13

Riktlinjer för tobaks och folkölstillsyn samt för kontroll av vissa receptfria läkemedel (pdf, 189 kB, nytt fönster)
Beslut: 2014-05-26

Riktlinjer för våld i nära relationer (pdf, 643 kB, nytt fönster)
Beslut: 2014-03-24

 

Uppdaterad