Behandling av personuppgifter vid feriejobb

När du ansöker om feriejobb i Stockholms stad registreras de uppgifter du lämnar i ansökan samt namn och folkbokföringsadress som inhämtas från Skatteverket i vår databas.

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas vid feriejobb är den förvaltning som erbjuder feriejobbet.

Delning av personuppgifter

Personer som jobbar med feriejobb i Stockholms stad har tillgång till dina uppgifter. Om du anställs skickas personuppgifter, namn, e-postadress och telefonnummer till den arbetsplats där du ska arbeta.

För att din lön ska kunna betalas ut skickas ditt namn, personnummer och folkbokföringsadress till Serviceförvaltningen i Stockholms stad. Staden samarbetar med Nordea vilket innebär att även en avstämning görs om du har ett konto vid Nordea.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

För att behandla personuppgifter om dig måste vi kunna stödja oss på en rättslig grund. För feriejobb är personuppgiftsbehandling nödvändig för att utföra en uppgifter av allmänt intresse och som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning (artikel 6.1 e dataskyddsförordningen och 2 kap. 2 § dataskyddslagen).

Lagring av personuppgifter för tillsättning av feriejobb enligt rättviseprincip

För att så många ungdomar som möjligt ska kunna erbjudas ett feriejobb inom Stockholms stad tillämpar vi vid tillsättningen av sommarjobben en rättviseprincip som innebär att vi utgår från följande kriterier:

  • Först erbjuds ungdomar som tidigare sökt men inte fått feriejobb i Stockholms stad under sommarlovet.
  • Därefter erbjuds ungdomar som söker för första gången.
  • I mån av plats erbjuds ungdomar som tidigare haft feriejobb under sommarlovet.

För att kunna tillämpa rättviseprincipen vid tilldelning av feriejobben sparar vi din ansökan så länge du är inom målgruppen för feriejobb vilket är fram till det år du fyller 20 år. Därefter gallras och arkiveras dina personuppgifter i enlighet med gällande gallringsbeslut.

Kontakt

Har du frågor om behandlingen av dina personuppgifter när du feriejobbar, kontakta dataskyddsombudet på den förvaltning där anställningen är.

Uppdaterad