Behandling av personuppgifter i förskolan

Förskolorna i respektive stadsdelsförvaltning behandlar personuppgifter om alla barn som söker till eller går i förskola i stadsdelsområdet.

För barn behandlar vi följande personuppgifter:

 • namn
 • födelsedatum och personnummer
 • foto, film och ljudupptagningar
 • omdömen
 • ursprung och modersmål
 • specialkost
 • hälsoinformation
 • uppgifter om eventuellt behov av särskilt stöd.

För vårdnadshavare behandlar vi följande personuppgifter:

 • kontaktuppgifter (namn, adress, hemtelefon, telefon till arbete, e-post till arbete och privat)
 • inkomstuppgift som underlag för att beräkna avgiften för förskola.

Varför behandlas personuppgifter?

Personuppgifterna behandlas för att kunna tilldela plats i förskola utifrån förskolekön. Personuppgifter behandlas också för att kunna bedriva förskoleverksamhet på ett bra och säkert sätt, kunna följa skollag och läroplan samt för att kunna tillgodose barnens behov. Det innebär till exempel:

 • Barnens närvaro registreras.
 • Det upprättas listor över de barn som tas med vid utflykter. I händelse av brand eller annan händelse som kan innebära att förskolan behöver utrymmas, är det viktigt att veta vilka barn som befinner sig i förskolan vid en given tidpunkt.
 • Det upprättas listor över barn för att göra gruppindelningar samt notera vilka barn som deltagit på olika aktiviteter.
 • Verksamheten och barns utveckling och lärande dokumenteras med hjälp av text, bilder, video och ljudinspelningar, tillsammans med barnen. Det utgör ett underlag för förskolans systematiska kvalitetsarbete. Dokumentationen publiceras inte externt utan att du har gett ditt samtycke.

Personuppgifterna hämtas från dig som vårdnadshavare samt från personal i förskolan.

Rättslig grund för behandlingarna

Stockholms stads personuppgiftsbehandlingar görs i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Grunden kan vara att behandlingen är nödvändig för att staden ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i nämndernas myndighetsutövning. Uppgift av allmänt intresse grundar sig på skollagen och förskolans läroplan.

Av skollagen framgår bland annat att förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och få möjlighet att utveckla modersmål. Av förskolans läroplan framgår att arbetslaget ska dokumentera både verksamhet och det enskilda barnet i samband med det systematiska kvalitetsarbetet.

Att skydda registrerades grundläggande intressen handlar till exempel om att det, för barnen, kan vara av avgörande betydelse att personalen vet om att barnet har kommit till respektive gått hem från förskolan.

Så delas personuppgifterna

De personuppgifter vi behandlar kan komma att lämnas till skolan när barnet slutar förskolan. Det sker i så fall med vårdnadshavares samtycke. Uppgifterna lämnas till skolan för att få en bra övergång mellan förskola och skola.

Personuppgifter kan även komma att delas med ett annat stadsdelsområde inom Stockholms stad om barnet går på förskola i ett annat stadsdelsområde än det stadsdelsområde barnet är folkbokfört i. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part. Det gör vi om vi måste enligt lag.

Kontakt

Har du frågor om behandlingen av dina personuppgifter i förskolan, kontakta dataskyddsombudet på den stadsdelsförvaltning där förskolan ligger.

Uppdaterad