Södermalms stadsdelsförvaltning

Södermalms stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Södermalms stadsdelsområde.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för

 • kommunal förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker)
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • konsumentvägledning
 • fritids- och kulturverksamhet.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar vad som ska prioriteras för dessa kommunala verksamheter inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

I Södermalms stadsdelsområde ingår stadsdelarna

 • Gamla stan
 • Hammarby Sjöstad
 • Långholmen
 • Reimersholme
 • Södermalm.

Organisation

Arbetet i stadsdelsförvaltning leds av stadsdelsdirektör Alexandra Wynn. Förvaltningen består av sju avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område. Under stadsdelsdirektören finns en trygghetsamordnare, en säkerhetssamordnare samt en kommunikationsstrateg med ansvar för förvaltningens kommunikation.

Stab och kansli

 • håller samman förvaltningens verksamhetsplanering och uppföljning
 • gör utredningar och stödjer avdelningarna i frågor som rör juridik och upphandling
 • ansvarar för registratur, nämndsekretariat, vaktmästeri och stadens stadsdelsarkivarier.

E-post: soder@stockholm.se

Ekonomiavdelningen ansvarar för ekonomifrågor och lokaler. I avdelningen ingår också samordning av miljöfrågor.

E-post: soder@stockholm.se

Hr-avdelningen ger chefsstöd i personalfrågor. I avdelningen ingår också it, digitalisering och telefoni och receptionen på Virkesvägen.

E-post: hr-soder@stockholm.se

Avdelningen för förskola ansvarar för

 • kommunala förskolor
 • öppna förskolor
 • familjedaghem
 • flerfamiljssystem
 • parklek
 • insatser till barn i behov av särskilt stöd inom kommunala förskolan.

E-post: forskola.soder@edu.stockholm.se

Sociala avdelningen ansvarar för

 • stöd och skydd till barn, ungdomar och vuxna
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättningar
 • fritidsverksamhet för ungdomar
 • ekonomiskt bistånd
 • arbetsmarknadsåtgärder
 • förvaltningens säkerhetsarbete.

E-post: soder@stockholm.se

Avdelningen för äldreomsorg ansvarar för vård, omsorg och service till personer över 65 år. Insatserna utförs på vård- och omsorgsboenden, servicehus, dagverksamheter och inom hemtjänsten.

E-post: soder@stockholm.se

Stadsmiljöavdelningen ansvarar för skötsel, underhåll och renhållning av:

 • parker och grönytor
 • lekparker
 • naturområden
 • naturreservat.

Dokument

Verksamhetsplanen är ett dokument där nämnden redogör för hur tilldelad budget ska användas.

Verksamhetsplan 2024 (pdf)

Verksamhetsberättelsen är stadsdelsförvaltningens rapport till nämnden som sammanfattar och följer upp det gångna året.

Verksamhetsberättelse 2023 (pdf)

Uppdaterad