Södermalms stadsdelsförvaltning

Södermalms stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Södermalms stadsdelsområde.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för

 • kommunal förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker)
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • konsumentvägledning
 • fritids- och kulturverksamhet
 • sommarkollo.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar vad som ska prioriteras för dessa kommunala verksamheter inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

I Södermalms stadsdelsområde ingår stadsdelarna

 • Gamla stan
 • Hammarby Sjöstad
 • Långholmen
 • Reimersholme
 • Södermalm.

Organisation

Arbetet i stadsdelsförvaltning leds av stadsdelsdirektören Ann-Christin Jenvén. Förvaltningen består av sju avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område samt en kommunikationsstrateg med ansvar för förvaltningens kommunikation.

Stab och kansli

 • håller samman förvaltningens verksamhetsplanering och uppföljning
 • gör utredningar och stödjer avdelningarna i frågor som rör juridik och upphandling
 • ansvarar för registratur, nämndsekretariat, vaktmästeri och stadens stadsdelsarkivarier.

E-post: soder@stockholm.se

Ekonomiavdelningen ansvarar för ekonomifrågor och lokaler.

E-post: soder@stockholm.se

Hr-avdelningen ger chefsstöd i personalfrågor. I avdelningen ingår också it, digitalisering och telefoni och receptionen på Virkesvägen.

E-post: hr-soder@stockholm.se

Avdelningen förskola, parklek och kollo ansvarar för

 • kommunala förskolor
 • öppna förskolor
 • familjedaghem
 • flerfamiljssystem
 • parklek
 • sommarkollo
 • insatser till barn i behov av särskilt stöd inom kommunala förskolan.

E-post: soder@stockholm.se

Sociala avdelningen ansvarar för

 • stöd och skydd till barn, ungdomar och vuxna
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättningar
 • fritidsverksamhet för ungdomar
 • ekonomiskt bistånd
 • arbetsmarknadsåtgärder
 • förvaltningens säkerhetsarbete
 • trygghetsskapande och brottförebyggande arbete, genom det lokala brottsförebyggande rådet, Söderandan.

E-post: mottagningensodermalm@stockholm.se

Avdelningen för äldreomsorg ansvarar för vård, omsorg och service till personer över 65 år. Insatserna utförs på vård- och omsorgsboenden, servicehus, dagverksamheter och inom hemtjänsten.

E-post: funktion.utvecklingsenheten_aldre@stockholm.se

Stadsmiljöavdelningen ansvarar för skötsel, underhåll och renhållning av

 • parker och grönytor
 • lekparker
 • naturområden
 • naturreservat.

E-post: funktion.stadsmiljo.soder@stockholm.se

Dokument

Verksamhetsplanen är ett dokument där nämnden redogör för hur tilldelad budget ska användas.

Verksamhetsplan 2021 (pdf, 5 MB, nytt fönster)

Verksamhetsberättelsen är stadsdelsförvaltningens rapport till nämnden som sammanfattar och följer upp det gångna året.

Verksamhetsberättelse 2020 (pdf, 7 MB, nytt fönster)

Uppdaterad