Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för

 • kommunal förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker)
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • konsumentvägledning
 • fritids- och kulturverksamhet.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar vad som ska prioriteras för dessa kommunala verksamheter inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

I Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde ingår stadsdelarna

 • Bandhagen
 • Enskedefältet
 • Enskede gård
 • Gamla Enskede
 • Hagsätra
 • Högdalen
 • Johanneshov
 • Rågsved
 • Stureby
 • Årsta
 • Örby
 • Östberga.

Organisation

Arbetet i stadsdelsförvaltningen leds av stadsdelsdirektör Anders Carstorp. Förvaltningen består av sex avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område samt en stab.

Administrativa avdelningen består av

 • staben
 • ekonomienheten
 • digitalt verksamhetsstöd.

Staben ansvarar för nämndsekretariat, registratur, arkiv, juridiskt stöd och dataskyddsombud, extern och intern kommunikation, säkerhets- och trygghetsarbete samt brottsförebyggande arbete. I staben ingår även medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och kvalitetsansvarig.

Ekonomienheten har ett övergripande ansvar för

 • ekonomi
 • redovisning
 • internkontroll
 • upphandling.

Ekonomienheten ansvarar även för att stödja enheter och förvaltningsledning med en rad strategiska delar för att skapa en kostnadseffektiv verksamhet.

Digitalt verksamhetsstöd ger stöd till chefer och verksamheter vid beställningar av

 • nätverk
 • datorer, skrivare, telefoner, Ipadplattor
 • licenser
 • annat som ingår i leveransen av it-service.

Hr-enhetens uppdrag är att

 • utveckla, implementera och kartlägga hr-processer
 • ge utbildning i frågor som hör till personalområdet.

Inom avdelningen förskola i Enskede-Årsta-Vantör organiseras förskolor och konsult- och stödgrupp. Inom konsult- och stödgruppen finns en språkpedagog, en specialpedagog och en handläggare för barn i behov av särskilt stöd. Gruppen ger stöd till förskoleenheterna i deras arbete.

Avdelningen ansvarar för de kommunala förskolorna i Enskede-Årsta-Vantör. Det finns 62 förskolor, indelade under 12 enheter. Varje enhet leds av en rektor.

Inom avdelningen social omsorg för vuxna ingår, handläggs och utreds

 • ansökningar om ekonomiskt bistånd
 • budget- och skuldsaneringsärenden
 • myndighetsutövning
 • stöd och insatser till personer med missbruks- och beroendeproblematik.

Avdelningen social omsorg för äldre har 16 enheter och en stabsfunktion.

Socialpsykiatrin har

 • ett boendestödteam som ger stöd åt personer i eget boende
 • ett stödboende
 • tre gruppboenden
 • en sysselsättningsverksamhet
 • två träfflokaler.

Inom funktionsnedsättning finns

 • gruppbostäder och servicebostad LSS
 • assistansenhet
 • daglig verksamhet.

Dessutom ingår medborgarkontoret i avdelningens verksamhetsområde.

Avdelningen består av nio enheter.

Avdelningen social omsorg för barn och unga består av åtta enheter. Varje enhets huvuduppdrag är att utreda och följa upp insatser samt ge stöd barn och ungdomar.

Följande enheter ingår i avdelningen:

 • enheten för mottagning och familjerätt
 • utredningsenheten
 • familjevårdsenheten
 • öppenvårdsenheten
 • Enheten för utveckling och främjande.

Dessutom ingår stadsdelens öppna förskolor, Östberga kulturhus, parklekar och fritidsgårdar samt fältverksamheten med åtta fältassistenter.
För varje enhet ansvarar en enhetschef.

Äldreomsorgen omfattar

 • hemtjänstenheter
 • vård- och omsorgsboenden
 • gruppboende för personer med demenssjukdom
 • dagverksamhet för personer med demenssjukdom
 • servicehus.

Enheten för förebyggande verksamhet ansvarar bland annat för

 • nio öppna mötesplatser inom äldreomsorgen
 • fixartjänster för äldre
 • anhörigstöd
 • heminstruktör
 • seniorgym
 • volontärverksamheten
 • frivilligverksamhet
 • dagkollo för seniorer under sommaren.

Kostenheten försörjer flera äldreboenden och hemtjänstenheter med kost och säkrar att kosten för de äldre är god och näringsriktig.

Avdelningen lokaler och stadsmiljö ansvarar för

 • drift och skötsel av parker och naturområden, till exempel gräsklippning, slåtter, planteringar och rabatter
 • skötsel av buskar, häckar och trädvård på parkmark
 • kommunala lekparker
 • parklekar
 • plaskdammar
 • vissa vattenanläggningar på parkmark
 • miljöfrågor
 • nämndens företagarråd
 • stadsdelsförvaltningens lokaler
 • stadsmiljö och samhällsplanering.

Uppdaterad