Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för

 • kommunal förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker)
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • konsumentvägledning
 • fritids- och kulturverksamhet.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar vad som ska prioriteras för dessa kommunala verksamheter inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

I Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde ingår stadsdelarna

 • Bandhagen
 • Enskedefältet
 • Enskede gård
 • Gamla Enskede
 • Hagsätra
 • Högdalen
 • Johanneshov
 • Rågsved
 • Stureby
 • Årsta
 • Örby
 • Östberga.

Organisation

Arbetet i stadsdelsförvaltningen leds av stadsdelsdirektör Anders Carstorp. Förvaltningen består av sju avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område samt en stab.

Administrativa avdelningen består av

 • staben
 • ekonomienheten
 • digitalt verksamhetsstöd
 • stadsmiljö och lokaler.

Staben ansvarar för nämndsekretariat, registratur, arkiv, juridiskt stöd och dataskyddsombud. I staben ingår även kvalitetsansvarig.

Ekonomienheten har ett övergripande ansvar för

 • ekonomi
 • redovisning
 • internkontroll
 • upphandling.

Ekonomienheten ansvarar även för att stödja enheter och förvaltningsledning med en rad strategiska delar för att skapa en kostnadseffektiv verksamhet.

Digitalt verksamhetsstöd ger stöd till chefer och verksamheter vid beställningar av

 • nätverk
 • datorer, skrivare, telefoner, Ipadplattor
 • licenser
 • annat som ingår i leveransen av it-service.

Stadsmiljö och lokaler ansvarar för

 • drift och skötsel av parker och naturområden, till exempel gräsklippning, slåtter, planteringar och rabatter
 • skötsel av buskar, häckar och trädvård på parkmark
 • kommunala lekparker
 • parklekar
 • plaskdammar
 • vissa vattenanläggningar på parkmark
 • miljöfrågor
 • nämndens företagarråd
 • stadsdelsförvaltningens lokaler
 • stadsmiljö och samhällsplanering.

Avdelningens uppdrag är att

 • utveckla, implementera och kartlägga hr-processer
 • ge utbildning i frågor som hör till personalområdet.

Avdelningen ansvarar även för extern och intern kommunikation, säkerhets- och trygghetsarbete samt brottsförebyggande arbete.

Inom avdelningen förskola i Enskede-Årsta-Vantör organiseras förskolor och konsult- och stödgrupp. Inom konsult- och stödgruppen finns en språkpedagog, en specialpedagog och en handläggare för barn i behov av särskilt stöd. Gruppen ger stöd till förskoleenheterna i deras arbete.

Avdelningen ansvarar för de kommunala förskolorna i Enskede-Årsta-Vantör. Det finns 56 förskolor, indelade under 11 enheter. Varje enhet leds av en rektor.

Inom avdelningen social omsorg för vuxna ingår, handläggs och utreds

 • ansökningar om ekonomiskt bistånd
 • budget- och skuldsaneringsärenden
 • myndighetsutövning
 • stöd och insatser till personer med missbruks- och beroendeproblematik.

Socialpsykiatrin har

 • ett boendestödteam som ger stöd åt personer i eget boende
 • stödboende
 • gruppboenden
 • sysselsättningsverksamhet
 • träfflokaler.

Inom funktionsnedsättning finns

 • gruppbostäder och servicebostad LSS
 • assistansenhet
 • daglig verksamhet.

Dessutom ingår medborgarkontoret i avdelningens verksamhetsområde.

Avdelningen social omsorg för barn och unga består av tre enheter. Varje enhets huvuduppdrag är att utreda och följa upp insatser samt ge stöd barn och ungdomar.

Följande enheter ingår i avdelningen:

 • enheten för mottagning och utredning
 • familjevårdsenheten
 • familjerätt och öppenvård.

Dessutom ingår stadsdelens öppna förskolor, Östberga kulturhus, parklekar och fritidsgårdar, samt fältverksamheten med förvaltningens fältassistenter.

Avdelningen social omsorg äldre omfattar

 • hemtjänstenheter
 • vård- och omsorgsboenden
 • gruppboende för personer med demenssjukdom
 • dagverksamhet för personer med demenssjukdom
 • servicehus.

Enheten för förebyggande verksamhet ansvarar bland annat för

 • nio öppna mötesplatser inom äldreomsorgen
 • fixartjänster för äldre
 • anhörigstöd
 • heminstruktör
 • seniorgym
 • volontärverksamheten
 • frivilligverksamhet.

Avdelningen social omsorg förebyggande och främjande ansvarar för

 • öppna förskolan med sex lokala verksamheter: Dalen, Högdalen, Rågsved, Stureby, Årsta och Östberga
 • parklekar: Bandängen i Bandhagen, Rågdalen i Rågsved och Backen i Östberga samt Stacken i Hagsätra (föreningsdriven)
 • fritidsgårdar i Örby/Enskede, Årsta, Dalen, Hagsätra och Högdalen samt Östberga kulturhus och Rågsveds aktivitetshus
 • prevention/tidigt stöd: Föräldramottagningen/Familjens hus, Fältgruppen och Gullmarsplans ungdomsmottagning.

Uppdaterad