Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Enskede-Årsta-Vantör ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för

 • kommunal förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker)
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • konsumentvägledning
 • fritids- och kulturverksamhet.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar vad som ska prioriteras för dessa kommunala verksamheter inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

I Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde ingår stadsdelarna

 • Bandhagen
 • Enskedefältet
 • Enskede gård
 • Gamla Enskede
 • Hagsätra
 • Högdalen
 • Johanneshov
 • Rågsved
 • Stureby
 • Årsta
 • Örby
 • Östberga.

Organisation

Arbetet i stadsdelsförvaltning leds av stadsdelsdirektör Anders Carstorp. Förvaltningen består av åtta avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område samt en stab.

Avdelningen består av

 • hr-enheten
 • ekonomienheten
 • digitalt verksamhetsstöd.

Hr-enhetens uppdrag är att

 • utveckla, implementera och kartlägga hr-processer
 • ge utbildning i frågor som hör till personalområdet.

Ekonomienheten har ett övergripande ansvar för

 • ekonomi
 • redovisning
 • internkontroll
 • upphandling.

Ekonomienheten ansvarar även för att stödja enheter och förvaltningsledning med en rad strategiska delar för att skapa en kostnadseffektiv verksamhet.

Digitalt verksamhetsstöd ger stöd till chefer och verksamheter vid beställningar av

 • nätverk
 • datorer, skrivare, telefoner, Ipadplattor
 • licenser
 • annat som ingår i leveransen av it-service.

Avdelningen ansvarar för

 • drift och skötsel av parker och naturområden, till exempel gräsklippning, slåtter, planteringar och rabatter
 • skötsel av buskar, häckar och trädvård på parkmark
 • kommunala lekparker
 • parklekar
 • plaskdammar
 • vissa vattenanläggningar på parkmark
 • miljöfrågor
 • nämndens företagarråd
 • stadsdelsförvaltningens lokaler
 • stadsmiljö och samhällsplanering.

Inom avdelningen förskola i Enskede-Årsta-Vantör organiseras förskolor och konsult- och stödgrupp. Inom konsult- och stödgruppen finns en språkpedagog, en specialpedagog och en handläggare för barn i behov av särskilt stöd. Gruppen ger stöd till förskoleenheterna i deras arbete.

Avdelningen ansvarar för de kommunala förskolorna i Enskede-Årsta-Vantör. Det finns 62 förskolor, indelade under 12 enheter. Varje enhet leds av en förskolechef.

Avdelningens syfte är att stärka det främjande och förebyggande arbetet inom kultur, fritid och demokrati.

I avdelningen ingår

 • nio fritidsgårdar
 • fem parklekar
 • sex öppna förskolor
 • kultur- och föreningsbidrag
 • fältverksamhet med åtta fältassistenter
 • sommar- och kolloverksamhet
 • medborgarkontor
 • föräldrastödsprogram ABC/Komet
 • Rågsved och Dalen Community Center (RCC och DCC), en arbets- och studieförberedande verksamhet för personer 18–24 år
 • Östberga kulturhus.

Avdelningen har 16 enheter och en stabsfunktion.

Socialpsykiatrin har

 • ett boendestödteam som ger stöd åt personer i eget boende
 • ett stödboende
 • tre gruppboenden
 • en sysselsättningsverksamhet
 • två träfflokaler.

Inom funktionsnedsättning finns

 • gruppbostäder och servicebostad LSS
 • assistansenhet
 • daglig verksamhet.

Äldreomsorgen omfattar

 • hemtjänstenheter
 • vård- och omsorgsboenden
 • gruppboende för personer med demenssjukdom
 • dagverksamhet för personer med demenssjukdom
 • servicehus.

Enheten för förebyggande verksamhet ansvarar bland annat för

 • nio öppna mötesplatser inom äldreomsorgen
 • fixartjänster för äldre
 • anhörigstöd
 • heminstruktör
 • seniorgym
 • volontärverksamheten
 • frivilligverksamhet
 • dagkollo för seniorer under sommaren.

Kostenheten försörjer flera äldreboenden och hemtjänstenheter med kost och säkrar att kosten för de äldre är god och näringsriktig.

Avdelningen består av fem enheter. Varje enhets huvuduppdrag är att utreda och följa upp insatser för barn och ungdomar.

Följande enheter ingår i avdelningen:

 • mottagningsenheten
 • utredningsenheten
 • familjevårdsenheten
 • familjerätten
 • öppenvård barn och ungdom.

För varje enhet ansvarar en enhetschef.

Inom avdelningen handläggs och utreds

 • ansökningar om ekonomiskt bistånd
 • arbetsmarknadsåtgärder
 • budget- och skuldsaneringsärenden
 • stöd och insatser till personer med missbruks- och beroendeproblematik.

Avdelningen består av fyra enheter.

Avdelningen ansvarar för

 • myndighetsutövning
 • avtals- och verksamhetsuppföljning
 • upphandling.

Inom avdelningen finns två enheter som arbetar med myndighetsutövning:

 • Beställarenheten för stöd och service för personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri ansvarar för myndighetsutövning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för åldersgruppen 0–64 år och socialtjänstlagen (SoL) för åldersgruppen 20–64 år.
 • Beställarenheten för äldreomsorg ansvarar för myndighetsutövningen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) för personer över 65 år.

Uppdaterad