Bromma stadsdelsförvaltning

Bromma stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Bromma stadsdelsområde.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för

 • kommunal förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker)
 • konsumentvägledning
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • fritids- och kulturverksamhet.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar vad som ska prioriteras för dessa kommunala verksamheter inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

I Bromma stadsdelsområde ingår stadsdelarna:

 • Abrahamsberg
 • Beckomberga
 • Blackeberg
 • Bromma Kyrka
 • Bällsta
 • Eneby
 • Mariehäll
 • Norra Ängby
 • Riksby
 • Södra Ängby
 • Ulvsunda Industriområde
 • Åkeshov
 • Åkeslund
 • Alvik
 • Höglandet
 • Nockeby
 • Nockebyhov
 • Olovslund
 • Smedslätten
 • Stora Mossen
 • Traneberg
 • Ulvsunda
 • Ålsten
 • Äppelviken.

Organisation

Arbetet i stadsdelsförvaltning leds av stadsdelsdirektören Lisa Kinnari. Förvaltningen består av fyra avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område. Avdelningarna är Administration, Förskola, Socialtjänst och fritid och Äldreomsorg. Varje avdelning består av ett varierande antal enheter och leds av en avdelningschef.

Avdelningen administration ansvarar för ekonomi-, personal-, it-, telefoni-, kommunikations- och kvalitetsfrågor, lokal och park, samhällsvägledning, miljöledning samt nämndsekretariat och registratur.

Avdelningen har fyra enheter:

 • stabsenheten
 • ekonomienheten
 • personalenheten
 • lokal- och parkenheten

E-post: bromma@stockholm.se

Avdelningen förskola ansvarar för den kommunala förskoleverksamheten för barn i åldern 1–5 år där förskolor och öppna förskolor ingår.

E-post: bromma@stockholm.se

Vid frågor gällande kö och avgifter ringer du Stockholms stads kontaktcenter på telefon: 08-508 00 508.

Avdelningen socialtjänst och fritid ansvarar för bistånd och stöd till barn, ungdomar och vuxna personer med fysiska och psykiska funktionshinder samt har ansvar för fritidsgårdar, ekonomiskt bistånd, ensamkommande barn och arbetsmarknadsåtgärder.

Avdelningen har fem enheter:

 • enheten för mottagning
 • enheten för barn och unga
 • enheten för vuxna
 • enheten för personligt stöd område
 • resursenheten.

E-post: bromma@stockholm.se

Avdelningen äldreomsorg ansvarar för biståndsbedömning, beslut och uppföljning av vård- och omsorgsinsatser som utförs av egna enheter och privata vårdgivare. Verksamhetsformerna är hemtjänst i enskilt boende och i servicehus, dagverksamhet, särskilda boendeformer med heldygnsomsorg samt förebyggande verksamhet.


Avdelningen har sju enheter:

 • Enheten för biståndshandläggning
 • Blackebergs Hemtjänst Demensteam
 • Mälarbacken vård och omsorgsboende Somatik och kök
 • Mälarbacken vård och omsorgsboende Demens
 • Sörklippans vård och omsorgsboende och Brommagårdens vård- och omsorgsboende
 • Alviks hemtjänst Demensteam
 • Förebyggande verksamhet.

E-post: bromma@stockholm.se

Vill du komma i kontakt med en biståndshandläggare, ring Äldre direkt på telefon: 08-80 65 65.

Uppdaterad