Farsta stadsdelsförvaltning

Farsta stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Farsta stadsdelsområde.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för

 • kommunal förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker)
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • konsumentvägledning
 • fritids- och kulturverksamhet.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar vad som ska prioriteras för de kommunala verksamheter inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

I Farsta stadsdelsområde ingår stadsdelarna:

 • Fagersjö
 • Farsta
 • Farstanäset
 • Farsta strand
 • Gubbängen
 • Hökarängen
 • Larsboda
 • Sköndal
 • Svedmyra (del av) 
 • Tallkrogen

Organisation

Arbetet i stadsdelsförvaltning leds av stadsdelsdirektören Gunilla Ekstrand. Förvaltningen består av sju avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område. 

Avdelningen hr och kansli leds av avdelningschefen och ansvarar för stöd och service till stadsdelsförvaltningens samtliga verksamheter. Avdelningen består av hr-konsulter, kommunikatör, registrator, nämndsekreterare samt medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Avdelningen leds av en avdelningschef.

I ekonomiavdelningen ingår

 • ekonomi
 • kvalitetsfrågor
 • lokalfrågor
 • upphandling.

Avdelningen leds av en avdelningschef.

Avdelningen förskola ansvarar för den kommunala förskolan i Farsta stadsdelsområde. Resursenheten har ansvar för avdelningens specialpedagogiska stöd.

Det finns 39 förskolor, indelade under sex enheter med cirka 2 300 inskrivna barn. Varje enhet leds av en förskolechef.

Vid frågor gällande kö och avgifter ringer du Stockholms stads kontaktcenter på telefon: 08-508 00 508.

Avdelningen leds av en avdelningschef.

I avdelningen äldreomsorg ingår

 • beställarenhet
 • vård- och omsorgsboenden
 • dagverksamheter för äldre
 • servicehus
 • den kommunala hemtjänsten.

Avdelningen leds av en avdelningschef.

I avdelningen stadsutveckling ingår

 • stadsmiljöfrågor
 • det lokala näringslivet
 • kultur- och föreningsliv
 • prevention och trygghetsfrågor
 • demokrati och dialog
 • öppna fritidsverksamheter för barn och unga (parklekar, fritidsgårdar och öppen förskola)
 • öppen fritidsverksamhet för seniorer.

Avdelningen leds av en avdelningschef.

I avdelningen individ- och familjeomsorg ingår

 • barn- och ungdomsenheten
 • enheten för arbete, integration och bistånd
 • vuxenenheten
 • familjestödsenheten
 • boenheten
 • enheten för sysselsättning och stöd
 • anhörigkonsulent
 • arkivkonsulent. 

Arbetet omfattar både myndighetsutövning och utförande i verksamheterna.

Avdelningen leds av en avdelningschef.

I avdelningen ingår

 • biståndsenhet
 • gruppbostäder
 • personligt stöd
 • daglig verksamhet
 • säkerhetssamordning
 • reception.

Arbetet omfattar både myndighetsutövning och utförande i verksamheter inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning.

Avdelningen leds av avdelningschefen.

Uppdaterad