Farsta stadsdelsförvaltning

Farsta stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Farsta stadsdelsområde.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för

 • kommunal förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker)
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • konsumentvägledning
 • fritids- och kulturverksamhet.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar vad som ska prioriteras för de kommunala verksamheter inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

I Farsta stadsdelsområde ingår stadsdelarna:

 • Fagersjö
 • Farsta
 • Farstanäset
 • Farsta strand
 • Gubbängen
 • Hökarängen
 • Larsboda
 • Sköndal
 • Svedmyra (del av) 
 • Tallkrogen

Organisation

Arbetet i stadsdelsförvaltning leds av stadsdelsdirektören Gunilla Ekstrand. Förvaltningen består av sju avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område. 

Stabsenheten består av enhetschef, arkivarie, registrator, nämndsekreterare, ILS-samordnare, it-samordnare, it-strateg, kommunikationsansvarig, säkerhetssamordnare och vaktmästare.

Arbetet leds av en stabschef.

Avdelningen förskola ansvarar för den kommunala förskolan i Farsta stadsdelsområde. Resursenheten har ansvar för avdelningens specialpedagogiska stöd.

Det finns 39 förskolor, indelade under sex enheter med cirka 2 300 inskrivna barn. Varje enhet leds av en förskolechef.

Vid frågor gällande kö och avgifter ringer du Stockholms stads kontaktcenter på telefon: 08-508 00 508.

Avdelningen leds av en avdelningschef.

I avdelningen hr och ekonomi ingår ansvar för Farsta stadsdelsförvaltnings arbete med

 • hr-frågor
 • ekonomi och resultatstyrning
 • uppföljning
 • upphandling
 • förvaltningens lokaler.

Arbetet leds av en enhetschef.

I avdelningen äldreomsorg ingår

 • beställarenhet
 • vård- och omsorgsboenden
 • dagverksamheter för äldre
 • servicehus
 • den kommunala hemtjänsten
 • öppen fritidsverksamhet för seniorer.

Avdelningen leds av en avdelningschef.

I avdelningen individ- och familjeomsorg ingår

 • enheten för barn
 • enheten för ungdomar
 • enheten för arbete, integration och bistånd
 • vuxenenheten
 • biståndsenheten funktionsnedsättning
 • familjestödsenheten
 • träff-, stöd- och sysselsättningsenheten
 • anhörigkonsulent
 • Farsta gruppbostäder, Farsta nya gruppbostäder, Farsta strands gruppbostäder, Sköndals gruppbostäder enhet 1, Sköndals gruppbostäder enhet 2, Villornas gruppbostäder
 • personligt stöd
 • daglig verksamhet.

Arbetet omfattar både myndighetsutövning och utförande i verksamheterna.

Avdelningen leds av en avdelningschef.

I avdelningen stadsutveckling ingår

 • stadsmiljöfrågor
 • det lokala näringslivet
 • kultur- och föreningsliv
 • prevention och trygghetsfrågor
 • demokrati och dialog
 • öppna fritidsverksamheter för barn och unga (parklekar, fritidsgårdar och öppen förskola)

Avdelningen leds av en avdelningschef.

Uppdaterad