Farsta stadsdelsnämnd

Farsta stadsdelsnämnd ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Farsta stadsdelsområde.

Farsta stadsdelsnämnd ansvarar för Farsta stadsdelsområde.

Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och fattar beslut om de verksamheter som nämnden ansvarar för. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ledamöterna och ersättarna bor ofta i det område som de ansvarar för, det vill säga inom Farsta stadsdelsområde.

Stadsdelsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Farsta stadsdelsnämnds råd

Farsta stadsdelsnämnd utser varje år ett pensionärsråd, som består av representanter för de lokala föreningarna inom pensionärsorganisationerna PRO och SPF Seniorerna.

Rådet är ett rådgivande organ till stadsdelsnämnden. Dess uppgift är att ge inflytande och insyn i frågor som berör äldres levnadsförhållanden, inom de områden som stadsdelsnämnderna ansvarar för. Rådet bidrar även till att ge nämnden ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Pensionärsrådet består av fem ledamöter och fem ersättare som nomineras av pensionärsorganisationerna.

Stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck utser vart fjärde år ett gemensamt råd för funktionshindersfrågor, som består av åtta representanter för olika handikapporganisationer.
 
Rådet ska vara ett forum som bistår stadens arbete med att leva upp till de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Rådet ska stödja och ge råd i nämndernas arbete med tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Rådet deltar i planering och uppföljning av hur utvecklingsarbetet med att leva upp till de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning fortskrider.
 
Rådet är remissinstans i strategiska ärenden som rör tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Råden ska ges tillfälle att yttra sig över tjänsteutlåtanden som berör personer med funktionsnedsättning innan beslut fattas.
 
Ledamöterna i rådet utses av respektive nämnd efter förslag från funktionshinderrådens nomineringsutskott som består av Funktionsrätt Stockholms stad, Synskadades Riksförbund Stockholms stad och Delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet, Stockholmsavdelningen.

Uppdaterad