Farsta stadsdelsnämnd

Farsta stadsdelsnämnd ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Farsta stadsdelsområde.

Farsta stadsdelsnämnd ansvarar för Farsta stadsdelsområde.

Nämnden sammanträder en gång i månaden. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ledamöterna och ersättarna bor ofta i det område som de ansvarar för, det vill säga inom Farsta stadsdelsområde.

Stadsdelsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Direkt före stadsdelsnämndens sammanträden hålls ett öppet forum då du som Farstabo är välkommen att ställa frågor och diskutera med nämnden om sådant som nämnden ansvarar för.

Farsta stadsdelsnämnds råd

Farsta stadsdelsnämnd utser varje år ett pensionärsråd, som består av representanter för de lokala föreningarna inom pensionärsorganisationerna PRO och SPF Seniorerna.

Rådet är ett rådgivande organ till stadsdelsnämnden. Dess uppgift är att ge inflytande och insyn i frågor som berör äldres levnadsförhållanden, inom de områden som stadsdelsnämnderna ansvarar för. Rådet bidrar även till att ge nämnden ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Pensionärsrådet består av fem ledamöter och fem ersättare som nomineras av pensionärsorganisationerna.

Farsta pensionärsråd

Farsta stadsdelsnämnd utser vart fjärde år ett råd för funktionshinderfrågor, som består av representanter för olika handikapporganisationer.

Rådet är ett rådgivande organ till stadsdelsnämnden. Dess uppgift är att ge inflytande och insyn i frågor som berör funktionshindrades levnadsförhållanden, inom de områden som stadsdelsnämnderna ansvarar för. Rådet bidrar även till att ge nämnden ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Rådet för funktionshinderfrågor består av sju ledamöter. Nomineringarna samordnas av Funktionsrätt Stockholms stad, som är ett samarbetsorgan för funktionshindersorganisationer i Stockholm.

Ledamöter i rådet för funktionshinderfrågor

Uppdaterad