Kungsholmens stadsdelsnämnd

Kungsholmens stadsdelsnämnd ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Kungsholmens stadsdelsområde.

Kungsholmens stadsdelsnämnd ansvarar för Kungsholmens stadsdelsområde.

Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och fattar beslut om de verksamheter som nämnden ansvarar för. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ledamöterna och ersättarna bor ofta i det område som de ansvarar för, det vill säga inom Kungsholmens stadsdelsområde.

Stadsdelsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Stadsdelsnämndens möten börjar med Öppet forum då du är välkommen att ställa frågor och diskutera med dina politiker.

För mötesprotokoll och handlingar fram till och med juni 2019:

Kungsholmens stadsdelsnämnds råd

För att ge äldre människor medinflytande och insyn i allmänna frågor som rör deras levnadsförhållanden inom stadsdelen finns Kungsholmens pensionärsråd.

Ledamöter och ersättare nomineras av lokala organisationer som har öppet medlemskap för alla pensionärer. I stadsdelsnämndens pensionärsråd ingår representanter från Sveriges pensionärsförbund (SPF) och Pensionärernas riksorganisation (PRO).

Pensionärsrådet utses av stadsdelsnämnden.

Rådet för funktionshindersfrågor är ett rådgivande organ med uppgift att bereda personer med funktionsnedsättning inom stadsdelsområdet inflytande och insyn i allmänna frågor som rör deras levnadsförhållanden. Rådet ska ta initiativ till förbättringar för personer med funktionsnedsättning och även samarbeta med landstingets verksamhetsföreträdare inom stadsdelsnämndens område.

Som sakkunniga har rådet en viktig funktion i kontakten med politiker och tjänstemän för att påverka och ta till vara de frågor som berör levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning. 

Nomineringarna av medlemmarna i rådet samordnas av Funktionsrätt Stockholms stad, som är ett samarbetsorgan för funktionshindersorganisationer i Stockholm. Ledamöterna väljs av stadsdelsnämnden.

Uppdaterad