Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Hässelby-Vällingby stadsdelsområde.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ansvarar för Hässelby-Vällingby stadsdelsområde.

Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och fattar beslut om de verksamheter som nämnden ansvarar för. Stadsdelsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ledamöterna och ersättarna bor ofta i det område som de ansvarar för, det vill säga inom Hässelby-Vällingby stadsdelsområde.

Ledamöterna är fritidspolitiker, vilket innebär att de sköter de politiska uppdragen vid sidan av till exempel arbete eller studier. Stadsdelsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds råd

Pensionärsrådets uppgift är att ge äldre medborgare möjlighet till inflytande och insyn i frågor som rör deras levnadsförhållanden, inom stadsdelen och inom staden. Rådet ska ta initiativ till förbättringar och samarbeta med kommunens och landstingets företrädare i stadsdelen.

Rådet som består av fem ledamöter och fem ersättare nomineras av de lokala pensionärsorganisationerna och utses av stadsdelsnämnden.

Nämndens råd för funktionshindersfrågor är ett rådgivande organ och spelar en viktig roll i kontakten med politiker och medborgare. Rådet har till uppgift att på olika sätt bevaka frågor som är viktiga för personer med funktionshinder. Ärenden som rör enskilda personer behandlas inte av rådet.

Hässelby-Vällingbys råd för funktionshindersfrågor består av representanter för handikapporganisationerna.

Uppdaterad