Skärholmens stadsdelsnämnd

Skärholmens stadsdelsnämnd ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Skärholmens stadsdelsnämndsområde.

Skärholmens stadsdelsnämnd ansvarar för Skärholmens stadsdelsnämndsområde.

Skärholmens stadsdelsförvaltning

Nämnden sammanträder en gång i månaden. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ledamöterna och ersättarna bor ofta i det område som de ansvarar för, det vill säga inom Skärholmens stadsdelsområde.

Stadsdelsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Ledamöter och ersättare i Skärholmens stadsdelsnämnd

Stadsdelsnämndens möten börjar med Öppet forum då du är välkommen att ställa frågor och diskutera med dina politiker.

Nämndens möteskalender och möteshandlingar

Skärholmens stadsdelsnämnds råd

Stadsdelsnämndens pensionärsråd är ett rådgivande, samordnande och opinionsbildande organ samt en remissinstans i övergripande frågor som rör pensionärers situation i stadsdelen.

Pensionärsrådet består av ledamöter och ersättare som ska vara bosatta inom stadsdelsområdet. Ledamöterna nomineras av pensionärsorganisationerna och utses av stadsdelsnämnden för ett år i taget.

Rådet sammanträder en gång i månaden veckan före stadsdelsnämndens sammanträde. Vid rådets sammanträden deltar även tjänstemän från stadsdelsförvaltningen. En gång per år träffar rådet stadsdelsnämndens politiker.

Pensionärsrådets ledamöter

Stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor verkar för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna delta på lika villkor i samhället.

Råden för funktionshinderfrågor ska även medverka i uppföljningen av programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Rådet sammanträder en gång i månaden veckan före stadsdelsnämndens sammanträde. Vid rådets sammanträden deltar även tjänstemän från stadsdelsförvaltningen. En gång per år träffar rådet stadsdelsnämndens politiker.

Rådet för funktionshinderfrågor består av ledamöter och ersättare som företrädesvis är bosatta inom stadsdelsområdet. Nomineringarna samordnas av Funktionsrätt Stockholms stad, som är ett samarbetsorgan för funktionshindersorganisationer i Stockholm. Ledamöterna utses av stadsdelsnämnden för fyra år i taget.

Ledamöter i Rådet för funktionshinderfrågor

Du som är ung och går i högstadiet eller gymnasiet har möjlighet att påverka och ha inflytande över din stadsdel genom att vara med i Ungdomsrådet i Skärholmen.

Skärholmens ungdomsråd

Uppdaterad