Skärholmens stadsdelsförvaltning

Skärholmens stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Skärholmens stadsdelsnämndsområde.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för

 • kommunal förskola och öppen förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • stadsutveckling (till exempel skötsel av parker)
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • medborgarservice (till exempel) medborgarkontor
 • fritids- och kulturverksamhet.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar vad som ska prioriteras för dessa kommunala verksamheter inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut. 

I Skärholmens stadsdelsnämndsområde ingår stadsdelarna

 • Bredäng
 • Sätra
 • Skärholmen
 • Vårberg.

Organisation

Arbetet i stadsdelsförvaltning leds av stadsdelsdirektören Patrik Åhnberg. Förvaltningen består av fem avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område.

Administrativa avdelningen arbetar med lednings- och styrningsstöd. Avdelningen ansvarar för att stötta chefer i frågor angående

 • ekonomi
 • hr
 • lokal
 • it
 • säkerhet
 • upphandling
 • arkiv.

Avdelningen har även ett samordnande ansvar för den interna kontrollen.

Avdelningen för socialtjänst och fritid ansvarar för utredning av behov och beställning av insatser för

 • barn och ungdomar med familjer
 • vuxna missbrukare
 • personer med socialpsykiatrisk problematik
 • personer utsatta för våld i nära relation
 • våldsutövare
 • personer i behov av ekonomiskt bistånd
 • äldre
 • personer med funktionsnedsättning.

Avdelningens resursenhet tillhandahåller insatser för barn, ungdom och familj samt vuxna missbrukare. Fritidsverksamheten som idag drivs av Fryshuset ingår i avdelningen.

E-post: skarholmen@stockholm.se

Avdelning förskola består av sex förskoleenheter samt en utvecklings- och stödenhet. Inom de sex förskoleenheterna finns 23 förskolor samt en introduktionsförskola. Inom utvecklings- och stödenheten ingår de öppna förskolorna, en OB-förskola, kultursekreterare samt specialpedagoger.

E-post: skarholmen@stockholm.se

I omsorg för äldre ingår

 • hemtjänst
 • Sätra vård- och omsorgsboende
 • dagverksamhet
 • aktivitetscenter
 • anhörigstöd.

I omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri ingår

 • LSS-bostäder
 • daglig verksamhet
 • personlig assistans
 • ledsagning
 • avlösning
 • kontaktperson
 • boendestöd, stödboende och öppna träffplatser för socialpsykiatrin.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri erbjuder även anhörigstöd.  

E-post: skarholmen@stockholm.se

Medborgarkontoret

På medborgarkontoret kan du låna dator och få vägledning och information om kommunala frågor och andra samhällsfrågor. Samhällsvägledarna på medborgarkontoret handlägger också

 • färdtjänstärenden
 • barnomsorgsplaceringar
 • faderskap/föräldraskap för sammanboende föräldrar
 • föreningsbidrag.

Till medborgarkontoret hör även medborgarvärdarna, som arbetar uppsökande och relationsskapande. De har särskilt fokus på att erbjuda nyanlända och kvinnor i Vårberg samhällsvägledning i syfte att öka deras egenmakt. Kontoret har också en samordnare för civilsamhälle och demokratiutveckling, som samarbetar med föreningar och andra aktörer i det civila samhället.

Telefon: 08-508 24 050
E-post: medborgarkontoret.skarholmen@stockholm.se

Besöksadress till medborgarkontoret:
Bodholmsplan 2
Ta till höger vid tunnelbaneuppgång Skärholmens centrum.

Postadress till medborgarkontoret:
Skärholmens stadsdelsförvaltning
Medborgarkontoret
Box 503
127 26 Skärholmen 

För frågor till Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten hänvisar vi till Servicekontoret i Hallunda och frågor till Arbetsförmedlingen hänvisar vi till Ekholmsvägen 34.

Servicekontoret i Hallunda, Skatteverkets webbplats

Arbetsförmedlingen, Ekholmsvägen 34, Arbetsförmedlingens webbplats

Stadsutveckling

Ärenden och frågor som rör stadsutveckling och fysisk stadsmiljö i Skärholmen skickas till stadsutveckling.skarholmen@stockholm.se.

För felanmälningar hänvisar vi till Tyck-till appen.

Tyck till

Dokument

Verksamhetsplanen är det viktigaste styrinstrumentet för förvaltningens arbete. Den beskriver hur stadsdelsnämnden planerar att nå de mål kommunfullmäktige beslutat om inom tilldelad budget.

Alla enheter utarbetar sedan egna verksamhetsplaner där de beskriver hur de ska arbeta för att uppfylla målen.

Verksamhetsplan 2019, Skärholmens stadsdelsnämnd (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Verksamhetsberättelsen är stadsdelsförvaltningens rapport till nämnden över det gångna året. Där följs målen i verksamhetsplanen upp.

Verksamhetsberättelse 2018, Skärholmens stadsdelsnämnd (pdf, 3,3 MB, nytt fönster)

Uppdaterad