Skärholmens stadsdelsförvaltning

Skärholmens stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Skärholmens stadsdelsnämndsområde.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för

 • kommunal förskola och öppen förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • stadsutveckling (till exempel skötsel av parker)
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • medborgarservice (till exempel) medborgarkontor
 • fritids- och kulturverksamhet.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar vad som ska prioriteras för dessa kommunala verksamheter inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut. 

I Skärholmens stadsdelsnämndsområde ingår stadsdelarna

 • Bredäng
 • Sätra
 • Skärholmen
 • Vårberg.

Organisation

Arbetet på stadsdelsförvaltningen leds av stadsdelsdirektör Lisa Kinnari. Förvaltningen består av fem avdelningar samt direktörens stab och en strategisk enhet som arbetar med trygghet och beredskap.

Vision 2040

Stockholms stads vision ”Möjligheternas Stockholm” beskriver målbilden för Stockholm år 2040, en målbild som också gäller för Skärholmen. ”En världsstad i miniatyr” kompletterar stadens vision. Den beskriver hur Skärholmens unika kvaliteter och potential år 2040 har tagits tillvara och utvecklats, med fokus på stadsmiljö, utbildning, kultur, friluftsliv och idrott samt näringsliv.

En världsstad i miniatyr (pdf)

Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm (pdf)

Avdelningen förskola består av 23 förskolor och 3 öppna förskolor. Inom avdelningen finns även specialpedagoger, utvecklingsledare och verksamhetscontroller.

E-post: skarholmen@stockholm.se

Skärholmens medborgarkontor

På medborgarkontoret kan du låna dator och få vägledning och information om kommunala frågor och andra samhällsfrågor. Samhällsvägledarna på medborgarkontoret handlägger också

 • färdtjänstärenden
 • barnomsorgsplaceringar
 • faderskap/föräldraskap för sammanboende föräldrar
 • föreningsbidrag.

Till medborgarkontoret hör även medborgarvärdarna, som arbetar uppsökande och relationsskapande. De har särskilt fokus på att erbjuda nyanlända och kvinnor i Vårberg samhällsvägledning i syfte att öka deras egenmakt.

På medborgarkontoret finns också två budget- och skuldrådgivare samt en konsumentvägledare som invånare kan kontakta för frågor och stöd.

Telefon: 08-508 24 050
E-post: medborgarkontoret.skarholmen@stockholm.se

Besöksadress till medborgarkontoret:
Måsholmstorget 20
Ta till höger vid tunnelbaneuppgång Skärholmens centrum.

Postadress till medborgarkontoret:
Skärholmens stadsdelsförvaltning
Medborgarkontoret
Box 503
127 26 Skärholmen

För frågor till Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten hänvisar vi till Servicekontoret i Hallunda och frågor till Arbetsförmedlingen hänvisar vi till Ekholmsvägen 34.

Enheten för stadsmiljö, civilsamhälle och kultur

Ärenden och frågor som rör stadsmiljö, civilsamhälle och kultur i Skärholmen skickas till e-post: stadsutveckling.skarholmen@stockholm.se.

För felanmälningar hänvisar vi till appen Tyck till. I appen kan du lätt ange plats och du kan även bifoga bilder.

Ladda ner appen Tyck till, App store

Ladda ner appen Tyck till, Google Play

Ladda ner appen Tyck till, Microsoft Store

Avdelningen för nämnd och verksamhetsstöd ansvarar för den ekonomiska interna kontrollen och arbetar med budget, ekonomisk uppföljning och redovisning. I avdelningens ansvar ingår även att ge chefer och medarbetare goda förutsättningar kopplat till förvaltningsövergripande frågor avseende

 • administrativt stöd och avlastning
 • vaktmästeri
 • it och telefoni
 • nämnd
 • registratur och arkiv
 • upphandling
 • lokaler
 • säkerhet
 • hr/personal
 • internt skydd
 • feriearbete, Stockholmsjobb och Offentligt skyddat arbete (OSA).

Avdelningen ansvarar för myndighetsutövningen samt utreder, bedömer, beslutar och följer upp beviljade insatser på individnivå för

 • barn och ungdomar med familjer
 • vuxna missbrukare
 • personer med socialpsykiatrisk problematik
 • personer utsatta för våld i nära relation
 • våldsutövare
 • personer i behov av ekonomiskt bistånd
 • äldre
 • personer med funktionsnedsättning.

Avdelningen ansvarar också för att stödja och främja förutsättningar för jämlika livschanser och goda levnadsförhållande för barn, unga och deras föräldrar genom öppna verksamheter i stadsdelen genom

 • ungdomsmottagning
 • föräldrarådgivning
 • parklekar
 • fältassistenter
 • fritidsgårdar.

E-post: skarholmen@stockholm.se

I omsorg för äldre ingår

 • hemtjänst
 • Sätra vård- och omsorgsboende
 • dagverksamhet
 • aktivitetscenter
 • anhörigstöd.

I omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri ingår

 • LSS-bostäder
 • daglig verksamhet
 • personlig assistans
 • ledsagning
 • avlösning
 • kontaktperson
 • boendestöd, stödboende och öppna träffplatser för socialpsykiatrin
 • anhörigstöd.

E-post: skarholmen@stockholm.se

Uppdaterad