Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Kungsholmens stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Kungsholmens stadsdelsområde.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för

 • kommunal förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker)
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • konsumentvägledning
 • fritids- och kulturverksamhet.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar hur dessa kommunala verksamheter ska utföras inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

I Kungsholmens stadsdelsområde ingår stadsdelarna:

 • Kungsholmen
 • Stadshagen
 • Kristineberg
 • Fredhäll
 • Marieberg
 • Lilla Essingen
 • Stora Essingen.

Organisation

Arbetet i stadsdelsförvaltningen leds av stadsdelsdirektören Ann-Christine Hansson. Förvaltningen består av tre avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område.

Verksamheten ansvarar för park- och samhällsplaneringsfrågor på Kungsholmen och Essingeöarna. För att parkerna ska vara långsiktigt hållbara arbetar vi med att utveckla parkskötseln, öka den biologiska mångfalden och att stärka ekosystemtjänsterna.

Verksamheten omfattar den kommunala förskolan inklusive öppna förskolor och parklekar samt habiliteringsverksamhet för förskolebarn med motorisk funktionsnedsättning.

I Kungsholmens stadsdelsområde finns 25 förskolor med cirka 1650 inskrivna barn.

Individ- och familjeomsorgens uppdrag är att vara ett skyddsnät och en garanti för att de som bor eller vistas i stadsdelsområdet får den hjälp och det stöd de behöver i socialt utsatta situationer. Förebyggande arbete bedrivs bland barn, ungdomar och vuxna för att i ett tidigt skede uppmärksamma individer som är i behov av insatser. Försörjningsstödsenheten arbetar för att bidragstagare ska bli självförsörjande.

Inriktningen inom området stöd och service till personer med funktionsnedsättning är att identifiera och undanröja hinder för delaktighet i samhället samt ge förutsättningar för ett självständigt liv.

Avdelningen svarar för service och omvårdnad till personer över 65 år. I verksamhetsområdet ingår bland annat hemtjänst, servicehus, vård- och omsorgsboenden, dagverksamhet, anhörigstöd och träfflokal.

Dokument

Uppdaterad