Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Skarpnäcks stadsdelsområde.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för

 • kommunal förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker)
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • konsumentvägledning
 • fritids- och kulturverksamhet
 • sommarkollo.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar vad som ska prioriteras för dessa kommunala verksamheter inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut. 

I Skarpnäcks stadsdelsområde ingår stadsdelarna:

 • Hammarbyhöjden
 • Björkhagen
 • Enskededalen
 • Kärrtorp
 • Bagarmossen
 • Skarpnäck
 • Flaten
 • Orhem
 • Skrubba.

Organisation

Arbetet i stadsdelsförvaltningen leds av stadsdelsdirektören Karin Bülow. Förvaltningen består av tre verksamhetsavdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område samt av två administrativa avdelningar.

Avdelningens hr-team hanterar arbetsrättsliga frågor, samordning av förvaltningens lönerevision, chefsutbildningar, övertalighet och arbetar med insatser för att sänka sjukfrånvaro samt rehabilitering.

Avdelningen för hr och kansli ansvarar även för kanslifunktionen gentemot stadsdelsnämnden där registratur, arkivfrågor samt vaktmästeri ingår.

Ekonomiavdelningens generella uppdrag är att stötta nämnd, ledning och enhetschefer.

Avdelningen ansvarar för samordning av förvaltningens ILS- arbete som omfattar såväl internkontroll som verksamhetsuppföljning samt bistår ledningsgruppen med utredningsstöd.

Avdelningens controllerteam ansvarar för förvaltningens redovisning och bokslut, samordning av förvaltningens budgetarbete och uppföljning.

Avdelningen samordnar förvaltningens lokalfrågor, energieffektivisering, säkerhetsarbete och upphandlingsstöd. Vidare ansvarar avdelningen för strategiska it- och telefonifrågor.

Skarpnäcks kommunala förskolor är organiserade i fyra förskolenheter inom stadsdelsområdet. Enheterna följer områdets stadsdelar och har en grundskola i sitt respektive närområde som de samarbetar med vid övergång till förskoleklass. Förskoleförvaltningen ansvarar för tillsyn och tillståndsprövning av de fristående förskolorna.

Avdelningen för förskola och fritid ansvarar utöver den pedagogiska förskoleverksamheten för handläggning av barnomsorgskön samt kollo. Inom avdelningen finns öppna verksamheter i form av parklekar, fritidsgårdar, öppna förskolor samt introduktionsförskola. Avdelningen ansvarar även för drift av Skarpnäcks kulturhus.

Avdelningen för individ- och familjestöd ansvarar för stöd och skydd till barn, ungdomar och vuxna inklusive stöd och servicebehov till följd av funktionsnedsättningar samt ekonomiskt bistånd, hyresrådgivning, budget och skuldrådgivning och arbetsmarknadsåtgärder.

Avdelningen tillgodoser barns, ungdomars och deras föräldrars behov av stöd och behandling i hemmiljö.

Individ- och familjestödet i Skarpnäck är organiserad i fyra enheter.

Inom avdelningen för äldreomsorg finns sex enheter. Beställarenheten ansvarar för myndighetsutövningen, Norra Skarpnäcks och södra Skarpnäcks kommunala hemtjänstenheter utför hemtjänst och Hemmet för gamla är ett vård- och omsorgsboende med två enheter: somatik och demens.

De öppna mötesplatserna för äldre erbjuder dig som är 65+ kostnadsfria aktiviteter med fokus på social samvaro, kultur och rörelse.

Dokument

Verksamhetsplanen är det dokument där nämnden redogör för hur den tilldelade budgeten ska användas.

Verksamhetsplan 2024 (pdf)

Verksamhetsberättelsen är stadsdelsförvaltningens rapport till nämnden över året som gått. Där redogör förvaltningen för verksamheten under förra året och där kan stadsdelsnämnden följa upp de mål som satts i verksamhetsplanen. Verksamhetsberättelsen innehåller också bokslutet.

Verksamhetsberättelse 2023 (pdf)

Uppdaterad