Skarpnäcks stadsdelsfövaltning

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Skarpnäcks stadsdelsområde.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för

 • kommunal förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker)
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • konsumentvägledning
 • fritids- och kulturverksamhet
 • sommarkollo.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar vad som ska prioriteras för dessa kommunala verksamheter inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut. 

I Skarpnäcks stadsdelsområde ingår stadsdelarna:

 • Hammarbyhöjden
 • Björkhagen
 • Enskededalen
 • Kärrtorp
 • Bagarmossen
 • Skarpnäcks gård
 • Flaten
 • Orhem
 • Skrubba.

Organisation

Arbetet i stadsdelsförvaltning leds av stadsdelsdirektören Maria Laxvik. Förvaltningen består av fem avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område. 

Förskolan i Skarpnäck är organiserad i fyra förskolenheter. Enheterna följer områdets stadsdelar och har en grundskola i sitt närområde som de samarbetar med vid övergång till förskoleklass. De enskilt drivna förskolorna leds av utbildningsförvaltningen centralt inom staden.

Avdelningen ansvarar, utöver den pedagogiska förskoleverksamheten, för avgiftshantering, handläggning av barnomsorg på obekväm arbetstid samt handläggning av barnomsorgskön.

Inom avdelningen finns fyra enheter. Beställarenheten ansvarar för myndighetsutövningen, Skarpnäcks kommunala hemtjänst utför hemtjänst och Hemmet för gamla är ett vård- och omsorgsboende.

De öppna mötesplatserna för äldre erbjuder dig som är 65+ kostnadsfria aktiviteter med fokus på social samvaro, kultur och rörelse.

Avdelningen ansvarar för stöd och skydd till barn, ungdomar och vuxna inklusive stöd och servicebehov till följd av funktionsnedsättningar samt ekonomiskt bistånd, hyresrådgivning, budget och skuldrådgivning och arbetsmarknadsåtgärder.

Individ- och familjestödet i Skarpnäck är organiserad i fyra enheter.

Avdelningen tillgodoser barns, ungdomars och deras föräldrars behov av stöd och behandling i hemmiljö. Inom avdelningen finns även öppna verksamheter i form av parklekar och ungdomsgårdar.

Kulturarbetet innefattar drift och verksamhet vid Skarpnäcks kulturhus, stöd och samverkan med lokala kulturaktörer och föreningar.

Skarpnäcks kulturhus

Avdelningens HR-team hanterar arbetsrättsliga frågor, samordning av förvaltningens lönerevision, chefsutbildningar, övertalighet och arbetar med insatser för att sänka sjukfrånvaro samt rehabilitering.

Avdelningen ansvarar även för kanslifunktionen gentemot stadsdelsnämnden där registratur, arkivfrågor samt vaktmästeri ingår

Avdelningens generella uppdrag är att stötta nämnd, ledning och enhetschefer.

Avdelningen ansvarar för samordning av förvaltningens ILS- arbete som omfattar såväl internkontroll som verksamhetsuppföljning samt bistår ledningsgruppen med utredningsstöd.

Avdelningens controllerteam ansvarar för förvaltningens redovisning och bokslut, samordning av förvaltningens budgetarbete och uppföljning.

Avdelningen samordnar förvaltningens lokalfrågor, energieffektivisering, säkerhetsarbete och upphandlingsstöd. Vidare ansvarar avdelningen för strategiska it- och telefonifrågor.

Dokument

Verksamhetsplanen är det dokument där nämnden redogör för hur den tilldelade budgeten ska användas.

Verksamhetsplan 2020 (pdf, 1,5 MB, nytt fönster)

Verksamhetsberättelsen är stadsdelsförvaltningens rapport till nämnden över året som gått. Där redogör förvaltningen för verksamheten under förra året och där kan stadsdelsnämnden följa upp de mål som satts i verksamhetsplanen. Verksamhetsberättelsen innehåller också bokslutet.

 

Uppdaterad