Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde.

Några av de frågor stadsdelsförvaltningen ansvarar för är

 • kommunal förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • skötsel av parker
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • konsumentvägledning
 • fritids- och kulturverksamhet.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar vad som ska prioriteras för dessa kommunala verksamheter inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

I Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde ingår stadsdelarna

 • Aspudden
 • Fruängen
 • Gröndal
 • Herrängen
 • Hägersten
 • Hägerstensåsen
 • Liljeholmen
 • Liseberg
 • Långbro
 • Långsjö
 • Midsommarkransen
 • Mälarhöjden
 • Solberga
 • Västberga
 • Västertorp
 • Älvsjö
 • Örby slott.

Organisation

Arbetet i stadsdelsförvaltningen leds av stadsdelsdirektör Gunilla Davidsson. Förvaltningen består av sex avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område.

Nämndkansliet ansvarar för registratur, arkivfrågor och nämndadministration. Inom enheten finns även förvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska.

Avdelningen för ekonomi och upphandling ansvarar för stadsdelsförvaltningens övergripande ekonomiarbete och samordning av budget, bokslut och uppföljning. Avdelningen ansvarar även för upphandling och samordning av bland annat paraplysystemet.

Avdelningen för hr och kommunikation ansvarar för hr- och kommunikationsfrågor.

Avdelningen för samhällsplanering och intern service ansvarar för samhällsplanering samt drift och underhåll av stadsdelsområdets parker. Avdelningen ansvar även för förvaltningens interna service i form av lokalplanering, it, telefoni och kontorsservice.

Inom avdelningen ingår också förvaltningens medborgarkontor, samordningen av innovation, trygghets- och säkerhetsarbetet samt samverkan med stadsbyggande nämnder och bolagsstyrelser.

Avdelningen för förskola ansvarar för att tillhandahålla trygga, likvärdiga kommunala förskolor i Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde. Avdelningens arbete innefattar att driva, utveckla och följa upp verksamheterna. Avdelningen består av 13 förskoleenheter, en utvecklingsenhet och en resursenhet.

Utvecklingsenheten ansvarar för det övergripande kvalitetsarbetet och omfattar funktioner som kö, placering, lokalsamordning, administrativt stöd, kompetensutveckling, digital projektledning och kultursamordning.

Resursenheten ansvarar för avdelningens specialpedagogiska stöd samt öppna förskolor.

Avdelningen för social omsorg ansvarar för

 • stöd till och skyddsinsatser för barn, unga och deras föräldrar
 • stöd till och skyddsinsatser för personer med missbruksproblem
 • stöd till personer med fysisk, psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
 • stöd till personer med ekonomiska svårigheter och vissa insatser för arbetslösa
 • stöd till anhöriga till personer med beroendeproblematik samt med fysisk, psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
 • samhällsvägledning för nyanlända
 • öppna fritidsverksamheter för barn och unga som parklekar och ungdomsgårdar samt fältverksamhet och ungdomsmottagning.

Avdelningens arbete omfattar både myndighetsutövning och utförande verksamheter inom individ- och familjeomsorg och inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning.

De utförande verksamheterna ger stöd och service i form av bland annat

 • avlösare
 • ledsagning
 • boendestöd
 • grupp- och serviceboende
 • personlig assistans
 • sysselsättning
 • daglig verksamhet.

Avdelningen för äldreomsorg ansvarar för att tillhandahålla en god och trygg service, omsorg och vård för de äldre personer som har behov av det. Avdelningen arbetar både med förbyggande och biståndsbedömda insatser för att ge personer som är 65 år och äldre möjlighet att kunna leva och bo självständigt så länge som möjligt i sin hemmiljö.

Inom avdelningen ingår

 • servicehus
 • vård- och omsorgsboenden
 • dagverksamhet
 • hemtjänst
 • äldre- och anhörigstöd
 • mötesplatser och aktivitetscenter
 • myndighetsutövning i form av biståndsbedömning.

Dokument

Stadsdelsnämndens verksamhetsplan är ett dokument där stadsdelsnämnden redogör för hur tilldelad budget ska användas. 2022 års verksamhetsplan antogs av stadsdelsnämnden den 16 december 2021.

Verksamhetsplan 2022

Uppdaterad