Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde.

Några av de frågor stadsdelsförvaltningen ansvarar för är

 • kommunal förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • skötsel av parker
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • konsumentvägledning
 • fritids- och kulturverksamhet.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar vad som ska prioriteras för dessa kommunala verksamheter inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

I Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde ingår stadsdelarna

 • Aspudden
 • Fruängen
 • Gröndal
 • Herrängen
 • Hägersten
 • Hägerstensåsen
 • Liljeholmen
 • Liseberg
 • Långbro
 • Långsjö
 • Midsommarkransen
 • Mälarhöjden
 • Solberga
 • Västberga
 • Västertorp
 • Älvsjö
 • Örby slott.

Organisation

Arbetet i stadsdelsförvaltningen leds av stadsdelsdirektör Lee Orberson. Förvaltningen består av åtta avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område.

Nämndkansliet ansvarar för registratur, arkivfrågor och nämndadministration. Inom enheten finns även förvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska.

Avdelningen för ekonomi och upphandling ansvarar för stadsdelsförvaltningens övergripande ekonomiarbete och samordning av budget, bokslut och uppföljning. Avdelningen ansvarar även för upphandling och samordning av bland annat paraplysystemet.

Avdelningen för hr och kommunikation ansvarar för hr- och kommunikationsfrågor.

Avdelningen för samhälle och service ansvarar för samhällsplanering samt drift och underhåll av stadsdelsområdets parker. Avdelningen ansvar även för förvaltningens interna service i form av lokalplanering, it, telefoni och kontorsservice.

Inom avdelningen ingår också förvaltningens medborgarkontor, trygghets- och säkerhetsarbetet samt samverkan med stadsbyggande nämnder och bolagsstyrelser.

Avdelningen för förskola ansvarar för att tillhandahålla trygga, likvärdiga kommunala förskolor i Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde. Avdelningens arbete innefattar att driva, utveckla och följa upp verksamheterna. Avdelningen består av 13 förskoleenheter, en utvecklingsenhet och en resursenhet.

Utvecklingsenheten ansvarar för det övergripande kvalitetsarbetet och omfattar funktioner som kö, placering, lokalsamordning, administrativt stöd, kompetensutveckling, digital projektledning och kultursamordning.

Resursenheten ansvarar för avdelningens specialpedagogiska stöd samt öppna förskolor.

Avdelningen för individ- och familjeomsorg ansvarar för

 • utredning och myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorg
 • stöd och skyddsinsatser för barn, unga och deras föräldrar
 • stöd och skyddsinsatser för personer med missbruksproblem
 • stöd till personer med ekonomiska svårigheter och vissa insatser för arbetslösa
 • stöd till anhöriga till personer med beroendeproblematik
 • öppen fritidsverksamhet för barn och unga i parklekar och ungdomsgårdar samt fältverksamhet och ungdomsmottagning.

Avdelningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatri ansvarar för

 • utredning och myndighetsutövning av behov av stöd och service till barn och vuxna med funktionsnedsättning
 • stöd till anhöriga till personer med fysisk, psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
 • grupp- och servicebostäder, personlig assistans, ledsagning/ledsagarservice och avlösarservice i egen regi
 • insatser i egen regi inom socialpsykiatrin, i form av boendestöd, stödboende och gruppbostad, profilboende 55+, träfflokal och sysselsättningsverksamhet.

Avdelningen för äldreomsorg ansvarar för att tillhandahålla en god och trygg service, omsorg och vård för de äldre personer som har behov av det. Avdelningen arbetar både med förbyggande och biståndsbedömda insatser för att ge personer som är 65 år och äldre möjlighet att kunna leva och bo självständigt så länge som möjligt i sin hemmiljö.

Inom avdelningen ingår

 • servicehus
 • vård- och omsorgsboenden
 • dagverksamhet
 • hemtjänst
 • äldre- och anhörigstöd
 • mötesplatser och aktivitetscenter
 • myndighetsutövning i form av biståndsbedömning.

Dokument

Stadsdelsnämndens verksamhetsplan är ett dokument där stadsdelsnämnden redogör för hur tilldelad budget ska användas.

Uppdaterad