Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Hässelby-Vällingby stadsdelsområde.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för

 • kommunal förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker)
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • konsumentvägledning
 • fritids- och kulturverksamhet.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar hur dessa kommunala verksamheter ska utföras inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

Stadsdelsområde ingår stadsdelarna

 • Hässelby Gård
 • Hässelby Strand
 • Hässelby Villastad
 • Grimsta
 • Kälvesta
 • Nälsta
 • Råcksta
 • Vinsta
 • Vällingby.

Organisation

Arbetet i stadsdelsförvaltning leds av stadsdelsdirektören Toni Mellblom. Förvaltningen består av fem avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område.

Avdelningen verksamhetsstöd och stadsmiljö består av fyra enheter:

 • I stabsenheten ingår nämnd, registratur, arkivfrågor, säkerhet, trygghetsrelaterade frågor, informationssäkerhet samt kontakten med förvaltningens dataskyddsombud.
 • Ekonomi- och inköpsenheten ansvarar för förvaltningens ekonomifrågor som redovisning, bokslut, budget och prognosarbete.
 • Personalenheten hanterar chefsstöd inom hr-området samt vaktmästeri.
 • Inom stadsmiljö- och lokalenheten finns bland annat stadsmiljö, lokalfrågor, praktisk säkerhet, plan- och miljöfrågor, upphandling samt it och telefoni.

Avdelningen för förskola ansvarar för kommunala förskolor, öppen förskola och introduktionsförskola. Förskolan omfattar tio enheter med cirka 2 500 inskrivna barn.

Inom avdelningen hanteras även handläggning av barnomsorg på obekväm arbetstid samt insatser till barn i behov av särskilt stöd inom kommunala förskolan.

E-post: forskola.hasselby-vallingby@edu.stockholm.se

Avdelningen utreder barn och ungas behov av stöd och skydd samt erbjuder förebyggande insatser för barn och familjer. Avdelningen hanterar bland annat föräldrarådgivning, familjerätt, fältassistenter, fritidsgårdar och parklekar.

Avdelningen utreder vuxnas behov av stöd, vård och behandling. Avdelningen hanterar bland annat försörjningsstöd, missbruksproblematik, relationsvåld och medborgarservice.

Avdelningen utreder, fattar beslut om och genomför insatser för vuxna upp till 65 år med fysisk och psykisk funktionsnedsättning.

Avdelningen för äldreomsorg utreder och fattar beslut om stöd-, vård- och omsorgsinsatser för personer över 65 år, insatser som utförs av egna enheter eller privata vårdgivare. Inom avdelningen finns

 • hemtjänst
 • vård- och omsorgsboenden
 • öppna mötesplatser för seniorer.

Uppdaterad