Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Hässelby-Vällingby stadsdelsområde.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för

 • kommunal förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker)
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • konsumentvägledning
 • fritids- och kulturverksamhet.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar hur dessa kommunala verksamheter ska utföras inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

Stadsdelsområde ingår stadsdelarna

 • Hässelby Gård
 • Hässelby Strand
 • Hässelby Villastad
 • Grimsta
 • Kälvesta
 • Nälsta
 • Råcksta
 • Vinsta
 • Vällingby.

Organisation

Arbetet i stadsdelsförvaltning leds av stadsdelsdirektören Susanna Halldin Olsson. Förvaltningen består av sex avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område.

Administrativa avdelningen rymmer stödjande och styrande funktioner och är indelad i

 • strategiska enheten
 • fastighet- och parkenheten
 • hr-enheten
 • ekonomifunktionen.

Avdelningen håller samman arbetet med förvaltningens verksamhetsplanering och uppföljning samt hanterar frågor inom kommunikation, it, lokaler, säkerhet, stadsmiljö samt övergripande plan- och miljöfrågor.

Ekonomi ansvarar för förvaltningens redovisning och bokslut samt för att stötta verksamheterna i deras budget- och prognosarbete.

Hr ger stöd till ledning och chefer i personalrelaterade frågor.

Avdelningen för förskola ansvarar för kommunala förskolor, öppen förskola och introduktionsförskola. Förskolan omfattar tio enheter med cirka 2 500 inskrivna barn.

Inom avdelningen hanteras även handläggning av barnomsorg på obekväm arbetstid samt insatser till barn i behov av särskilt stöd inom kommunala förskolan.

E-post: forskola.hasselby-vallingby@stockholm.se

Avdelningen utreder vuxnas behov av stöd, vård och behandling. Avdelningen hanterar bland annat försörjningsstöd, missbruksproblematik, relationsvåld och medborgarservice.

Avdelningen utreder, fattar beslut om och genomför insatser för vuxna upp till 65 år med fysisk och psykisk funktionsnedsättning.

Avdelningen utreder barn och ungas behov av stöd och skydd samt erbjuder förebyggande insatser för barn och familjer. Avdelningen hanterar bland annat föräldrarådgivning, familjerätt, fältassistenter, fritidsgårdar och parklekar.

Avdelningen för äldreomsorg utreder och fattar beslut om stöd-, vård- och omsorgsinsatser för personer över 65 år, insatser som utförs av egna enheter eller privata vårdgivare. Inom avdelningen finns

 • hemtjänst
 • vård- och omsorgsboenden
 • öppna mötesplatser för seniorer.

Uppdaterad