Norra innerstadens stadsdelsförvaltning

Norra innerstadens stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Norra innerstadens stadsdelsområde.

Några av de frågor stadsdelsförvaltningen ansvarar för är:

 • kommunal förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • stadsmiljöarbete (stadens parker och grönområden)
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • konsumentvägledning
 • fritids- och kulturverksamhet.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar hur dessa kommunala verksamheter ska utföras inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

I Norra innerstadens stadsdelsområde ingår stadsdelarna:

 • Djurgården, även kallad Södra Djurgården
 • Hjorthagen
 • Gärdet
 • Norra Djurgården
 • Norrmalm
 • Vasastaden
 • Skeppsholmen
 • Östermalm.

Hagastaden och Norra Djurgårdstaden är nya stadsområden inom stadsdelsområdet.

Organisation

Arbetet i stadsdelsförvaltningen leds av stadsdelsdirektör Jesper Ackinger. Förvaltningen består av åtta avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område.

I administrativa avdelningen ansvarar för arkiv, registratur och nämndprocessen. Avdelningen ansvarar också för handläggning av feriejobb och föreningsbidrag samt kommunikation.

I avdelningen ingår

 • enheten för kansli och kontorsservice
 • it-enheten.

Ekonomiavdelningen ansvarar för processer kring

 • budget
 • bokslut
 • månadsrapport
 • redovisning
 • lokalfrågor.

Hr-avdelningen ansvarar för att ta fram och utveckla strategier och processer inom hr-området.

Kvalitetsavdelningen samordnar förvaltningens arbete med planering och uppföljning samt innovation och utveckling. Avdelningen samordnar även arbetet med upphandling och inköp.

Avdelningen ansvarar för säkerhets- och trygghetsarbete och arbetet med medborgarinflytande samt civilsamhällesfrågor.

Avdelningen består av

 • säkerhets- och trygghetsenheten
 • utvecklingsenheten.

Avdelningen ansvarar för park- och stadsmiljöfrågor, parkinvesteringar samt drift och underhåll av stadens parker och grönområden inom Kungsholmens och Norra innerstadens stadsdelsområden.

 

Förskoleavdelningen ansvarar för kommunala förskolor, parklekar och öppna förskolor.

Avdelningen består av enheterna

 • Centrala Östermalms förskolor
 • Engelbrekt Gärdets förskolor
 • Hedvig Eleonora förskolor
 • Johannes förskolor
 • Karlbergs förskolor
 • Klara förskolor
 • Matteus förskolor
 • Norra Djurgårdsstadens förskolor
 • Odenplans förskolor.

Socialtjänstavdelningen ansvarar för socialt stöd och skydd till barn, ungdomar och familjer. Familjebehandling och fritidsverksamhet och insatser för barn och unga finns inom avdelningen liksom stöd och service till barn, unga och vuxna med funktionshinder, stöd till vuxna med missbruksproblematik samt socialpsykiatri.

Avdelningen består av enheterna

 • enheten för ekonomiskt bistånd och arbete
 • enheten för prevention och familjebehandling
 • familjeenheten
 • socialpsykiatriska utförarenheten
 • utförarenheten LSS
 • vuxenenheten.

Äldreomsorgsavdelningen ansvarar för det hälsofrämjande arbetet och öppna träffpunkter för seniorer samt biståndsbedömning, service och omvårdnad till personer över 65 år.

I verksamhetsområdet ingår bland annat

 • anhörigstöd
 • dagverksamhet
 • hemtjänst
 • vård- och omsorgsboenden
 • öppna träffpunkter för äldre.

Dokument

Norra innerstadens stadsdelsnämnd beslutade den 1 juli 2023 om verksamhetsplan för Norra innerstadens stadsdelsförvaltning.

Norra innerstadens stadsdelsnämnd beslutade vid sammanträde den 1 juli 2023 om verksamhetsberättelse för Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnder för perioden 1 januari 2023 till 30 juni 2023 då nämnderna bildade Norra innerstadens stadsdelsnämnd. 

Uppdaterad