Östermalms stadsdelsförvaltning

Östermalms stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Östermalms stadsdelsområde.

Ny stadsdelsförvaltning från 1 juli

Kommunfullmäktige har beslutat om sammanläggning av stadsdelsförvaltningarna Norrmalm och Östermalm till en samlad stadsdelsförvaltning med namnet Norra innerstaden.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för

 • kommunal förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker)
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • konsumentvägledning
 • fritids- och kulturverksamhet.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar vad som ska prioriteras för de kommunala verksamheterna inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

I Östermalms stadsdelsområde ingår stadsdelarna:

 • Östermalm (utom en mindre del vid Roslagstull)
 • Hjorthagen
 • Gärdet
 • Södra Djurgården
 • Norra Djurgården

Organisation

Arbetet i stadsdelsförvaltningen leds av tillförordnad stadsdelsdirektör Jesper Ackinger. Förvaltningen är organiserad i tre verksamhetsavdelningar och tre stödavdelningar. Parkmiljöavdelningen tillhör organisatoriskt Norrmalms stadsdelsförvaltning.

Förskole- och parklekavdelningen ansvarar för den kommunala förskolan, öppen förskola och parklekar.

Avdelningen är, förutom avdelningsstödet, organiserad i fyra förskoleområden med verksamhet på 34 adresser.

De fyra områdena är:

 • Centrala Östermalm
 • Engelbrekt-Gärdet
 • Hedvig Eleonora
 • Norra Djurgårdsstaden.

De öppna förskolorna och parklekarna ingår i förskoleområdena Centrala Östermalm och Norra Djurgårdsstaden. 

E-post: ostermalm@stockholm.se

Socialtjänstavdelningen ansvarar för stöd och skydd till barn, ungdomar och vuxna samt stöd och service till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Avdelningen ansvarar också för fritid för ungdomar, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder.

Avdelningen är, förutom avdelningsstöd, organiserad i fem enheter: familjeenheten, försörjningsstödsenheten, preventionsenheten, socialtjänstens utförarenhet och vuxenenheten.

E-post: ostermalm@stockholm.se

Äldreomsorgsavdelningen ansvarar för service och omvårdnad till personer över 65 år. I verksamhetsområdet ingår bland annat hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, dagverksamhet, anhörigstöd, öppna seniorträffar för alla äldre i stadsdelen och informationscenter för seniorer.


Avdelningen är, förutom avdelningsstöd, organiserad i ett beställarområde, vård- och omsorgsboende samt ordinärt boende med hemtjänst och förebyggande verksamhet.

E-post: ostermalm@stockholm.se

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden tillhör organisatoriskt Norrmalms stadsdelsförvaltning, men ansvarar för Norrmalm, Kungsholmen och Östermalm.

Avdelningen ansvarar för frågor som rör skötsel, underhåll och investeringar i parker, grönområden, lekplatser och plaskdammar i Stockholms norra innerstad.

Dokument

Verksamhetsplanen (VP) är det viktigaste styrinstrumentet för stadsdelsnämndens och förvaltningens arbete. Den beskriver hur nämnden planerar att nå de mål kommunfullmäktige beslutat om inom tilldelad budget.

Planen innehåller verksamhetsspecifika inriktningsmål och generella åtaganden för det kommande året. Alla enheter utarbetar sedan egna planer där de beskriver sina åtaganden gentemot de stockholmare de riktar sig till.

Nämnderna ska varje år upprätta en verksamhetsberättelse (VB) och bokslut. I verksamhetsberättelsen ska nämnden redovisa på vilket sätt den fullgjort sitt ansvar. Det ska klart framgå hur nämnden har uppfyllt kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar.

Uppdaterad