Östermalms stadsdelsförvaltning

Östermalms stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Östermalms stadsdelsområde.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för

 • kommunal förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker)
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • konsumentvägledning
 • fritids- och kulturverksamhet.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar vad som ska prioriteras för de kommunala verksamheterna inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

I Östermalms stadsdelsområde ingår stadsdelarna:

 • Östermalm (utom en mindre del vid Roslagstull)
 • Hjorthagen
 • Gärdet
 • Södra Djurgården
 • Norra Djurgården

Organisation

Arbetet i stadsdelsförvaltningen leds av stadsdelsdirektören Kerstin Andersson. Förvaltningen är organiserad i tre verksamhetsavdelningar och tre stödavdelningar. Parkmiljöavdelningen tillhör organisatoriskt Norrmalms stadsdelsförvaltning.

Förskole- och parklekavdelningen ansvarar för den kommunala förskolan, öppen förskola och parklekar.

Avdelningen är organiserad i fyra förskoleområden med verksamhet på närmare 35 adresser. Den öppna förskolan och parklekarna ingår i förskoleområdena.

E-post: ostermalm@stockholm.se

Socialtjänstavdelningen ansvarar för stöd och skydd till barn, ungdomar och vuxna samt stöd och service till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Avdelningen ansvarar också för fritid för ungdomar, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder.

Avdelningen är, förutom avdelningsstöd, organiserad i fem enheter: familjeenheten, försörjningsstödsenheten, preventionsenheten, socialtjänstens utförarenhet och vuxenenheten.

E-post: ostermalm@stockholm.se

Äldreomsorgsavdelningen ansvarar för service och omvårdnad till personer över 65 år. I verksamhetsområdet ingår bland annat hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, dagverksamhet, anhörigstöd, öppna träfflokaler för alla äldre i stadsdelen och informationscenter för seniorer.

Avdelningen är, förutom avdelningsstöd, organiserad i ett beställarområde, som ansvarar för biståndsbedömning inklusive områdesstöd med bland annat tryggt mottagande, och ett utförarområde med Rio vård- och omsorgsboende, samt de fyra hemtjänstenheter som drivs i egen regi. Utöver det finns det en förebyggandeenhet som bland annat ansvarar för dagverksamhet och anhörigstöd.

E-post: ostermalm@stockholm.se

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden tillhör organisatoriskt Norrmalms stadsdelsförvaltning, men ansvarar för Norrmalm, Kungsholmen och Östermalm.

Avdelningen ansvarar för frågor som rör skötsel, underhåll och investeringar i parker, grönområden, lekplatser och plaskdammar i Stockholms norra innerstad.

Dokument

Verksamhetsplanen (VP) är det viktigaste styrinstrumentet för stadsdelsnämndens och förvaltningens arbete. Den beskriver hur nämnden planerar att nå de mål kommunfullmäktige beslutat om inom tilldelad budget.

Planen innehåller verksamhetsspecifika inriktningsmål och generella åtaganden för det kommande året. Alla enheter utarbetar sedan egna planer där de beskriver sina åtaganden gentemot de stockholmare de riktar sig till.

Nämnderna ska varje år upprätta en verksamhetsberättelse (VB) och bokslut. I verksamhetsberättelsen ska nämnden redovisa på vilket sätt den fullgjort sitt ansvar. Det ska klart framgå hur nämnden har uppfyllt kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar.

Uppdaterad