Behandling av personuppgifter i vuxenutbildningen

När du ansöker till och deltar i vuxenutbildningen behandlar och förmedlar vi personuppgifter om dig. Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en nu levande person.

De personuppgifter vi behandlar om dig inom vuxenutbildningen behandlas enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi är en myndighet och när du söker vuxenutbildning krävs personuppgifter för att säkerställa att beslut fattas på en rättssäker grund, både vid ansökan, antagning och genomförande av studierna. Vissa personuppgifter kan också behöva användas för att följa upp, utvärdera och förbättra utbildningar inom vuxenutbildningen.

Arbetsmarknadsnämnden är ansvarig

Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att behandlingen av personuppgifterna behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen).

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

För att behandla personuppgifter om dig måste vi kunna stödja oss på en rättslig grund. Inom vuxenutbildningen är personuppgiftsbehandling nödvändig för att utföra en uppgifter av allmänt intresse och som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning (artikel 6.1 e dataskyddsförordningen och 2 kap. 2 § dataskyddslagen).

Vilka tar emot uppgifterna om dig?

De som behandlar dina personuppgifter är anställda vid Arbetsmarknadsförvaltningen. Om du blir antagen till en utbildning lämnas dina personuppgifter ut till den utbildningsanordnare (skola) där du ska studera.

Uppgifterna lämnas ut till Centrala studiestödsnämnden, Statistiska centralbyrån och Universitet- och högskolerådet. Personuppgifter lämnas också vidare till våra IT-leverantörer samt samarbets- och avtalspartners.

Eftersom uppgifter om dig blir allmän handling, kan alla uppgifter komma att lämnas ut. Under rubriken Allt du skickar in blir allmän handling finns mer information.

Vilka uppgifter behandlar vi om dig?

Förutom de uppgifter du lämnar när du söker till vuxenutbildningen så hämtar vi din folkbokföringsadress från Skatteverkets folkbokföringsregister och vi behandlar uppgifter som uppkommer under studiernas gång, till exempel dina studieresultat eller de uppgifter som uppkommer om du behöver stöd under dina studier.

Allt du skickar in blir allmän handling

Allt du skickar in till en myndighet blir en så kallad allmän handling som kan begäras ut av allmänheten och massmedier. Skriv därför inte mer än nödvändigt när du kontaktar oss via brev eller mejl och undvik att ta med känsliga uppgifter.

Om någon begär ut uppgifterna om dig gör vi en sekretessprövning för att bedöma om uppgifterna ska vara sekretessbelagda eller inte. Vi beslutar sedan i vilken utsträckning uppgifterna kan lämnas ut.

Är något fel eller vill du ändra något?

Du har rätt att begära rättelse, till exempel rätta felaktiga uppgifter om dig eller komplettera ofullständiga uppgifter. Hittar du några fel bland dina uppgifter kontakta support.vux.amf@edu.stockholm.se eller arbetsmarknadsnämndens dataskyddsombud på dataskyddsombud.amf@stockholm.se.

Du kan kontakta oss om du vill:

  • veta vilka uppgifter vi har om dig,
  • begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig,
  • överföra uppgifter vi behandlar om dig,
  • begära om begränsning av behandlingen av dina uppgifter,
  • invända mot hur vi behandlar dina personuppgifter samt
  • begära att vi raderar dina uppgifter.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar. Personuppgifter av ringa eller tillfällig betydelse raderas då de inte längre är aktuella enligt gällande gallringsbeslut för Stockholms stad.

Dataskyddsombud

Kontakta arbetsmarknadsnämndens dataskyddsombud på
dataskyddsombud.amf@stockholm.se om du har frågor eller synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter.

Rätten att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du är missnöjd med hur arbetsmarknadsnämnden behandlar dina personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med dina klagomål.

E-post: imy@imy.se

Uppdaterad