Vybild stockholm med stadshusets tre kronor i förgrunden

Statistisk årsbok

Den statistiska årsboken för Stockholm är en publikation där staden presenteras med hjälp av siffror. Här hittar du runt 70 000 uppgifter om hela staden och om stockholmarna.

Årsboken är uppdelad i två avsnitt

  • Statistik om Stockholm
  • Statistiska jämförelser.

Årsboken trycktes för första gången 1904 men statistik om staden har samlats in och sammanställts längre än så. Det gör att vi kan jämföra utveckling över en mycket lång tid. Sedan 2004 finns årsboken tillgänglig på internet. 

Årsbok 2022

Statistisk årsbok för Stockholm 2022 (pdf, 14 MB, nytt fönster)

Statistisk årsbok

Årsboken innehåller en stor mängd data om Stockholm och stockholmarna. Här hittar du tabeller med statistik inom olika områden.

Tabellerna över Stockholms stadsdelsområden innehåller statistik som beskriver Stockholms tretton stadsdelsområden utifrån befolkning, bostäder, sysselsättning, ohälsa, inkomst med mera. De tretton stadsdelsområdena hör ihop med stadsdelsnämnderna.

Befolkningsutveckling

1.2 Folkmängd den 31 december 2005–2030 (xlsx, 14 kB, nytt fönster)

1.3 Medelålder 2005–2020 (xlsx, 14 kB, nytt fönster) 

1.4 Folkmängd efter ålder 2020–12-31 (xlsx, 14 kB, nytt fönster)

1.5 Prognos 2021. Folkmängd efter ålder 2030-12-31 (xlsx,17 kB, nytt fönster)

Utrikesfödda och utländsk bakgrund

1.7 Utrikes födda och födda i Sverige med två föräldrar födda utomlands 2020-12-3 (xlsx, 14 kB, nytt fönster)

1.8 Utrikes födda och födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar efter ländergrupper 2020-12-31 (xlsx, 13 kB, nytt fönster)

1.9 Utrikes födda samt utländska medborgare 2020-12-31 (xlsx, 13 kB, nytt fönster)

1.10 Utrikes födda efter vistelsetid 2020-12-31 (xlsx,15 kB, nytt fönster)

1.11 Utländska medborgare den 31 december 2005–2020 (xlsx, 14 kB, nytt fönster)

1.12 Utländska medborgare samt svenska medborgare födda utrikes den 31 december 2005–2020 (xlsx, 14 kB, nytt fönster)

Födda och döda

1.17 Födda och döda 2018–2020 (xlsx, 13 kB, nytt fönster)

1.18 Fruksamhet efter ålder och medelålder vid första barn 2020 (xlsx, 16 kB, nytt fönster)

Flyttningar inom staden

1.19 Flyttningar inom och mellan stadsdelsområden 2020 (xlsx, 16 kB, nytt fönster)

1.20 In- och utflyttade samt inomflyttningar 2020 (xlsx, 14 kB, nytt fönster)

Bostäder

1.22 Lägenheter i flerbostadshus  och övriga hus efter storlek 2020-12-31 (xlsx, 16 kB, nytt fönster) 

1.23 Bostäder, bostadsarea och folkmängd 2020-12-31 (xlsx, 14 kB, nytt fönster)

1.24 Bostäder efter typ av bostad 2020-12-31 (xlsx, 14 kB, nytt fönster)

1.25 Bostäder i flerbostadshus, övriga hus och småhus efter upplåtelseformägare 2020-12-31 (xlsx, 15 kB, nytt fönster)

1.26 Nybyggda bostäder efter storlek 2019 (xlsx, 14 kB, nytt fönster)

1.27 Nybyggda bostäder efter hustyp och upplåtelseform 2020 (xlsx, 13 kB, nytt fönster)

1.28 Nettotillskott av bostäder efter storlek 2020 (xlsx, 12 kB, nytt fönster)

Sysselsättning

1.32 Arbetslösa den 31 oktober 2017–2019 (xlsx, 15 kB, nytt fönster)

1.33 Förvärvsarbetande (1- tim) befolkning 2019 (xlsx, 14 kB, nytt fönster)

1.34 Förvärvsarbetande (1- tim) befolkning 2017–2019 (xlsx, 16 kB, nytt fönster)

1.35 Förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande befolkning (16–64 år) efter aktivitet 2019 (xlsx, 17 kB, nytt fönster)

1.36 Förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande utrikes födda (16–64 år) efter aktivitet 2019 (xlsx, 17 kB, nytt fönster)

1.37 Förvärvsarbetande (1- tim) befolkning efter näringsgren 2019 (xlsx, 15 kB, nytt fönster)

1.38 Förvärvsarbetande (1- tim) dagbefolkning efter näringsgren 2019 (xlsx, 17 kB, nytt fönster)

1.39 Förvärvsarbetande dag- och nattbefolkning samt in- och utpendling 2019 (xlsx, 14 kB, nytt fönster)

Ohälsa

1.40 Befolkningen (16–64 år) efter antal sjukpenningdagar 2020 (xlsx, 14 kB, nytt fönster)

1.41 Genomsnittligt antal sjukpenningdagar (anmälda till försäkringskassan) efter ålder och kön 2020 (xlsx, 16 kB, nytt fönster)

1.42 Personer med sjuk- och aktivitetsersättning 2005–2020 (xlsx, 16 kB, nytt fönster)

1.43 Personer med sjukersättning efter ålder 2020 (xlsx, 17 kB, nytt fönster)

1.44 Personer med sjukersättning efter svensk och utländsk bakgrund 2020 (xlsx, 14 kB, nytt fönster)

1.45 Ohälsotal 2013–2019 (xlsx, 16 kB, nytt fönster)

Äldreomsorg och färdtjänst

1.46 Personer med någon form av äldreomsorg efter biståndsbeslutande stadsdelsförvaltning och regiform 2018–2020 (xlsx, 16 kB, nytt fönster)

1.47 Personer med någon form av äldreomsorg efter biståndsbeslutande stadsdelsförvaltning 2019–2021 (xlsx, 18 kB, nytt fönster)

1.48 Färdtjänst 2020 (xlsx, 21 kB, nytt fönster)

Ekonomiskt bistånd

1.49 Ekonomiskt bistånd, genomsnittligt ekonomiskt bistånd och biståndstid 2019 och 2020 (xlsx, 18 kB, nytt fönster)

1.50 Personer med ekonomiskt bistånd 2018–2020 (xlsx, 18 kB, nytt fönster)

1.52 Personer med ekonomiskt bistånd efter ålder 2020 (xlsx, 20 kB, nytt fönster)

Vård av missbrukare

1.53 Anmälningar om tvångsvård och intagning på institution (enligt LVM) för vuxna missbrukare 2020 (xlsx, 13 kB, nytt fönster)

1.54 Personer 21– år med missbruk och vissa insatser från individ- och familjeomsorgen (enligt SoL) 1 november 2019 (xlsx, 15 kB, nytt fönster)

Utbildning

1.55 Elever i grundskolan samt i förskoleklass efter bostads sdn och skol sdn sept 2020 (xlsx, 15 kB, nytt fönster)

1.56 Elever i grundskolan samt i förskoleklass efter bostads sdn och skol sdn sept 2020 i procent (xlsx, 17 kB, nytt fönster)

1.57 Elever som gått ut åk 9 vt 2020 med behörighet att söka till gymnasieskolans nationella program (xlsx, 14 kB, nytt fönster)

1.58 Elever som gått ut åk 9 vt 2019 med övergång till gymnasieskolan ht 2019 eller ht 2020 (xlsx, 13 kB, nytt fönster)

1.59 Elever som gått ut gymnasieskolan vt 2017 med övergång till högskolan inom tre år (xlsx, 14 kB, nytt fönster)

1.60 Personer i utbildning 2019 (xlsx, 15 kB, nytt fönster)

1.61 Befolkningens (25–64 år) högsta utbildningsnivå 2020-12-31 (xlsx, 14 kB, nytt fönster)

Anmälda brott

1.63 Anmälda brott 2020 (xlsx, 16 kB, nytt fönster)

Inkomst

1.64 Medelinkomster 2017–2019 (xlsx, 15 kB, nytt fönster)

1.65 Medelinkomster efter ålder och kön 2019 (xlsx, 15 kB, nytt fönster)

1.66 Medelinkomster för hushåll efter ålder 2019 (xlsx, 15 kB, nytt fönster)

1.67 Inkomsttagare hushållsvis efter disponibel inkomst 2019 (xlsx, 16 kB, nytt fönster)

1.68 Disponibel inkomst för hushåll 20- år 2019 (xlsx, 15 kB, nytt fönster)

1.69 Disponibel inkomst för Hushåll 20–64 år med barn1 2019 (xlsx, 15 kB, nytt fönster)

Val

1.70 Kommunfullmäktigevalet 2018 (xlsx, 12 kB, nytt fönster)

1.72 Kommunfullmäktigevalet 2018. Godkända valsedlar partivis (xlsx, 17 kB, nytt fönster)

I tabellerna nedan beskrivs Stockholms historiska befolkningsutveckling, nuvarande folkmängd utifrån ålder, kön, område, och för utländsk bakgrund.

Folkmängd, historiskt och idag

4.1 Folkmängd i Stockholm, länet och riket den 31 december 1750–2020 (xlsx, 13 kB, nytt fönster)

4.12 Folkmängd efter ålder och kön 2019-12-31 samt medelfolkmängden 2020 (xlsx, 14 kB, nytt fönster)

4.2 Folkmängd efter kön den 31 december 1800–2020 (xlsx, 12 kB, nytt fönster)

4.3 Folkmängd efter ålder den 31 december 1850–2020 (xlsx, 15 kB, nytt fönster)

4.4 Folkmängd efter civilstånd den 31 december 1900–2020 (xlsx, 13 kB, nytt fönster)

4.6 Folkmängd församlingsvis den 31 december 1880–2020 (xlsx, 16 kB, nytt fönster)

4.8 Folkmängd efter ålder den 31 december 2014–2030 (xlsx, 16 kB, nytt fönster)

4.9 Folkmängd distriktsvis den 31 december 2014–2030 (xlsx, 16 kB, nytt fönster)

Utrikesfödda och utländsk bakgrund

4.17 Utrikes födda och födda i Sverige med två föräldrar födda utomlands distriktsvis 2020-12-31 (xlsx, 18 kB, nytt fönster)

4.18 Utrikes födda och födda i Sverige med två föräldrar födda utomlands 31 december 2010–2020 (xlsx, 13 kB, nytt fönster)

4.20 Utrikes födda samt utländska medborgare 2020-12-31 (xlsx, 17 kB, nytt fönster)

4.21 Utrikes födda samt utländska medborgare per distrikt 2020-12-31 (xlsx, 17 kB, nytt fönster)

4.23 Utrikes födda efter vistelsetid, medborgarskap, ålder och kön 2020-12-31 (xlsx, 14 kB, nytt fönster)

I tabellerna nedan beskrivs hur folkmängden har förändrats utifrån antalet födda, döda och flyttningar.

5.1 Folkmängdens förändringar och dess faktorer 1911–2020 (xlsx, 16 kB, nytt fönster)

5.3 Folkmängden och dess förändringar distriktsvis 2020 (xlsx, 15 kB, nytt fönster)

Födda och barnafödande utifrån ålder

5.10 Förstföderskor efter ålder samt medelålder 2011–2020 (xlsx, 14 kB, nytt fönster)

5.11 Barnaföderskor efter ålder 1911–2020 (xlsx, 283 kB, nytt fönster)

5.12 Fruktsamhet efter moderns ålder samt summerad fruktsamhet 2000–2020 (xlsx, 13 kB, nytt fönster)

5.14 Levande födda efter födelsemånad 1991–2020 (xlsx, 12 kB, nytt fönster)

5.15 Födda efter kön och moderns civilstånd 1991–2018 (xlsx, 12 kB, nytt fönster)

5.16 Levande födda distriktsvis 2002–2020 (xlsx, 16 kB, nytt fönster) 

Döda och livslängd

5.17 Döda per distrikt 1991–2020 (xlsx, 15 kB, nytt fönster)

5.18 Döda efter ålder och kön 2020 (xlsx, 18 kB, nytt fönster)

5.19 Döda efter dödsmånad 1991–2020 (xlsx, 12 kB, nytt fönster)

5.22 Återstående medellivslängd 1861–2020 (xlsx, 13 kB, nytt fönster)

5.24 Dödlighet efter ålder, kön och dödsorsak. Dödstal per 100 000 av medelfolkmängden 2019 (xlsx, 25 kB, nytt fönster)

Flyttningar

5.25 In- och utflyttade 1921–2020 (xlsx, 13 kB, nytt fönster)

5.26 In- och utflyttade efter ålder och kön 2020 (xlsx, 15 kB, nytt fönster)

5.28 Flyttningsutbyte med riket och utlandet distriktsvis 2020 (xlsx, 15 kB, nytt fönster)

I tabellerna nedan beskrivs stadens sysselsättning och arbetslöshet utifrån stadens befolkning, samt viss näringslivsverksamhet.

Näringsliv

9.10 Arbetsställen efter storleksklass näringsgrensvis 2020 (xlsx, 13 kB, nytt fönster)

9.30 Företagskonkurser branschvis efter antal anställda 2018–2020 (xlsx, 13 kB, nytt fönster)

9.31 Hotell och vandrarhem 2000–2020 (xlsx, 15 kB, nytt fönster)

9.32 Hotellgäster efter hemland 2000–2019 (xlsx, 15 kB, nytt fönster)

9.4 Anställda (årsarbetare) i stadens kommunala aktiebolag 2015–2020 (xlsx, 13 kB, nytt fönster)

9.5 Stockholms största företag efter antal anställda 2020 (xlsx, 13 kB, nytt fönster)

Sysselsättning, arbetslöshet och arbetspendling

9.16 Förvärvsarbetande befolkning 1985–2019 (xlsx, 11 kB, nytt fönster)

9.17 Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren och kön 2019 (xlsx, 15 kB, nytt fönster)

9.20 Förvärvsarbetande befolkning (16– år) efter ålder och kön 2019 (xlsx, 12 kB, nytt fönster)

9.25 Förvärvsarbetande befolkning (natt- och dagbefolkning) efter bostadsort, arbetsplats och näringsgren 2019 (xlsx, 18 kB, nytt fönster)

9.28 Förvärvsarbetande anställda 16–64 år i dagbefolkningen efter yrke och kön 2019 (xlsx, 26 kB, nytt fönster)

9.29 Ut- och inpendling av Stockholms förvärvsarbetande befolkning 2020 (xlsx, 16 kB, nytt fönster)

9.7 SCB:s arbetskraftsundersökningar. Arbetskraftstal, frånvarotal och arbetslöshetstal 1975–2020 (xlsx, 14 kB, nytt fönster)

9.8 Arbetslösa och lediga platser 2009–2020 (xlsx,16 kB, nytt fönster)

Anställda i Stockholms stad

9.3 Månadsavlönade i stadens tjänst efter förvaltning och kön 2020-12-31 (xlsx, 15 kB, nytt fönster)

Uppdaterad