Vybild stockholm med stadshusets tre kronor i förgrunden

Statistisk årsbok

Den statistiska årsboken för Stockholm är en publikation där staden presenteras med hjälp av siffror. Här hittar du runt 70 000 uppgifter om hela staden och om stockholmarna.

Årsboken är uppdelad i två avsnitt

  • Statistik om Stockholm
  • Statistiska jämförelser.

Årsboken trycktes för första gången 1904 men statistik om staden har samlats in och sammanställts längre än så. Det gör att vi kan jämföra utveckling över en mycket lång tid. Sedan 2004 finns årsboken tillgänglig på internet. 

Årsbok 2024

Statistisk årsbok för Stockholm 2024 (pdf)

Statistisk årsbok

Årsboken innehåller en stor mängd data om Stockholm och stockholmarna. Här hittar du tabeller med statistik inom olika områden.

Tabellerna över Stockholms stadsdelsområden innehåller statistik som beskriver Stockholms tretton stadsdelsområden utifrån befolkning, bostäder, sysselsättning, ohälsa, inkomst med mera. De tretton stadsdelsområdena hör ihop med stadsdelsnämnderna.

Befolkningsutveckling

1.2 Folkmängd den 31 december 2010–2032 (xlsx)

1.3 Medelålder 2006–2022 (xlsx) 

1.4 Folkmängd efter ålder 2022–12-31 (xlsx)

1.5 Prognos 2023. Folkmängd efter ålder 2032-12-31 (xlsx)

Utrikesfödda och utländsk bakgrund

1.7 Utrikes födda och födda i Sverige med två föräldrar födda utomlands 2022-12-31 (xlsx)

1.8 Utrikes födda och födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar efter ländergrupper 2022-12-31 (xlsx)

1.9 Utrikes födda samt utländska medborgare 2022-12-31 (xlsx)

1.10 Utrikes födda efter vistelsetid 2022-12-31 (xlsx)

1.11 Utländska medborgare den 31 december 2010–2022 (xlsx)

1.12 Utländska medborgare samt svenska medborgare födda utrikes den 31 december 2010–2022 (xlsx)

Födda och döda

1.17 Födda och döda 2020–2022 (xlsx)

1.18 Fruksamhet efter ålder och medelålder vid första barn 2022 (xlsx)

Flyttningar inom staden

1.19 Flyttningar inom och mellan stadsdelsområden 2022 (xlsx)

1.20 In- och utflyttade samt inomflyttningar 2022 (xlsx)

Bostäder

1.22 Lägenheter i flerbostadshus  och övriga hus efter storlek 2022-12-31 (xlsx)

1.23 Bostäder, bostadsarea och folkmängd 2022-12-31 (xlsx)

1.24 Bostäder efter typ av bostad 2022-12-31 (xlsx)

1.25 Bostäder i flerbostadshus, övriga hus och småhus efter upplåtelseformägare 2022-12-31 (xlsx)

1.26 Nybyggda bostäder efter storlek 2022 (xlsx)

1.27 Nybyggda bostäder efter hustyp och upplåtelseform 2022 (xlsx)

1.28 Nettotillskott av bostäder efter storlek 2022 (xlsx)

Sysselsättning

1.32 Arbetslösa den 31 oktober 2020–2022 (xlsx)

1.33 Förvärvsarbetande (1- tim) befolkning 2021 (xlsx)

1.34 Förvärvsarbetande (1- tim) befolkning 2019–2021 (xlsx)

1.35 Förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande befolkning (16–64 år) efter aktivitet 2021 (xlsx)

1.36 Förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande utrikes födda (16–64 år) efter aktivitet 2021 (xlsx)

1.37 Förvärvsarbetande (1- tim) befolkning efter näringsgren 2021 (xlsx)

1.38 Förvärvsarbetande (1- tim) dagbefolkning efter näringsgren 2021 (xlsx)

1.39 Förvärvsarbetande dag- och nattbefolkning samt in- och utpendling 2021 (xlsx)

Ohälsa

1.40 Befolkningen (16–64 år) efter antal sjukpenningdagar 2022 (xlsx)

1.41 Genomsnittligt antal sjukpenningdagar (anmälda till försäkringskassan) efter ålder och kön 2022 (xlsx)

1.42 Personer med sjuk- och aktivitetsersättning 2010–2022 (xlsx)

1.43 Personer med sjukersättning efter ålder 2022 (xlsx)

1.44 Personer med sjukersättning efter svensk och utländsk bakgrund 2022 (xlsx)

1.45 Ohälsotal 2015–2022 (xlsx)

Äldreomsorg och färdtjänst

1.46 Personer med någon form av äldreomsorg efter biståndsbeslutande stadsdelsförvaltning och regiform 2021–2023 (xlsx)

1.47 Personer med någon form av äldreomsorg efter biståndsbeslutande stadsdelsförvaltning 2021–2023 (xlsx)

1.48 Färdtjänst 2022 (xlsx)

Ekonomiskt bistånd

1.49 Ekonomiskt bistånd, genomsnittligt ekonomiskt bistånd och biståndstid 2021 och 2022 (xlsx)

1.50 Personer med ekonomiskt bistånd 2020–2022 (xlsx)

1.52 Personer med ekonomiskt bistånd efter ålder 2022 (xlsx)

Vård av missbrukare

1.53 Anmälningar om tvångsvård och intagning på institution (enligt LVM) för vuxna missbrukare 2022 (xlsx)

1.54 Personer 21– år med missbruk och vissa insatser från individ- och familjeomsorgen (enligt SoL) 1 november 2021 (xlsx)

Utbildning

1.55 Elever i grundskolan samt i förskoleklass efter bostads sdn och skol sdn september 2022 (xlsx)

1.56 Elever i grundskolan samt i förskoleklass efter bostads sdn och skol sdn september 2022 i procent (xlsx)

1.57 Elever som gått ut åk 9 vt 2022 med behörighet att söka till gymnasieskolans nationella program (xlsx)

1.58 Elever som gått ut åk 9 vt 2021 med övergång till gymnasieskolan ht 2021 eller ht 2022 (xlsx)

1.59 Elever som gått ut gymnasieskolan vt 2019 med övergång till högskolan inom tre år (xlsx)

1.60 Personer i utbildning 2021 (xlsx)

1.61 Befolkningens (25–64 år) högsta utbildningsnivå 2022-12-31 (xlsx)

Anmälda brott

1.63 Anmälda brott 2022 (xlsx)

Inkomst

1.64 Medelinkomster 2019–2021 (xlsx)

1.65 Medelinkomster efter ålder och kön 2021 (xlsx)

1.66 Medelinkomster för hushåll efter ålder 2021 (xlsx)

1.67 Inkomsttagare hushållsvis efter disponibel inkomst 2021 (xlsx)

1.68 Disponibel inkomst för hushåll 20– år 2021 (xlsx)

1.69 Disponibel inkomst för Hushåll 20–64 år med barn1 2021 (xlsx)

Val

1.70 Kommunfullmäktigevalet 2022 (xlsx)

1.72 Kommunfullmäktigevalet 2022. Godkända valsedlar partivis (xlsx)

Områdesindelning

I tabellerna nedan beskrivs Stockholm stads områdesindelningar för statistik, samt statistik för yta, folkmängd och befolkningstäthet. Områdena är indelade så att större områden kan delas upp i mindre områden.

2.1 Områdesindelningar 2023 (xlsx)

2.2 Stadsdelsområdenas omfattning delområdesvis 2022-12-31 (xlsx)

2.4 Areal och befolkningstäthet i stadsdelsområden, SDN-delar och stadsdelar 2022-12-31 (xlsx)

2.5 Areal och befolkningstäthet distriktsvis 2022-12-31 (xlsx)

2.7 Valkretsarnas omfattning 2022 (xlsx)

2.9 Stockholms stads lantegendomar kommunvis 2021 (xlsx)

Uppdaterad