Vybild stockholm med stadshusets tre kronor i förgrunden

Statistisk årsbok

Den statistiska årsboken för Stockholm är en publikation där staden presenteras med hjälp av siffror. Här hittar du runt 70 000 uppgifter om hela staden och om stockholmarna.

Årsboken är uppdelad i två avsnitt

  • Statistik om Stockholm
  • Statistiska jämförelser.

Årsboken trycktes för första gången 1904 men statistik om staden har samlats in och sammanställts längre än så. Det gör att vi kan jämföra utveckling över en mycket lång tid. Sedan 2004 finns årsboken tillgänglig på internet. 

Årsbok 2023

Statistisk årsbok för Stockholm 2023 (pdf)

Statistisk årsbok

Årsboken innehåller en stor mängd data om Stockholm och stockholmarna. Här hittar du tabeller med statistik inom olika områden.

Tabellerna över Stockholms stadsdelsområden innehåller statistik som beskriver Stockholms tretton stadsdelsområden utifrån befolkning, bostäder, sysselsättning, ohälsa, inkomst med mera. De tretton stadsdelsområdena hör ihop med stadsdelsnämnderna.

Befolkningsutveckling

1.2 Folkmängd den 31 december 2010–2031 (xlsx)

1.3 Medelålder 2005–2021 (xlsx) 

1.4 Folkmängd efter ålder 2021–12-31 (xlsx)

1.5 Prognos 2022. Folkmängd efter ålder 2031-12-31 (xlsx)

Utrikesfödda och utländsk bakgrund

1.7 Utrikes födda och födda i Sverige med två föräldrar födda utomlands 2021-12-3 (xlsx)

1.8 Utrikes födda och födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar efter ländergrupper 2021-12-31 (xlsx)

1.9 Utrikes födda samt utländska medborgare 2021-12-31 (xlsx)

1.10 Utrikes födda efter vistelsetid 2021-12-31 (xlsx)

1.11 Utländska medborgare den 31 december 2010–2021 (xlsx)

1.12 Utländska medborgare samt svenska medborgare födda utrikes den 31 december 2010–2021 (xlsx)

Födda och döda

1.17 Födda och döda 2019–2021 (xlsx)

1.18 Fruksamhet efter ålder och medelålder vid första barn 2021 (xlsx)

Flyttningar inom staden

1.19 Flyttningar inom och mellan stadsdelsområden 2021 (xlsx)

1.20 In- och utflyttade samt inomflyttningar 2021 (xlsx)

Bostäder

1.22 Lägenheter i flerbostadshus  och övriga hus efter storlek 2021-12-31 (xlsx)

1.23 Bostäder, bostadsarea och folkmängd 2021-12-31 (xlsx)

1.24 Bostäder efter typ av bostad 2021-12-31 (xlsx)

1.25 Bostäder i flerbostadshus, övriga hus och småhus efter upplåtelseformägare 2021-12-31 (xlsx)

1.26 Nybyggda bostäder efter storlek 2021 (xlsx)

1.27 Nybyggda bostäder efter hustyp och upplåtelseform 2021 (xlsx)

1.28 Nettotillskott av bostäder efter storlek 2020 (xlsx)

Sysselsättning

1.32 Arbetslösa den 31 oktober 2020–2022 (xlsx)

1.33 Förvärvsarbetande (1- tim) befolkning 2020 (xlsx)

1.34 Förvärvsarbetande (1- tim) befolkning 2018–2020 (xlsx)

1.35 Förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande befolkning (16–64 år) efter aktivitet 2020 (xlsx)

1.36 Förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande utrikes födda (16–64 år) efter aktivitet 2020 (xlsx)

1.37 Förvärvsarbetande (1- tim) befolkning efter näringsgren 2020 (xlsx)

1.38 Förvärvsarbetande (1- tim) dagbefolkning efter näringsgren 2020 (xlsx)

1.39 Förvärvsarbetande dag- och nattbefolkning samt in- och utpendling 2020 (xlsx)

Ohälsa

1.40 Befolkningen (16–64 år) efter antal sjukpenningdagar 2021 (xlsx)

1.41 Genomsnittligt antal sjukpenningdagar (anmälda till försäkringskassan) efter ålder och kön 2021 (xlsx)

1.42 Personer med sjuk- och aktivitetsersättning 2010–2021 (xlsx)

1.43 Personer med sjukersättning efter ålder 2021 (xlsx)

1.44 Personer med sjukersättning efter svensk och utländsk bakgrund 2021 (xlsx)

1.45 Ohälsotal 2014–2020 (xlsx)

Äldreomsorg och färdtjänst

1.46 Personer med någon form av äldreomsorg efter biståndsbeslutande stadsdelsförvaltning och regiform 2020–2022 (xlsx)

1.47 Personer med någon form av äldreomsorg efter biståndsbeslutande stadsdelsförvaltning 2020–2022 (xlsx)

1.48 Färdtjänst 2020 (xlsx)

Ekonomiskt bistånd

1.49 Ekonomiskt bistånd, genomsnittligt ekonomiskt bistånd och biståndstid 2020 och 2019 (xlsx)

1.50 Personer med ekonomiskt bistånd 2019–2021 (xlsx)

1.52 Personer med ekonomiskt bistånd efter ålder 2021 (xlsx)

Vård av missbrukare

1.53 Anmälningar om tvångsvård och intagning på institution (enligt LVM) för vuxna missbrukare 2020 (xlsx)

1.54 Personer 21– år med missbruk och vissa insatser från individ- och familjeomsorgen (enligt SoL) 1 november 2020 (xlsx)

Utbildning

1.55 Elever i grundskolan samt i förskoleklass efter bostads sdn och skol sdn sept 2020 (xlsx)

1.56 Elever i grundskolan samt i förskoleklass efter bostads sdn och skol sdn sept 2020 i procent (xlsx)

1.57 Elever som gått ut åk 9 vt 2020 med behörighet att söka till gymnasieskolans nationella program (xlsx)

1.58 Elever som gått ut åk 9 vt 2019 med övergång till gymnasieskolan ht 2019 eller ht 2020 (xlsx)

1.59 Elever som gått ut gymnasieskolan vt 2017 med övergång till högskolan inom tre år (xlsx)

1.60 Personer i utbildning 2019 (xlsx)

1.61 Befolkningens (25–64 år) högsta utbildningsnivå 2020-12-31 (xlsx)

Anmälda brott

1.63 Anmälda brott 2021 (xlsx)

Inkomst

1.64 Medelinkomster 2018–2020 (xlsx)

1.65 Medelinkomster efter ålder och kön 2020 (xlsx)

1.66 Medelinkomster för hushåll efter ålder 2020 (xlsx)

1.67 Inkomsttagare hushållsvis efter disponibel inkomst 2020 (xlsx)

1.68 Disponibel inkomst för hushåll 20- år 2020 (xlsx)

1.69 Disponibel inkomst för Hushåll 20–64 år med barn1 2020 (xlsx)

Val

1.70 Kommunfullmäktigevalet 2022 (xlsx)

1.72 Kommunfullmäktigevalet 2022. Godkända valsedlar partivis (xlsx)

Områdesindelning

I tabellerna nedan beskrivs Stockholm stads områdesindelningar för statistik, samt statistik för yta, folkmängd och befolkningstäthet. Områdena är indelade så att större områden kan delas upp i mindre områden.

2.1 Områdesindelningar 2022 (xlsx)

2.2 Stadsdelsområdenas omfattning delområdesvis 2021-12-31 (xlsx)

2.4 Areal och befolkningstäthet i stadsdelsområden, SDN-delar och stadsdelar 2021-12-31 (xlsx)

2.5 Areal och befolkningstäthet distriktsvis 2021-12-31 (xlsx)

2.7 Valkretsarnas omfattning 2022 (xlsx)

2.9 Stockholms stads lantegendomar kommunvis 2021 (xlsx)

Uppdaterad