Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Spånga-Tensta stadsdelsområde.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för

 • kommunal förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker)
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • konsumentvägledning
 • fritids- och kulturverksamhet.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar vad som ska prioriteras för dessa kommunala verksamheter inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

I Spånga-Tensta stadsdelsområde ingår stadsdelarna:

 • Solhem
 • Sundby
 • Lunda
 • Flysta
 • Bromsten
 • Tensta
 • Hjulsta.

Organisation

Stadsdelsförvaltningens arbete leds av stadsdelsdirektören Fredrik Jurdell. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning är indelad i tre verksamhetsområden och övergripande stödfunktioner. Arbetet leds av stadsdelsdirektör i samarbete med en ledningsgrupp som består av avdelningschefer.

Staben leds av biträdande stadsdelsdirektör. I staben finns också hr-enheten.

Kansliets ansvarsområden:

 • nämndens ärendehantering
 • registrering och arkivering
 • it och telefoni
 • vaktmästeri.

I kansliet finns också enheterna medborgarkontor, park och stadsmiljö.

Ekonomi arbetar på uppdrag av förvaltningsledningen och har en samlad kompetens inom områdena upphandling och ekonomi. Målet är att alla avdelningar arbetar på ett likartat sätt i budget- och uppföljningsprocessens alla delar.

Analys och kvalitet har en strategisk roll och ansvarar för att samordna flera av förvaltningens övergripande processer. Målet är att skapa tydliga, enhetliga processer som bidrar till kvalitetsutveckling och säkerställer att resurserna används på ett effektivt sätt.

Stadsdelen driver totalt 36 förskolor med cirka 2 000 inskrivna barn. En enhet för barn i behov av särskilt stöd ingår också i verksamhetsområdet för avdelningen förskola, kultur och fritid, liksom handläggning av traditionellt sommarkollo. Stadsdelen driver fyra öppna förskolor, inklusive en på Familjecentralen.

Avdelningen ansvarar dessutom för fritidsgårdar, parklekar och kulturverksamheten i stadsdelen.

E-post: forskola.spanga-tensta@stockholm.se

Inom avdelningen individ och familj utreder och bedömer vi människors behov av olika stödinsatser samt vård och behandling enligt gällande lagar och förordningar.

Enheter:

 • ekonomiskt bistånd
 • barn och ungdom
 • Bromstensgården
 • beroendevård
 • familjestöd.

Personer i åldern 65 år och uppåt kan efter ett beslut om bistånd få till exempel hemtjänst i ordinärt boende, plats på servicehus, vård- och omsorgsboende, dagverksamhet för demenssjuka, korttidsboende och trygghetslarm.

Äldreomsorgen erbjuder också förebyggande insatser i form av öppna mötesplatser för seniorer. Avdelningen ansvarar för gruppbostäder, beställarenheten för äldre och funktionsnedsättning samt psykisk ohälsa, kontaktpersoner och korttidsfamiljer.

Uppdaterad