Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Spånga-Tensta stadsdelsområde.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för

 • kommunal förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker)
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • konsumentvägledning
 • fritids- och kulturverksamhet.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar vad som ska prioriteras för dessa kommunala verksamheter inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

I Spånga-Tensta stadsdelsområde ingår stadsdelarna:

 • Solhem
 • Sundby
 • Lunda
 • Flysta
 • Bromsten
 • Tensta
 • Hjulsta.

Organisation

Stadsdelsförvaltningens arbete leds av stadsdelsdirektör Victoria Callenmark. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning består av sex avdelningar med verksamhetsansvar. Arbetet leds av stadsdelsdirektör i samarbete med en ledningsgrupp som består av avdelningschefer.

Kansliets ansvarsområden:

 • näringsliv och civilsamhälle
 • kommunikation
 • nämndens ärendehantering
 • registrering och arkivering
 • it och telefoni
 • vaktmästeri.

I kansliet finns också enheterna medborgarkontor, park och stadsmiljö.

Avdelningen arbetar på uppdrag av förvaltningsledningen och har en samlad kompetens inom områdena ekonomi, upphandling och kvalitet. Målet är att alla avdelningar arbetar på ett likartat sätt i budget- och uppföljningsprocesserna, har en god intern kontroll, ett systematiskt kvalitetsarbete och säkerställer att resurserna används på ett effektivt sätt.

HR ansvarar för att utveckla stöd och rutiner i HR-processer och strategier samt se till att lagar och avtal följs. Avdelningen stöder verksamheternas chefer inom bland annat ledarskap, arbetsmiljö, rehabilitering, arbetsrätt, samverkan och förhandling, rekrytering, introduktion och löneprocessen.

Stadsdelen driver totalt 36 förskolor med cirka 2 000 inskrivna barn och fyra öppna förskolor. En enhet för barn i behov av särskilt stöd ingår i verksamhetsområdet, liksom handläggning av traditionellt sommarkollo.

E-post: forskola.spanga-tensta@stockholm.se

Inom avdelningen individ och familj utreder och bedömer vi människors behov av olika stödinsatser samt vård och behandling enligt gällande lagar och förordningar.

Enheter:

 • ekonomiskt bistånd
 • relationsvåldscentrum och beroendeenheten
 • Bromstensgården
 • enheten för stöd och prevention
 • barn och ungdom
 • kultur och fritid.

Personer i åldern 65 år och uppåt kan efter ett beslut om bistånd få till exempel hemtjänst i ordinärt boende, plats på servicehus, vård- och omsorgsboende, dagverksamhet för demenssjuka, korttidsboende och trygghetslarm.

Äldreomsorgen erbjuder också förebyggande insatser i form av öppna mötesplatser för seniorer. Avdelningen ansvarar för gruppbostäder, beställarenheten för äldre och funktionsnedsättning samt psykisk ohälsa, kontaktpersoner och korttidsfamiljer.

Uppdaterad