Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Spånga-Tensta stadsdelsområde.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för

 • kommunal förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker)
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • konsumentvägledning
 • fritids- och kulturverksamhet.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar vad som ska prioriteras för dessa kommunala verksamheter inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

I Spånga-Tensta stadsdelsområde ingår stadsdelarna:

 • Solhem
 • Sundby
 • Lunda
 • Flysta
 • Bromsten
 • Tensta
 • Hjulsta.

Organisation

Stadsdelsförvaltningens arbete leds av stadsdelsdirektören Fredrik Jurdell. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning är indelad i fyra verksamhetsområden och övergripande stödfunktioner. Arbetet leds av stadsdelsdirektör i samarbete med en ledningsgrupp som består av avdelningschefer.

Verksamhetsområdena är indelade i avdelningarna äldre- och funktionshinder samt psykisk ohälsa, individ och familj, stadsdelsutveckling samt förskola. Stödfunktionerna består av kansli- och kommunikation, HR, analys och kvalitet samt ekonomi.

Stadsdelen driver totalt 36 förskolor med cirka 2 000 inskrivna barn. En enhet för barn i behov av särskilt stöd ingår också i verksamhetsområdet, liksom handläggning av traditionellt sommarkollo. Stadsdelen driver fyra öppna förskolor, inklusive en på Familjecentralen.

Avdelningen ansvarar dessutom för fritidsgårdar, parklekar och kulturverksamheten i stadsdelen.

E-post: forskola.spanga-tensta@stockholm.se

Inom avdelningen utreder och bedömer vi människors behov av olika stödinsatser samt vård och behandling enligt gällande lagar och förordningar.

Enheter:

 • Ekonomiskt bistånd
 • Barn och ungdom
 • Bromstensgården
 • Beroendevård
 • Familjestöd

Personer i åldern 65 år och uppåt kan efter ett beslut om bistånd få till exempel hemtjänst i ordinärt boende, plats på servicehus, vård- och omsorgsboende, dagverksamhet för demenssjuka, korttidsboende och trygghetslarm.

Äldreomsorgen erbjuder också förebyggande insatser i form av öppna mötesplatser för seniorer. Avdelningen ansvarar för gruppbostäder, beställarenheten för äldre och funktionsnedsättning samt psykisk ohälsa, kontaktpersoner och korttidsfamiljer.

Ekonomiavdelningen arbetar på uppdrag av förvaltningsledningen och har en samlad kompetens inom områdena upphandling och ekonomi. Målsättningen är att alla avdelningar arbetar på ett likartat sätt i budget- och uppföljningsprocessens alla delar.

Analys och kvalitet har en strategisk roll och ansvarar för att samordna flera av förvaltningens övergripande processer. Målet är att skapa tydliga, enhetliga processer som bidrar till kvalitetsutveckling och säkerställer att resurserna används på ett effektivt sätt. 

Avdelningen ansvarsområden är:

 • nämndens ärendehantering
 • registrering och arkivering
 • intern och extern kommunikation
 • lokal- och parkrelaterade frågor, IT och telefoni samt
 • vaktmästeri.

Enheter:

 • Park och stadsmiljö

Avdelningen ser till att aktuella HR-processer är förankrade och att relevanta metoder för uppföljning finns framtagna, samt att lagar och avtal följs. Avdelningen bidrar också till att organisationen utövar ett gott ledarskap genom att erbjuda chefer kunskap, stöd och utbildning i HR-relaterade frågeställningar.

Uppdaterad