Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde.

Ny stadsdelsförvaltning från 1 juli

Kommunfullmäktige har beslutat om sammanläggning av stadsdelsförvaltningarna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista till en samlad stadsdelsförvaltning med namnet Järva.

Några av de frågor stadsdelsförvaltningen ansvarar för är 

 • kommunal förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker)
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • konsumentvägledning
 • fritids- och kulturverksamhet.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar hur dessa kommunala verksamheter ska utföras inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

I Rinkeby-Kista stadsdelsområde ingår stadsdelarna

 • Akalla
 • Husby
 • Kista
 • Rinkeby.

Organisation

Arbetet i stadsdelsförvaltning leds av tillförordnad stadsdelsdirektör Victoria Callenmark. Förvaltningen består av fyra avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område. En förvaltningsövergripande administration ger stöd i bland annat ekonomi- och lokalfrågor, samt service till nämnden.

Avdelningen individ och familj ansvarar för att barn i utsatta livssituationer får skydd och stöd. Vuxna som behöver ekonomiskt bistånd får stöd och hjälp att bli självförsörjande.

Följande enheter ingår i avdelningen:

 • barnenheten
 • ungdomsenheten
 • familjestöd
 • familjehemsvård och familjerätt
 • prevention
 • förebyggande föräldraskapsstöd
 • mottagning för ekonomiskt bistånd
 • ekonomiskt bistånd
 • arbetsmarknadsinsatser
 • enheten för vuxna.

I enheten för vuxna ingår Rinkeby-Kistamottagningen, relationsvåldsteamet, sociala insatsgruppen och teamet för försöks- och träningslägenheter.

Avdelningen har två beställarenheter som bedömer behovet av insatser som till exempel hemtjänst, vårdboende och sysselsättning. Den som får ett beslut om bistånd kan välja att anlita någon av avdelningens sex utförarenheter.

Avdelningen erbjuder också tjänster som är fria och inte kräver biståndsbeslut, såsom öppna mötesplatser för seniorer.

Följande enheter ingår i avdelningen:

 • äldreomsorgens beställarenhet
 • beställarenhet funktionsnedsättning och socialpsykiatri
 • vård- och omsorgsboenden, servicehus
 • hemtjänst, dagverksamhet, öppna mötesplatser med mera
 • gruppbostäder
 • Rinkeby-Kista dagliga verksamheter
 • socialpsykiatri.

Avdelningen stadsutveckling, medborgarservice och fritid ansvarar för parkskötsel och parkinvesteringar, stadsplanefrågor, information samt barn och ungdomars fritid och kultur. I ansvaret ingår driften av fem ungdomsgårdar, fritidsverksamhet för 10–12-åringar, två träffpunkter för äldre tonåringar samt två medborgarkontor.

Följande enheter ingår i avdelningen:

 • parkskötsel
 • medborgarservice
 • ungdomsgårdar, parklekar och korttidstillsyn
 • träffpunkter för ungdomar från 16 år.

Förvaltningen driver 30 förskolor organiserade i sex enheter. Tre öppna förskolor och två introduktionsförskolor ingår också i avdelningen.

Följande enheter ingår i avdelningen för förskola:

 • Rinkeby västra förskolor
 • Rinkeby östra förskolor
 • Kista södra förskolor
 • Kista norra förskolor
 • Husby förskolor
 • Akalla förskolor.

E-post: forskolan.rinkeby-kista@stockholm.se

Uppdaterad