Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde.

Några av de frågor stadsdelsförvaltningen ansvarar för är 

 • kommunal förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker)
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • konsumentvägledning
 • fritids- och kulturverksamhet.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar hur dessa kommunala verksamheter ska utföras inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

I Rinkeby-Kista stadsdelsområde ingår stadsdelarna

 • Akalla
 • Husby
 • Kista
 • Rinkeby.

Organisation

Arbetet i stadsdelsförvaltning leds av stadsdelsdirektören Susanne Leinsköld. Förvaltningen består av fyra avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område. En förvaltningsövergripande administration ger stöd i bland annat ekonomi-, lokal- och personalfrågor, samt service till nämnden. Ansvaret för parkskötseln i Rinkeby-Kista tillhör också den administrativa avdelningen.

Avdelningen individ och familj ansvarar för att barn i utsatta livssituationer får skydd och stöd. Vuxna som behöver ekonomiskt bistånd får stöd och hjälp att bli självförsörjande.

Följande enheter ingår i avdelningen:

 • barnenheten
 • ungdomsenheten
 • ensamkommande barn
 • familjestöd
 • familjehemsvård och familjerätt
 • mottagning för ekonomiskt bistånd
 • ekonomiskt bistånd
 • arbetsmarknadsinsatser
 • Rinkeby-Kistamottagningen (beroendevård).

Avdelningen har två beställarenheter som bedömer behovet av insatser som till exempel hemtjänst, vårdboende och sysselsättning. Den som får ett beslut om bistånd kan välja att anlita någon av avdelningens sex utförarenheter.

Avdelningen erbjuder också tjänster som är fria och inte kräver biståndsbeslut, såsom öppna mötesplatser för seniorer.

Följande enheter ingår i avdelningen:

 • äldreomsorgens beställarenhet
 • beställarenhet funktionsnedsättning och socialpsykiatri
 • vård- och omsorgsboenden, servicehus
 • hemtjänst, dagverksamhet, öppna mötesplatser med mera
 • gruppbostäder
 • Rinkeby-Kista dagliga verksamheter
 • socialpsykiatri.

Avdelningen förebyggande, fritid och medborgarservice driver fem ungdomsgårdar, fritidsverksamhet för 10–12-åringar och två träffpunkter för äldre tonåringar. Drog- och våldsprevention ingår i avdelningens arbete, liksom två medborgarkontor.

Följande enheter ingår i avdelningen:

 • ungdomsgårdar och parklek
 • träffpunkter för ungdomar från 16 år
 • prevention
 • förebyggande föräldraskapsstöd
 • medborgarservice.

Förvaltningen driver 30 förskolor organiserade i sex enheter. Tre öppna förskolor och två introduktionsförskolor ingår också i avdelningen.

Följande enheter ingår i avdelningen för förskola:

 • Rinkeby västra förskolor
 • Rinkeby östra förskolor
 • Kista södra förskolor
 • Kista norra förskolor
 • Husby förskolor
 • Akalla förskolor

Förebyggande, fritid och medborgarservice.   

Avdelningen driver fem ungdomsgårdar, fritidsverksamhet för 10–12-åringar och två träffpunkter för äldre tonåringar. Drog- och våldsprevention ingår i avdelningens arbete, liksom två medborgarkontor.

Följande enheter ingår i avdelningen:

 • ungdomsgårdar, parklekar och korttidstillsyn
 • träffpunkter för ungdomar från 16 år
 • prevention
 • förebyggande föräldraskapsstöd
 • medborgarservice.

E-post: forskolan.rinkeby-kista@stockholm.se

Dokument

Verksamhetsplanen (VP) är det viktigaste styrinstrumentet för stadsdelsnämndens och förvaltningens arbete. Den beskriver hur nämnden planerar att nå de mål kommunfullmäktige beslutat om inom tilldelad budget.

Planen innehåller verksamhetsspecifika inriktningsmål och generella åtaganden för det kommande året. Alla enheter utarbetar sedan egna planer där de beskriver sina åtaganden gentemot de stockholmare de riktar sig till.

Verksamhetsplan 2020, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (pdf, 4,8 MB, nytt fönster)

Nämnderna ska varje år upprätta en verksamhetsberättelse (VB) och bokslut. I verksamhetsberättelsen ska nämnden redovisa på vilket sätt den fullgjort sitt ansvar. Det ska klart framgå hur nämnden har uppfyllt kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar.

Verksamhetsberättelse 2019, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (pdf, 8,1 MB, nytt fönster)

Uppdaterad